Va aflati pe pagina : Legislatie

Despre Spiru Haret

Spiru Haret (N. 15.02.1851, Putna; D. 17.12.1912, Bucuresti) - matematician roman, astronom, pedagog, reformator al invatamantului romanesc, ministru (Min. Cultelor si Instructiunii Publice), academician

detalii

LEGEA nr. 140 din 12 iulie 2016

LEGE nr. 140 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic 1.Articolul 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. 277 (1) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. (2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensi ... [Detalii Articol ....]

 

OUG nr 20 din 8 iunie 2016 - corectii salariale

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative in format pdf. ... [Detalii Articol ....]

 

OMENCS 3051 din 12 ianuarie 2016 evaluari nationale cl. a II a, a IV a si a VI a

 ORDIN nr. 3051 din 12 ianuarie 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare, În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nive ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 3049 DIN 11 Ianuarie 2016 acte de studii

 ORDIN nr. 3049 din 11 ianuarie 2016 privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România În baza art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată, având în vedere: - Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI"); - Regulamentul de punere &# ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 3048 din 11 ianuarie 2016 gestionare alerte diplome false

 ORDIN nr. 3048 din 11 ianuarie 2016 privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false În baza art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată, având în vedere: - Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI"); - Regulamentul de punere în ap ... [Detalii Articol ....]

 

Legea nr. 6 din 18 ianuarie 2016 pentru completarea LEN nr. 1 2011

 LEGE nr. 6 din 18 ianuarie 2016 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1.La articolul 12, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: "(11) Educaţia persoanelor cu tulburări de învăţare (dislexia, disgrafia, discalculia) este asigurată prin metode psihopedagogice consacrate şi prin abordare adecvată, potrivit legii. (12) Persoanele cu tulburări de învăţare sunt integrate în învăţământul de ma ... [Detalii Articol ....]

 

Legea nr 1 din 11 ian 2016 pentru modificare Legii dialogului social nr.62 2011

 LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 Parlamentul României adoptă prezenta lege.  Art. I Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.La articolul 1, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins: "r) sectoare de activitate - sectoarele economiei naţionale care se stabilesc de către Consiliul Naţional Tripartit şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului;" 2.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. 24 (1) La cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţin ... [Detalii Articol ....]

 

Hotararea 1017- 30 decembrie 2015 - salariul minim

 HOTĂRÂRE nr. 1017 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată În temeiul art. 41 alin. (2), al art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1 Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră. Art. 2 (1)Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie şi se san ... [Detalii Articol ....]

 

OMECS.5806-16.11.2015 - debirocratizare

OMECS.5806-16.11.2015 - debirocratizare in format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OUG 54 2015 - majorari salarii 15%

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 noiembrie 2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului Având în vedere faptul că personalul din învăţământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ, având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menţinerea discriminărilor existente asupra unor categorii de salariaţi şi pentru eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal din sistemul naţional de învăţământ, având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru aplicarea legislaţiei privind sal ... [Detalii Articol ....]

 

Pagina :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Galerie foto

  Galerie video

  scoala romaneasca

  Parteneri