ORDIN nr. 4.813 din 30 iulie 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație

ORDIN nr. 4.813 din 30 iulie 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație

EMITENT ·  MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
   

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 25 august 2020
Având în vedere:– prevederile art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.347/2011*) privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic, cu modificările și completările ulterioare;
*) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.347/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.– Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice;– Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,
ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Regulamentul-cadru prevăzut la art. 1 stabilește condițiile de organizare și funcționare valabile pentru unitățile de învățământ preuniversitar înființate/selectate potrivit criteriilor prevăzute de metodologia specifică.

Articolul 3

Lista unităților de învățământ preuniversitar care funcționează cu statut de școală de aplicație, începând cu anul școlar 2020-2021, cuprinzând atât unitățile de învățământ cu profil pedagogic, cât și unități de învățământ – centre de perfecționare sau alte tipuri de unități de învățământ cu experiență în organizarea și desfășurarea practicii pedagogice pentru studenți/masteranzi, este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 4

Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ cu statut de unități de învățământ-pilot, experimentale și de aplicație duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie
București, 30 iulie 2020.
Nr. 4.813.

Anexa nr. 1

REGULAMENT-CADRU
privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut
de unități-pilot, experimentale și de aplicație

REGULAMENT-CADRU din 30 iulie 2020privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație

EMITENT ·  MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 25 august 2020

Notă
Aprobat prin ORDINUL nr. 4.813 din 30 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 773 din 25 august 2020.

Articolul 1

(1) Prezentul regulament-cadru conține prevederi privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.

(2) Unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, denumite în continuare școli-pilot, de unități experimentale, denumite în continuare școli experimentale, și de unități de aplicație, denumite în continuare școli de aplicație, sunt unități de învățământ din rețeaua națională a unităților de învățământ preuniversitar.

(3) Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar precizate la art. 1 sunt reglementate de prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) și ale regulamentelor specifice.

Articolul 2

Pentru școlile-pilot, organizarea și funcționarea se reglementează adaptat tipului de intervenție stabilit de Ministerul Educației și Cercetării, prin regulament specific, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării, care precizează următoarele elemente:

 1. a)tipul intervenției educaționale;
 2. b)obiectul intervenției educaționale;
 3. c)gradul de complexitate al intervenției educaționale;
 4. d)grupul-țintă al intervenției educaționale;
 5. e)durata intervenției educaționale;
 6. f)rezultatele așteptate;
 7. g)structura/instituția din Ministerul Educației și Cercetării responsabilă pentru coordonarea și aplicarea intervenției educaționale;
 8. h)mecanismele de asigurare a calității;
 9. i)modalitățile de evaluare;
 10. j)mecanismul de finanțare;
 11. k)mecanismul de management al resurselor umane implicate.

Articolul 3

Pentru școlile-experimentale, organizarea și funcționarea se reglementează de către instituțiile coordonatoare care propun spre avizare Ministerului Educației și Cercetării, la înființarea/selecția școlii experimentale, și regulamentul specific de organizare și funcționare a unității de învățământ respective, în care vor fi precizate:

 1. a)scopul proiectului de cercetare educațională;
 2. b)grupul-țintă;
 3. c)resursele materiale și umane implicate în proiectul de cercetare educațională;
 4. d)rezultatele așteptate;
 5. e)mecanismele de asigurare a calității;
 6. f)modalitățile de evaluare;
 7. g)mecanismul de finanțare adaptat specificului proiectului de cercetare educațională;
 8. h)mecanismul de management al resurselor umane implicate, adaptat specificului proiectului de cercetare educațională.

Articolul 4

(1) Pentru școlile de aplicație care sunt unități de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, organizarea și funcționarea se stabilesc prin regulamentul-cadru specific învățământului pedagogic preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(2) Pentru școlile de aplicație selectate, pe baza criteriilor prevăzute de metodologia-cadru, dintre unitățile de învățământ din rețeaua școlară națională, organizarea și funcționarea se stabilește prin prezentul regulament-cadru.

Articolul 5

(1) Statutul de școală de aplicație, membră a rețelei naționale a școlilor de aplicație, este dobândit de unitățile de învățământ preuniversitar, altele decât unitățile cu profil pedagogic, pentru o perioadă de minimum 5 ani și este aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(2) La expirarea perioadei de minimum 5 ani, la solicitarea unităților de învățământ preuniversitar – școli de aplicație, altele decât unitățile cu profil pedagogic, cu aprobarea inspectoratului școlar și cu avizul Ministerului Educației și Cercetării, statutul de școală de aplicație poate fi prelungit, pentru o perioadă egală cu perioada inițială.

Articolul 6

Statutul de școală de aplicație parteneră a unei instituții de formare inițială sau continuă a cadrelor didactice este dobândit de unitatea de învățământ preuniversitar – membră a rețelei naționale a școlilor de aplicație – pentru o perioadă precizată în contractul încheiat cu instituția de învățământ universitar.

Articolul 7

(1) Selecția personalului didactic implicat în activitățile din cadrul școlii de aplicație se realizează la nivelul unității de învățământ și respectă criteriile specifice precizate în Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice și clauzele din contractul încheiat între universitate și unitatea de învățământ – școală de aplicație.

(2) În cadrul fiecărei școli de aplicație, potrivit reglementărilor metodologice specifice domeniului formării inițiale și al formării continue a cadrelor didactice, va fi selectat un număr adecvat de cadre didactice, profesori-mentori, care să asigure derularea activităților practice pedagogice și a altor tipuri de activități din domeniul educațional.

(3) Cadrele didactice cu statut de profesor-mentor, profesor metodist în liceu pedagogic, profesor coordonator de practică pedagogică trebuie să îndeplinească acele condiții de formare stabilite pentru realizarea sau conducerea practicii pedagogice.

(4) Pe întreaga durată a funcționării unității de învățământ, la care sunt încadrate cu statut de școală de aplicație, cadrele didactice implicate în activități specifice vor fi remunerate potrivit timpului de muncă efectiv lucrat pentru organizarea și desfășurarea practicii pedagogice, în funcție de contractul individual de muncă (structura încadrării)/de anexele la contractul individual de muncă.

(5) Normarea cadrelor didactice din școlile de aplicație, care realizează și conduc practica pedagogică, va fi realizată potrivit legislației aplicabile domeniului educație și va include activități didactice și de mentorat, tutorat, coaching etc.

Articolul 8

(1) Finanțarea unităților de învățământ precizate la art. 1 se face conform prevederilor legale în vigoare, din bugetul de stat, cu respectarea costului standard/elev.

(2) În situația în care finanțarea unităților de învățământ precizate la art. 1 se face din alte surse, complementare bugetului de stat, pot fi aprobate mecanisme adaptate de finanțare, stabilite prin regulamentele specifice.

(3) În cazul școlilor de aplicație, mecanismul de finanțare de la bugetul de stat include și componenta de finanțare a practicii pedagogice, pentru elevii din liceele cu profil pedagogic sau pentru studenții înscriși la programe universitare de formare pentru cariera didactică, inclusiv masterat didactic, potrivit legislației aplicabile în domeniul organizării și desfășurării practicii și în domeniul salarizării în sectorul educație.

(4) Regulamentele de practică pedagogică prevăzute de legislația salarizării sunt regulamentele aplicabile pentru programele de studii de pregătire psihopedagogică, pentru programele de masterat didactic și de masterat în domeniul științelor educației și regulamentul pentru practica pedagogică organizată și desfășurată în unitățile de învățământ preuniversitar cu profil pedagogic.

(5) Pentru studenții înscriși la programe universitare de formare pentru cariera didactică, inclusiv masterat didactic, practica pedagogică se organizează și se desfășoară în baza unui regulament anexat contractului încheiat de instituția de învățământ universitar la care sunt înmatriculați și unitatea de învățământ preuniversitar cu statut de școală de aplicație.

Articolul 9

Elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ precizate la art. 1 le sunt aplicabile prevederile legislației specifice învățământului preuniversitar și nu le sunt afectate/restrânse drepturile prevăzute de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) cu privire la accesul la educație, evaluare, transfer, participare la evaluări și examene naționale etc.

Articolul 10

Prevederile referitoare la contextele specifice/particulare de organizare și desfășurare a procesului educațional în unitățile de învățământ precizate la art. 1 sunt cuprinse în regulamentele instituționale specifice de organizare și funcționare.––

Anexa nr. 2

LISTA
unităților de învățământ preuniversitar care funcționează
cu statut de școală de aplicație, începând cu anul școlar 2020-2021

Județul Nr. crt. Unitatea de învățământ Localitatea
AB 1 COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN“ ALBA IULIA
AB 2 COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN“ BLAJ
AB 3 COLEGIUL NAȚIONAL „BETHLEN GABOR“ AIUD
AR 4 COLEGIUL NAȚIONAL „PREPARANDIA-DIMITRIE ȚICHINDEAL“ ARAD
AR 5 LICEUL TEORETIC „ADAM MÜLLER GUTENBRUNN“ ARAD
AR 6 COLEGIUL NAȚIONAL „MOISE NICOARĂ“ ARAD
AG 7 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I“ CÂMPULUNG MUSCEL
AG 8 COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU“ PITEȘTI
AG 9 COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ“ CURTEA DE ARGEȘ
AG 10 COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU“ PITEȘTI
BC 11 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE“ BACĂU
BC 12 COLEGIUL (LICEUL CU PROGRAM) SPORTIV „NADIA COMĂNECI“ ONEȘTI
BC 13 COLEGIUL NAȚIONAL „FERDINAND I“ BACĂU
BH 14 COLEGIUL NAȚIONAL „IOSIF VULCAN“ ORADEA
BH 15 LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC „NICOLAE BOLCAȘ“ BEIUȘ
BH 16 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „EMANUEL“ ORADEA
BH 17 COLEGIUL NAȚIONAL „EMANUIL GOJDU“ ORADEA
BN 18 COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC“ NĂSĂUD
BN 19 COLEGIUL NAȚIONAL „LIVIU REBREANU“ BISTRIȚA
BT 20 LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA“ BOTOȘANI
BV 21 LICEUL „ANDREI MUREȘANU“ BRAȘOV
BV 22 COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI ȘAGUNA“ BRAȘOV
BV 23 COLEGIUL NAȚIONAL „JOHANNES HONTERUS“ BRAȘOV
BV 24 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI BRAȘOV
BR 25 LICEUL PEDAGOGIC „D. P. PERPESSICIUS“ BRĂILA
BR 26 COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE BĂLCESCU“ BRĂILA
BT 27 COLEGIUL NAȚIONAL „A.T. LAURIAN“ BOTOȘANI
B 28 COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA CUZA“ BUCUREȘTI
B 29 COLEGIUL GERMAN „GOETHE“ BUCUREȘTI
B 30 LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI“ BUCUREȘTI
B 31 COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR“ BUCUREȘTI
B 32 LICEUL TEORETIC „ADY ENDRE“ BUCUREȘTI
B 33 COLEGIUL NAȚIONAL „ȘCOALA CENTRALĂ“ BUCUREȘTI
B 34 COLEGIUL NAȚIONAL „IULIA HAȘDEU“ BUCUREȘTI
B 35 COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU“ BUCUREȘTI
B 36 LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES“ BUCUREȘTI
B 37 COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV „GEORGE COȘBUC“ BUCUREȘTI
B 38 COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU“ BUCUREȘTI
B 39 COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ“ BUCUREȘTI
B 40 COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU“ BUCUREȘTI
B 41 ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU“ BUCUREȘTI
B 42 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX BUCUREȘTI
B 43 COLEGIUL ROMANO-CATOLIC „SFÂNTUL IOSIF“ BUCUREȘTI
B 44 COLEGIUL NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA“ BUCUREȘTI
B 45 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.G. DUCA“ BUCUREȘTI
B 46 COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI“ BUCUREȘTI
B 47 LICEUL DE COREGRAFIE „FLORIA CAPSALI“ BUCUREȘTI
B 48 LICEUL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE TONITZA“ BUCUREȘTI
B 49 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „FUNDENI“ BUCUREȘTI BUCUREȘTI
B 50 COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR“ BUCUREȘTI
B 51 COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU“ BUCUREȘTI
B 52 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „REGINA ELISABETA“ BUCUREȘTI
B 53 COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL“ BUCUREȘTI SECTORUL 6
BZ 54 LICEUL PEDAGOGIC „SPIRU HARET“ BUZĂU
BZ 55 COLEGIUL NAȚIONAL „B. P. HAȘDEU“ BUZĂU
CL 56 COLEGIUL NAȚIONAL „BARBU ȘTIRBEI“ CĂLĂRAȘI CĂLĂRAȘI
CL 57 LICEUL PEDAGOGIC „ȘTEFAN BĂNULESCU“ CĂLĂRAȘI
CJ 58 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE LAZĂR“ CLUJ-NAPOCA
CJ 59 LICEUL UNITARIAN „JÁNOS ZSIGMOND“ CLUJ-NAPOCA
CJ 60 LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA
CJ 61 COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE BARIȚIU“ CLUJ-NAPOCA
CJ 62 COLEGIUL TEHNIC „NAPOCA“ CLUJ-NAPOCA
CJ 63 COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ“ CLUJ-NAPOCA
CJ 64 COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC“ CLUJ-NAPOCA
CS 65 COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA“ CARANSEBEȘ
CT 66 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN BRĂTESCU“ CONSTANȚA
CT 67 COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN“ CONSTANȚA
CT 68 COLEGIUL NAȚIONAL „KEMAL ATATÜRK“ MEDGIDIA
CT 69 COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE „REGINA MARIA“ CONSTANȚA
CT 70 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“ CONSTANȚA
CV 71 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL“ SFÂNTU GHEORGHE
CV 72 LICEUL PEDAGOGIC „BOD PETER“ TÂRGU SECUIESC
CV 73 COLEGIUL NAȚIONAL „SZÉKELY MIKÓ“ SFÂNTU GHEORGHE
DB 74 COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO“ TÂRGOVIȘTE
DB 75 COLEGIUL NAȚIONAL „IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU“ TÂRGOVIȘTE
DJ 76 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN VELOVAN“ CRAIOVA
DJ 77 COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC „GHEORGHE CHIȚU“ CRAIOVA
DJ 78 COLEGIUL NAȚIONAL „CAROL I“ CRAIOVA
DJ 79 COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI“ CRAIOVA
GL 80 COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI“ GALAȚI
GL 81 COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI“ GALAȚI
GJ 82 COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET“ TÂRGU JIU
GJ 83 COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU“ TÂRGU JIU
GR 84 LICEUL TEORETIC „NICOLAE CARTOJAN“ GIURGIU
GR 85 COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU“ GIURGIU
HR 86 LICEUL „MARIN PREDA“ ODORHEIU SECUIESC
HR 87 LICEUL PEDAGOGIC „BENEDEK ELEK“ ODORHEIU SECUIESC
HR 88 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“ TOPLIȚA
HR 89 COLEGIUL NAȚIONAL „MÁRTON ÁRON“ MIERCUREA-CIUC
HD 90 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA“ DEVA
HD 91 COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL“ DEVA
IL 92 LICEUL PEDAGOGIC „MATEI BASARAB“ SLOBOZIA
IL 93 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL“ SLOBOZIA
IF 94 LICEUL TEHNOLOGIC „BARBU A. ȘTIRBEY“ BUFTEA
IS 95 COLEGIUL PEDAGOGIC „VASILE LUPU“ IAȘI
IS 96 COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“ IAȘI
IS 97 COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ȘTEFĂNESCU“ IAȘI
IS 98 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI“ IAȘI
IS 99 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI
IS 100 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“ IAȘI
MM 101 LICEUL PEDAGOGIC „REGELE FERDINAND“ SIGHETU MARMAȚIEI
MM 102 LICEUL PEDAGOGIC „TARAS SEVCENKO“ SIGHETU MARMAȚIEI
MM 103 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“ BAIA MARE
MH 104 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN ODOBLEJA“ DROBETA-TURNU SEVERIN
MH 105 COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN“ DROBETA-TURNU SEVERIN
MS 106 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU“ TÂRGU MUREȘ
MS 107 COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU PAPIU ILARIAN“ TÂRGU MUREȘ
MS 108 COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA“ TÂRGU MUREȘ
NT 109 COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ASACHI“ PIATRA-NEAMȚ
NT 110 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SF. FRANCISC DE ASISSI“ ROMAN
NT 111 COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ“ PIATRA-NEAMȚ
OT 112 COLEGIUL NAȚIONAL VOCAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU“ SLATINA
OT 113 COLEGIUL NAȚIONAL „RADU GRECEANU“ SLATINA
PH 114 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA“ PLOIEȘTI
PH 115 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL“ PLOIEȘTI
PH 116 COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR“ BREAZA
PH 117 COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE“ PLOIEȘTI
SM 118 COLEGIUL NAȚIONAL „IOAN SLAVICI“ SATU MARE
SJ 119 LICEUL PEDAGOGIC „GHEORGHE ȘINCAI“ ZALĂU
SB 120 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA“ SIBIU
SB 121 COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUEL BRUKENTHAL“ SIBIU
SB 122 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „TEREZIANUM“ SIBIU
SB 123 COLEGIUL „ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GAZ“ MEDIAȘ
SB 124 COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA“ SIBIU
SJ 125 COLEGIUL NAȚIONAL „SILVANIA“ ZALĂU
SM 126 COLEGIUL NAȚIONAL „DOAMNA STANCA“ SATU MARE
SV 127 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU“ SUCEAVA
SV 128 COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE“ CÂMPULUNG MOLDOVENESC
SV 129 COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ“ SUCEAVA
TR 130 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT“ ALEXANDRIA
TM 131 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA“ TIMIȘOARA
TM 132 LICEUL TEORETIC „NIKOLAUS LENAU“ TIMIȘOARA
TM 133 COLEGIUL NAȚIONAL „BĂNĂȚEAN“ TIMIȘOARA
TM 134 COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA“ TIMIȘOARA
TL 135 LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ“ TULCEA
TL 136 LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL“ TULCEA
TL 137 COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET“ TULCEA
VS 138 LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU“ BÂRLAD
VL 139 COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB“ RÂMNICU VÂLCEA
VL 140 LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM CĂLIMĂNEȘTI
VL 141 COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU LAHOVARI“ RÂMNICU VÂLCEA
VN 142 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „SPIRU HARET“ FOCȘANI
VN 143 COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA“ FOCȘANI

 

Distribuie articolul pe retelele de socializare: