Adresa FSE Spiru Haret 15 martie 2016 – Probleme invatamant

Nr. 150/15.03.2016

Către

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 

DOAMNEI SECRETAR DE STAT

MONICA CRISTINA ANISIE

 

 

Stimată Doamnă Secretar de Stat,

 

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a supus atenției Ministerului Educației, în ultimul an (și nu numai), o serie de probleme cu care se confruntă personalul din învățământul preuniversitar, solicitând intervenția ministerului în rezolvarea acestora și propunând inclusiv soluții în acest sens. Dacă unora dintre sesizările noastre li s-a dat curs, soluționarea altor probleme trenează în mod nejustificat, fiind prejudiciați salariații din sistemul de învățământ preuniversitar.

Vom încerca, în cele ce urmează, să realizăm o prezentare sintetică a problemelor nerezolvate, adresându-vă respectuoasa rugăminte de a dispune soluționarea acestora într-un termen cât mai scurt:

 

I. Convocarea comisiei paritare de la nivelul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu următoarea ordine de zi:

1. Adoptarea hotărârii privind organizarea și funcționarea comisiilor paritare de la nivelul unităților și instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 4 la C.C.M.U.N.S.A.I.P. care nu au încheiate contracte colective de muncă.

2. Adoptarea unei hotărâri privind acordarea concediului de odihnă suplimentar pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, prevăzut la art. 29 alin. (5) din C.C.M.U.N.S.A.I.P.

3. Elaborarea Proiectului Regulamentului Nomenclatorului bolilor profesionale și a incompatibilităților de ordin medical cu funcția didactică, prevăzut de art. 53 din C.C.M.U.N.S.A.I.P.

4. Aprobarea ordinului de ministru/notei/circularei privitoare la dobânda legală începând cu anul 2010 și modalitatea de calcul al daunelor-interese dispuse de instanțele de judecată.

5. Aplicarea Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

6. Stadiul deblocării posturilor didactice auxiliare și nedidactice, potrivit pct. 5 din Acordul încheiat la data de 27.10.2014.

7. Emiterea unor Precizări în vederea soluționării problemelor apărute în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, conform adresei comune a organizațiilor noastre nr. 436/725/30.09.2015 înregistrată la cabinetul secretarului de stat pentru învățământ preuniversitar sub nr.  283/01.10.2015.

 

II. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41/19.01.2016, a fost publicată Legea nr. 6/2016 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. În esență, actul normativ menționat conține prevederi referitoare la  „educația persoanelor cu tulburări de învăţare (dislexia, disgrafia, discalculia)”, introducând și o secțiune nouă în cuprinsul Legii nr. 1/2011 și stabilind în sarcina Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice obligația de a elabora, până la data de 21 aprilie 2016 (în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii), metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, ce va cuprinde inclusiv procedurile de evaluare pentru depistarea tulburărilor de învăţare, precum şi cadrul general de asigurare a cadrelor didactice cu pregătire adecvată şi a terapiilor specifice.

Legea nr. 6/2016 este contestată de colegii noștri – cadre didactice din învățământul special și special integrat – pe de o parte pentru că nu aduce nicio îmbunătățire Legii educației naționale nr. 1/2011 și, pe de altă parte, pentru faptul că aduce atingere ansamblului reglementărilor din legea organică, „prin alunecare în fragmentar, prin destructurare de fond, incoerență și, mai ales, prin expunere la un precedent foarte periculos”. În plus, din informațiile pe care le deținem, în cadrul procedurii de avizare a proiectului legii, Ministerul Educației a propus – argumentat – respingerea sa.

În aceste condiții, vă solicităm respectuos să inițiați demersurile necesare în vederea abrogării Legii nr. 6/2016, precedate eventual (în situația în care abrogarea imediată nu este posibilă) de o prorogare a termenului de aplicare a acesteia, astfel încât actul normativ să nu își poată produce efectele.

 

III. Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar prevede, la art. 33 alin. (5) și la art. 50 alin. (5), obligația părților de a elabora Regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora, precum și protocolul între Ministerul Educaţiei Naționale şi Ministerul Sănătăţii privind asistenţa medicală gratuită în cabinetele medicale şi psihologice şcolare, precum şi în policlinici şi unităţi spitaliceşti

Vă rugăm să observați că termenele de 30 de zile prevăzute la art. 33 alin. (5) și art. 50 alin. (5) au expirat.

