; FSE Spiru Haret -
Va aflati pe pagina : Legislatie

Despre Spiru Haret

Spiru Haret (N. 15.02.1851, Putna; D. 17.12.1912, Bucuresti) - matematician roman, astronom, pedagog, reformator al invatamantului romanesc, ministru (Min. Cultelor si Instructiunii Publice), academician

detalii

Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar

Documentul atasat! ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN nr. 5144 din 15 decembrie 2014 simulari examene nationale

 ORDIN nr. 5144 din 15 decembrie 2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2014-2015 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului N ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 5138 din 15 decembrie 2014 - Regulament examen de promovare personal contractual

 ORDIN nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulte ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 5113 din 15 decembrie 2014 - Metodologie management riscuri coruptie

ORDIN nr. 5113 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar În conformitate cu prevederile: - Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; - Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; - Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 5109 din 12 decembrie 2014 - centralizator discipline de invatamant, domenii si specializari

ORDIN nr. 5109 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015 În conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 247, 248, 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 4893 din 10 noiembrie 2014 - Criterii acordare gradatie de merit

ORDIN nr. 4893 din 10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015 În baza prevederilor art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Art. 1 Se aprobă Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015, prevăzută în anexa care face parte integran ... [Detalii Articol ....]

 

Lege nr. 12 din 20 ianuarie 2015 completare Codul Muncii

LEGE nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.La articolul 16, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: "(5) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156." 2.La articolul 56 alineatul (1), litera c) se m ... [Detalii Articol ....]

 

HG nr. 9 din 7 ianuarie 2015 costul standard per elev

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  Articol unic Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţămân ... [Detalii Articol ....]

 

DECIZIE nr 669 din 12 noiembrie 2014 - Curtea Constinutionala - orele de religie

DECIZIE nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale Augustin Zegrean - preşedinte Valer Dorneanu - judecător Toni Greblă - judecător Petre Lăzăroiu - judecător Mircea Ştefan Minea - judecător Daniel Marius Morar - judecător Mona-Maria Pivniceru - judecător Puskas Valentin Zoltan - judecător Tudorel Toader - judecător Af ... [Detalii Articol ....]

 

OUG 94 DIN 29 DECEMBRIE 2014 MODIFICARE LEN

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei Având în vedere situaţia extraordinară creată de solicitările unor angajatori de a li se asigura forţă de muncă calificată profesional, printr-un proces la care să participe activ, motiv ce determină urgenţa introducerii în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar a formei de pregătire profesională organizată în sistem dual, începând cu anul şcolar următor, pentru care fundamentarea cifrei de şcolarizare şi promovarea ofertei educaţionale, în comun, sunt urgente, realizâ ... [Detalii Articol ....]

 

Pagina :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Galerie foto

  Galerie video

  scoala romaneasca

  Parteneri

  În curând!