Va aflati pe pagina : Legislatie

Despre Spiru Haret

Spiru Haret (N. 15.02.1851, Putna; D. 17.12.1912, Bucuresti) - matematician roman, astronom, pedagog, reformator al invatamantului romanesc, ministru (Min. Cultelor si Instructiunii Publice), academician

detalii

OMECS - Structura anului scolar 2015 - 2016

In format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OUG 27 - 30 iunie 2015 -Cresteri salariale personal nedidactic

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare Având în vedere nivelul scăzut al salariilor din administraţia publică locală, care generează o lipsă acută de personal la nivelul acesteia, luând în considerare solicitările fundamentate ale sindicatelor şi faptul că, datorită nivelului de salarizare foarte scăzut, din estimările sindicatelor peste 60% din lucrătorii din administraţia publică locală au salarii la nivelul salariului minim pe economie, foarte mulţi salariaţi migrează fie către ... [Detalii Articol ....]

 

Ordine plata comisii examene nationale

Ordinele sunt in format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar

Documentul atasat! ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN nr. 5144 din 15 decembrie 2014 simulari examene nationale

 ORDIN nr. 5144 din 15 decembrie 2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2014-2015 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului N ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 5138 din 15 decembrie 2014 - Regulament examen de promovare personal contractual

 ORDIN nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulte ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 5113 din 15 decembrie 2014 - Metodologie management riscuri coruptie

ORDIN nr. 5113 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar În conformitate cu prevederile: - Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; - Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; - Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 5109 din 12 decembrie 2014 - centralizator discipline de invatamant, domenii si specializari

ORDIN nr. 5109 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015 În conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 247, 248, 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 4893 din 10 noiembrie 2014 - Criterii acordare gradatie de merit

ORDIN nr. 4893 din 10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015 În baza prevederilor art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Art. 1 Se aprobă Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015, prevăzută în anexa care face parte integran ... [Detalii Articol ....]

 

Lege nr. 12 din 20 ianuarie 2015 completare Codul Muncii

LEGE nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.La articolul 16, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: "(5) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156." 2.La articolul 56 alineatul (1), litera c) se m ... [Detalii Articol ....]

 

Pagina :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Galerie foto

  Galerie video

  scoala romaneasca

  Parteneri

  casa corpului didactic