În aceste condiții, solicităm convocarea federațiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învățământ preuniversitar, în vederea discutării Regulamentului privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora, precum și a Protocolului dintre Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. 

 

IV. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52/22.I.2015 a fost publicată Legea nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Prin actul normativ în cauză, au fost operate o serie de modificări și completări în cuprinsul Codului muncii, unele dintre acestea vizând concediul de odihnă, respectiv: art. 145, art. 146.

Față de această situație, pentru a evita practici diferite la nivelul țării, federația noastră a propus modificarea, în regim de urgență, a Normelor Metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 5559/2011, astfel cum au fost modificate prin OM.E.C.T.S. nr. 5411/2012, în acord cu modificările operate prin Legea nr. 12/2015 în materia concediului de odihnă, astfel că am solicitat convocarea federațiilor sindicale reprezentative pentru discuții în vederea emiterii ordinului de ministru.

Mai mult, federațiile sindicale reprezentative au elaborat și un proiect de ordin de modificare a Normelor Metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, înaintat ministerului în toamna anului trecut, fără niciun rezultat.

În aceste condiții, vă adresăm rugămintea de a convoca federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, în vederea discutării ordinului de ministru mai sus menționat.

 

V. Există în prezent o situație generată de dispozițiile contradictorii din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561/07.10.2011, astfel cum a fost modificată prin O.M.E.N. nr. 3240/26.03.2014, în materia acordării gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor și a salarizării cadrelor didactice în cauză.

Art. 44 din Metodologia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767bis/31.10.2011, dispunea, între altele: „(11) Drepturile salariale se acordă de la data emiterii ordinului de ministru de acordare a gradului didactic I în învăţământ pe baza titlului ştiinţific de doctor. (12) În cazul cadrelor didactice cu o vechime în învăţământ mai mică de 6 anisalarizarea se face la nivelul corespunzător tranşei de vechime 6-10 ani.” [deși, la momentul publicării ordinului, erau deja în vigoare dispozițiile Legii nr. 63/2011, în a cărei Anexă nr. 2, este reglementată și vechimea 2-6 ani la gradul didactic I]

În aplicarea dispozițiilor art. 44 alin. (12) din Metodologie, cadrele didactice cărora li s-a acordat gradul didactic I pe baza titlului științific, au beneficiat de încadrare și salarizare corespunzătoare tranșei de vechime 6-10 ani.

Ulterior, prin O.M.E.N. nr. 3240/26.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340/08.05.2014), dispozițiile mai sus citate privitoare la salarizare au fost modificate după cum urmează:

(14) În cazul cadrelor didactice cu o vechime în învăţământ mai mică de 6 anisalarizarea se face la nivelul corespunzător tranşei de vechime 2-6 ani.

Consecința: cadrelor didactice beneficiare ale unui salariu mai mare (în baza dispozițiilor art. 44 din Metodologie – forma anterioară modificării din anul 2014), cu o vechime mai mică de 6 ani, li s-a diminuat salariul, efect al O.M.E.N. nr. 3240/26.03.2014.

În opinia noastră, diminuarea drepturilor salariale nu este corectă. Nu li se poate imputa cadrelor didactice în cauză eroarea reprezentanților Ministerului Educației, autori ai O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011, și nici nu se poate proceda la diminuarea salariilor acestora fără acordul lor expres.

Răspunsul Ministerului Educației la solicitarea noastră citează adresa nr. 11003/2016 a Direcției Generale Juridic, în sensul că: „ordinele de ministru menționate în adresă pun în aplicare Legea educației naționale nr. 1/2011 (…) și sunt duse la îndeplinire de inspectoratele școlare/unitățile din învățământ; unitățile de învățământ au calitatea de angajator”.

Evident, răspunsul nu rezolvă problema; mai mult, răspunderea pentru aplicarea unor dispoziții eronate este lăsată în sarcina conducerilor unităților de învățământ.

Față de cele prezentate mai sus, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” vă solicită respectuos emiterea, în regim de urgență, a unei circulare prin care, în aplicarea ordinelor de ministru mai sus menționate, să se precizeze expres că acele cadre didactice care au beneficiat anterior datei de 8 mai 2014 (data intrării în vigoare a O.M.E.N. nr. 3240/26.03.2014) de acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor și de salarizare corespunzătoare nivelului de vechime 6-10 aninu sunt afectate de diminuarea operată prin OM.E.N. nr. 3240/26.03.2014.

 

VI. O altă problemă pe care o supunem atenției dumneavoastră o reprezintă redobândirea unui drept conferit cadrelor didactice prin Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, drept pe care aceștia l-au pierdut odată cu abrogarea acesteia prin Legea educației naționale nr. 1/2011 – pensionarea, la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei.

Prin adresa nr. 242/09.03.2015, transmisă Comisiei pentru Învățământ, știință, tineret și sport a Senatului României, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a solicitat inserarea în cuprinsul legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2014, a unor modificări și completări ale Articolului I (care prevede: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează”), astfel:

 

Punctul 86 se modifică după cum urmează:

86. La articolul 284, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se pensionează pentru limită de vârstă la data încheierii anului şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare. Personalul didactic poate fi pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă are o vechime efectivă în învățământ de cel puțin 34 de ani, fără diminuarea cuantumului pensiei»”.

Motivare: de acest drept, personalul didactic a beneficiat și înainte de intrarea în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, efect al art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

 

Punctul 87 se modifică după cum urmează:

87. La articolului 284, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul personalului didactic care se pensionează în condiţiile alin. (2), contractul individual de muncă încetează la data încheierii anului școlar.»”

Motivare: Forma în vigoare a textului a generat probleme deosebite în procesul de mobilitate a personalului didactic (riscul de a avea două persoane încadrate pe același post didactic), la care se adaugă refuzul caselor de pensii de a înregistra cererile de pensionare anterior datei de 1 septembrie pentru acele cadre didactice care împlineau vârsta înainte de această dată.

 

După punctul 87, se introduce un nou punct, punctul 871 cu următorul conținut:

871La articolul 284, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, a personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar.»”

Motivare: Forma în vigoare a textului permite pensionarea în timpului anului școlar exclusiv personalului didactic de conducere, de îndrumare și control, ceea ce reprezeintă o discriminare a majorității cadrelor didactice, personal didactic de predare, care nu beneficiază de acest drept.

Legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2014 nu a fost adoptată nici până în prezent.

În aceste condiții, vă solicităm respectuos să faceți demersurile pe care le apreciați necesare, în vederea adoptării Legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2014, cu modificările și completările propuse de Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”.

 

VII. Legea nr. 63/2011 prevede, la art. 3 lit. (A) pct. 4 din Capitolul I, respectiv art. 3 lit. E pct. 3 din Capitolul II ale Anexei nr. 5, următoarele:

Art. 3 lit. (A) pct. 4: Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ, nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate.

Art. 3 lit. E pct. 3: perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate.

Vă rugăm să observați că cele două texte prevăd expres faptul că perioadele de concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului nu întrerup vechimea în învățământ. Ele afectează doar vechimea efectivă pentru acordarea sporului de stabilitate. Oricum însă, dispozițiile citate nu se puteau aplica decât pentru viitor, situațiilor juridice născute de la intrarea în vigoare de Legii nr. 63/2011 – respectiv de la data de 13 mai 2011, la 3 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial.

În teritoriu însă, s-a ajuns la situații aberante, în care dispozițiile Legii nr. 63/2011 se aplică nu doar persoanelor care au intrat în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului, ci și celor care au beneficiat de acest drept sau au efectuat stagiul militar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011. Practic, acestora din urmă nu li se mai recunoaște vechimea integrală în vederea acordării sporului de stabilitate sau a tranșelor de vechime și li se scade la calcul perioada concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului/stagiului militar din intervalul 1998-2000 (de exemplu, o profesoară care ar trebui să treacă acum la tranșa de vechime 18-21 ani nu beneficiază de acest drept pe considerentul că în urmă cu 15 ani a fost în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului, astfel că – în opinia serviciului de specialitate al unității – trecerea la treapta superioară va opera abia peste 2 ani), ceea ce este inadmisibil.

Mai mult, există servicii financiar-contabile care, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2011, au procedat la reîncadrarea personalului didactic și didactic auxiliar prin eliminarea perioadelor menționate în textele de lege citate, atât în ceea ce privește vechimea în muncă în vederea acordării sporului de vechime și a vechimii în învățământ în vederea încadrării în una din cele 11 tranșe de vechime, cât și în ceea ce privește vechimea efectivă în învățământ în vederea acordării sporului de stabilitate.

Modul în care acționează respectivele servicii reprezintă o încălcare nu doar a dispozițiilor Legii nr. 63, dar și a principiului neretroactivității legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituția României și art. 6 alin. (1) teza a II-a din noul Cod civil.

 

În același timp, trebuie avute în vedere și dispozițiile exprese ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, care, la art. III pct. 17 modifică OU.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (aprobată prin Legea nr. 7/2007), inclusiv în ceea ce privește art. 18 alin. (7), al cărui nou conținut este: „(7) Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.” Facem precizare că O.U.G. nr. 124/2011 a fost și aprobată de Parlamentul României, prin Legea nr. 166/2012.

În acest sens, prin adresa nr. 8057/23.09.2015 (transmisă deja de federația noastră Ministerului), Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a comunicat Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt faptul că „perioadele amintite (concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap – n.a.) constituie vechime în specialitate începând cu data de 1 ianuarie 2012”.

În raport de dispozițiile O.U.G. nr. 148/2005, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 124/2011, aprobată prin Legea nr. 166/2012, ținând cont și de răspunsul I.T.M. Olt – mai sus citat – concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în învățământ.

 

În aceste condiții, vă rugăm să dispuneți emiterea ÎN REGIM DE URGENȚĂ a unui document (circulară, informare, precizare) din care să rezulte că dispozițiile art. 3 lit. (A) pct. 4 din Capitolul I, respectiv art. 3 lit. E pct. 3 din Capitolul II ale Anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 nu afectează vechimea în învățământ / vechimea efectivă în învățământ în cazul persoanelor care au fost în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului anterior intrării în vigoare Legii nr. 63/2011 sau erau în derularea concediului în cauză la data intrării în vigoare a actului normativ în cauză. De asemenea, față de prevederile O.U.G. nr. 148/2005, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 124/2011, aprobată prin Legea nr. 166/2012, vă rugăm să precizați și faptul că, începând cu data de 01.01.2012 (data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 124/2011), concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în învățământ.

În același material, vă rugăm să vă exprimați punctul de vedere și referitor aplicarea art. 3 lit. (A) pct. 4 din Capitolul I, respectiv art. 3 lit. E pct. 3 din Capitolul II ale Anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 personalului didactic de predare/didactic auxiliar aflat în concediu fără plată sau în efectuarea stagiului militar.

 

VIII. Tot Legea nr. 63/2011 prevede: „Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art. 3 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri. – art. 7 alin. (1) din Capitolul I (Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic) al Anexei nr. 5 la Lege.

Din textul citat rezultă în mod clar că indemnizația pentru zone izolate se acordă în raport de locul unde personalul didactic calificat își desfășoară activitatea.

În învățământul special integrat funcționează și CENTRE ŞCOLARE PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ – instituţii şcolare „care, pe lângă organizarea, desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare” îşi construiesc „şi alte direcţii de dezvoltare instituţională: formare/informare în domeniul educaţiei speciale, documentare / cercetare / experimentare, precum şi servicii educaţionale pentru/în comunitate” (astfel cum sunt reglementatea în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat).

La nivelul centrelor școlare de educație incluzivă sunt angajate cadre didactice itinerante, a căror activitate se desfășoară în integralitate la unități de învățământ de masă, cu copii cu cerințe educaționale speciale. În timp ce aceste centre școlare pentru educație incluzivă sunt situate în mediul URBAN, de foarte multe ori se întâmplă ca unitățile de învățământ în care își desfășoară efectiv activitatea cadrele didactice itinerante să fie situate în mediul RURAL/ZONE IZOLATE.

Vă prezentăm un exemplu concret: cadrele didactice itinerate angajate la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” Timișoara își desfășoară întreaga activitate la unități de învățământ din mediul rural – Școala Gimnazială Pișchia, Școala Gimnazială Dumbrăvița, Școala Gimnazială Moșnița Nouă și Școala Gimnazială Urseni. Respectivele localități se regăsesc în Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1613/2009 – Zonele geografice, localităţile din mediul rural sau izolate şi procentele diferenţiate ale indemnizaţiilor care se acordă personalului didactic calificat de predare – după cum urmează: Pișchia – zona V, cu indemnizație de 8%; Dumbrăvița, Moșnița Nouă și Urseni – zona VII, cu indemnizație de 3%.

În raport de prevederile mai sus citate, cadrele didactice itinerante angajate ale C.S.E.I. „Paul Popescu Neveanu” Timișoara, care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din cele patru localități nominalizate în Anexa la HG nr. 1613/2009, trebuie să beneficieze de o indemnizația de 8%, respectiv 3% din salariul de încadrare. Acest lucru nu se întâmplă, ceea ce este, în mod evident, o încălcare a prevederilor art. 7 alin. (1) din Capitolul I, Anexa 5 la Legea nr. 63/2011.

În aceste condiții, vă adresăm rugămintea de a emite o circulară prin care să se precizeze expres faptul că, de prevederile art. 7 alin. (1) din Capitolul I, Anexa 5 din Legea nr. 63/2011 trebuie să beneficieze și cadrele didactice itinerante care își desfășoară activitatea în zone izolate ce intră sub incidența dispozițiilor H.G. nr. 1613/2009.

 

IX. În strânsă legătură cu cele două puncte anterioare, în condițiile în care Legea privind salarizarea unitară a personalului din sectorul bugetar nu a fost încă definitivată nici măcar ca proiect, se impune modificarea, în regim de urgență, a Legii nr. 63/2011, în sensul celor deja discutate cu federațiile sindicale reprezentative încă din vara anului trecut, pentru remedierea disfuncționalităților apărute în sistem și recâștigarea drepturilor membrilor de sindicat.

 

X. Având în vedere realitățile din sistem și modificarea cadrului legislativ, reiterăm solicitarea noastră de convocare a federațiilorsindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învățământ preuniversitar, în vederea elaborării unui act cu caracter normativ care să modifice H.G. nr. 1251/2005 și să reglementeze învăţământul special şi special integrat.

 

XI. Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a sesizat Guvernului României faptul că în Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 nu există dispoziții referitoare la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti (cum au existat în legile bugetului din anii anteriori), existând astfel riscul ca, în anul 2016, să nu se efectueze plăți în executarea sentințelor prin care s-au acordat diferențe salariale personalului din învățământ – ne referim, de exemplu, la: hotărârile pronunțate în anul 2015; hotărârile din primele luni ale anului 2016; hotărârile privind acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale; diferențe din tranșa aferentă anului 2016 neexecutată anticipat în anul 2015.

În raport de argumentele detaliate în respectiva adresă, am solicitat modificarea, în regim de urgență, a Legii nr. 339/2015, astfel încât din bugetul anului 2016 să se poată realiza plata sumelor prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din O.U.G. nr. 83/2014, la art. 15 alin. (1) alin. (1) lit. a) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2015, precum și a eventualelor restanțe la plățile efectuate în anul 2015.

Solicitarea noastră a fost redirecționată, spre competentă soluționare Ministerului Finanțelor Publice, care ne-a răspuns prin adresa nr. 424.572/26.02.2016. Se arată în respectivul document, raportat la prevederile O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare [art. 1 alin. (1), potrivit căruia creanțele stabilite prin titluri executorii în sarcina intituțiilor și autorităților publice se achită de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă], că: „lipsa unor reglementări speciale în legea bugetară anuală nu exonerează ordonatorii principali de credite de la obligația punerii în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare care stabilesc plata eșalonată a titlurilor executorii”.

Din finalul răspunsului rezultă în mod clar și faptul că, pentru moment, nu se poate da curs solicitării noastre de modificare a Legii bugetului de stat pe anul 2016; cel mult, „cu ocazia primei rectificări bugetare pe anul 2016, poate fi analizată necesitatea suplimentării creditelor bugetare ale ordonatorilor principali de credite ai autorităților publice locale, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata titlurilor executorii aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat”.

În aceste condiții, ținând cont de poziția exprimată neechivoc de Ministerul Finanțelor Publice, vă rugăm să întreprindeți demersurile necesare la nivelul unităților/instituțiilor de învățământ, în vederea plății diferențelor salariale cuvenite membrilor de sindicat în baza hotărârilor judecătorești, respectiv a următoarelor categorii de sume:

1. cele prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare:

2. cele prevăzute la art. 15 alin. (1) alin. (1) lit. a) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare: 

3. eventualele restanțe la plățile efectuate în anul 2015.

 

În măsura în care vor exista probleme în efectuarea plăților, generate de lipsa fondurilor, vă rugăm să elaborați o situație centralizată în vederea suplimentării creditelor bugetare, la prima rectificare bugetară din anul 2016.

 

În plus, vă solicităm respectuos să procedați la convocarea federațiilor sindicale reprezentative în vederea rediscutării dispozițiilor aplicabile pentru reglementarea sistemului Școala după școală, având în vedere problemele apărute în teritoriu.

 

În speranța că veți da curs solicitărilor noastre, vă asigurăm de întreaga noastră stimă.

 

 

PREȘEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: