Adresa FSE Spiru Haret – 15 ianuarie 2015 MECS reglementare spor de doctorat

Nr. 15/15.01.2015

 

Către

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETÄ‚RII ŞTIINŢIFICE

 

DOMNULUI MINISTRU,

SORIN CÎMPEANU

 

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Supunem atenţiei dumneavoastră necesitatea reglementării sporului de 15% pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care au deţin titlul ştiinţific de doctor, indiferent de data obţinerii acestuia.

 

Scurt istoric:

Art. 50 alin. (10) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, a reglementat acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu titlul ştiinţific de DOCTOR.

Legea nr. 128/1997 a fost în vigoare până la data de 9 februarie 2011 (data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011). Însă dispoziţia mai sus citată nu a mai fost aplicată cadrelor didactice care au obţinut titlul ştiinţific de doctor ulterior datei de 1 ianuarie 2010, ceea ce este vădit nelegal, neconstituţional şi discriminatoriu, astfel cum vom demonstra în cele ce urmează.

Potrivit Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ: „Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.” (Art. 8 din Anexa nr. 5, Capitolul I)

În materia salarizării personalului didactic, dispoziţiile Legii nr. 63/2011 au fost aplicabile şi în anul 2012 [efect al Legii nr. 283/2011 – articolul unic, pct. 2, art. II – art. 1 alin. (4)] şi sunt aplicabile şi în anul 2013 [efect al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, care face trimitere la textul Legii nr. 283/2011], dar şi în anul 2014 [efect al art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,  potrivit căruia: „(4) În anul 2014, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011”].

 

Concluzie:

Cadre didactice aflate în situaţii IDENTICE – deţinând titlul ştiinţific de doctor – sunt remunerate DIFERIT, în funcţie de DATA obţinerii titlului: cele care au obţinut titlul ştiinţific de doctor anterior datei de 31 decembrie 2009 primesc în continuare sporul de 15%, sub formă de compensaţie tranzitorie, iar cele care au obţinut titlul ulterior datei de 1 ianuarie 2010 nu primesc nimic.

Prin neacordarea sporului de doctorat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care l-au obţinut ulterior datei de 01.01.2010, se încalcă valori protejate de întregul sistem de drept şi impuse cu putere de principiu în dezvoltarea istorică a dreptului naţional şi universal, prin norme ce se regăsesc în dreptul pozitiv –principiul egalităţii în faţa legii şi nediscriminării, consfinţit de art. 16 din Constituţie, art. 5 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 şi art. 14 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.  Prin neacordarea remuneraţiei aferente titului ştiinţific de doctor cadrelor didactice care nu îl aveau în plată la data de 31 decembrie 2009  se creează, în defavoarea acestora, o situaţie de DISCRIMINARE, încălcându-se astfel principiul egalităţii prevăzut de art. 16 din Constituţie, art. 5 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 şi art. 14 din Convenţie. Diminuarea veniturilor, ca efect al neacordării dreptului în cauză, pentru un grup de salariaţi duce la încălcarea principiului EGALITÄ‚ŢII.

În acelaşi sens s-a pronunţat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, care, în PUNCTUL DE VEDERE emis la data de 30.01.2014, a statuat că: „Prevederile art. 8 Capitolul I din Anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 (…) nu se justifică raţionalnu respectă principiul egalităţii şi constituie o discriminare directă, prin încălcarea art. 16 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Constituţia României, art. 1 pct. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ratificată de România prin Legea nr. 103 din 25 aprilie 2006, art. 5 alin. (1), art. 2 alin. (1) coroborat cu art. 6 lit. b) şi c) din O.G. 137/2000”.

Mai mult, Tribunalul Vâlcea – Secţia I Civilă a pronunţat sentinţa nr. 855/23.06.2014 (dosar nr. 1217/90/2014), prin care a admis cererea de chemare în judecată formulată de Sindicatul Personalului din Învăţământul Preuniversitar Vâlcea şi a obligat pârâtul să calculeze şi să plătească membrei de sindicat reprezentate  diferenţa de drepturi  salariale rezultate ca urmare a neacordării sporului de 15 % pentru titlul ştiinţific de doctor, începând cu data de 20.02.2013, sume actualizate potrivit ratei inflaţiei, până la data efectivă a plăţii. Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul Vâlcea a reţinut că există o discriminare evidentă între cadrele didactice care au beneficiat de remuneraţia aferentă titlului ştiinţific de doctor deoarece l-au avut în plată la data de 31 decembrie 2009 şi cadrele didactice care nu beneficiază de acelaşi spor deoarece nu l-au avut în plată la data de 31 decembrie 2009. A apreciat instanţa că nu este posibil ca îndeplinirea aceloraşi condiţii într-un alt an să aducă unor categorii de persoane, aflate în situaţii identice, un tratament diferenţiat, fără a exista o justificare raţională şi obiectivă în acest sens. Nici justificarea economică şi nici cea financiară nu reprezintă argumente suficiente pentru acceptarea unor diferenţe de tratament. Prin acordarea salariaţilor unei instituţii aflaţi în situaţii similare a unor drepturi salariale diferite se produce o discriminare directă, prin încălcarea – între altele – a art.1 pct.1 din Protocolul nr.12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art.14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Suntem, deci, în situaţia în care un cadru didactic care a obţinut titlul de doctor ulterior datei de 31.12.2009 beneficiază de plata drepturilor salariale aferente acestuia, iar restul nu, ceea ce creează o nouă situaţie discriminatorie.

 

În aceste condiţii, vă solicităm respectuos să analizaţi aspectele prezentate şi documentaţia ataşată şi întrepindeţi, în regim de urgenţă, demersurile necesare în vederea reglementării sporului de 15% din salariul de bază pentru toate cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care deţin titlul ştiinţific de doctor, indiferent de data obţinerii acestuia.

Anexăm prezentei PUNCTUL DE VEDERE din data de 30.01.2014 al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi sentinţa nr. 855/23.06.2014 a Tribunalului Vâlcea

 

Cu deosebită stimă,

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu Nistor

 

Distribuie articolul pe retelele de socializare: