Adresa FSE Spiru Haret – 24 februarie 2016 – Legea 6 2016- Senat

Nr. 96/24.02.2016

Către

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT

 

DOMANEI PREȘEDINTE

ECATERINA ANDRONESCU

 

 

Stimată Doamnă Președinte,

 

Cu adresa nr. 242/09.03.2016, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a lansat un apel către Senatul României, în raport și de Acordul asupra unor măsuri care urmează a fi adoptate în domeniul învățământului încheiat la data de 27.10.2014 Guvernul României și federațiile sindicale reprezentative din învățământ, pentru consacrarea legislativă a dreptul personalului didactic de a se pensiona cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare fără diminuarea cuantumului pensiei, prin completarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative – proiect înregistrat la Senat cu nr. L689/24.11.2014.

Până la acest moment, solicitării noastre nu i s-a dat curs.

În aceste condiții, reiterăm solicitarea noastră și văsolicităm respectuos să inserați în cuprinsul legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2014 și următoarele modificări și completări ale Articolului I din O.U.G. nr. 49/2014 (care prevede: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează”), astfel:

 

Punctul 86 se modifică după cum urmează:

86. La articolul 284, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se pensionează pentru limită de vârstă la data încheierii anului şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare. Personalul didactic poate fi pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă are o vechime efectivă în învățământ de cel puțin 34 de ani, fără diminuarea cuantumului pensiei»”.

Motivare: de acest drept, personalul didactic a beneficiat și înainte de intrarea în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, efect al art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

 

Punctul 87 se modifică după cum urmează:

87. La articolului 284, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul personalului didactic care se pensionează în condiţiile alin. (2), contractul individual de muncă încetează la data încheierii anului școlar.»”

Motivare: Forma în vigoare a textului a generat probleme deosebite în procesul de mobilitate a personalului didactic (riscul de a avea două persoane încadrate pe același post didactic), la care se adaugă refuzul caselor de pensii de a înregistra cererile de pensionare anterior datei de 1 septembrie pentru acele cadre didactice care împlineau vârsta înainte de această dată.

 

După punctul 87, se introduce un nou punct, punctul 871 cu următorul conținut:

871La articolul 284, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, a personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar.»”

Motivare: Forma în vigoare a textului permite pensionarea în timpului anului școlar exclusiv personalului didactic de conducere, de îndrumare și control, ceea ce reprezeintă o discriminare a majorității cadrelor didactice, personal didactic de predare, care nu beneficiază de acest drept.

 

În plus, față de modificările și completările de mai sus, supunem atenției dumneavoastră următoarele:

După cum, desigur, cunoașteți, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41/19.01.2016, a fost publicată Legea nr. 6/2016 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. În esență, actul normativ menționat conține prevederi referitoare la  „educația persoanelor cu tulburări de învăţare (dislexia, disgrafia, discalculia)”, introducând și o secțiune nouă în cuprinsul Legii nr. 1/2011 și stabilind în sarcina Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice obligația de a elabora, până la data de 21 aprilie 2016 (în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii), metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, ce va cuprinde inclusiv procedurile de evaluare pentru depistarea tulburărilor de învăţare, precum şi cadrul general de asigurare a cadrelor didactice cu pregătire adecvată şi a terapiilor specifice.

Legea nr. 6/2016 este contestată de colegii noștri – cadre didactice din învățământul special și special integrat – pe de o parte pentru că nu aduce nicio îmbunătățire Legii educației naționale nr. 1/2011 și, pe de altă parte, pentru faptul că aduce atingere ansamblului reglementărilor din legea organică, „prin alunecare în fragmentar, prin destructurare de fond, incoerență și, mai ales, prin expunere la un precedent foarte periculos”. Materialul anexat, susținut prin semnătură de nu mai puțin de 965 de persoane din județul Timiș (personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ special și special integrat, părinți și localnici – anexăm dovezi în acest sens) cuprinde, în detaliu, argumentele contra legii în cauză, considerată „incoerentă, tautologică, denigratoare și ofensatoare la adresa educației naționale”.

În aceste condiții, ținând cont de faptul că actul normativ în cauză nu a fost avizat de Ministerul Educației și nici nu a fost discutat cu federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, față de efectele sale perturbatoare asupra sistemului de învățământ, considerăm că se impune, în regim de urgență, abrogarea Legii nr. 6/2016.

În consecință, vă solicităm respectuos ca, prin Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2014, să abrogați expres Legea nr. 6/2016. În opinia noastră, acest lucru se poate realiza astfel:

1. fie prin introducerea de puncte suplimentare în cuprinsul Articolului I al O.U.G. nr. 49/2014, în raport de articolele modificate sau nou introduse prin Legea nr. 6/2016, prin care să se prevadă expres că:

– „La articolul 12, alineatele (11) şi (12) se abrogă.”

– „Articolele 471-477 se abrogă” / „Secțiunea 121 se abrogă”.

2. fie prin introducerea unui articol distinct, cu următorul conținut:

„Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 6/2016 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41/19.01.2016, se abrogă.”

 

În speranța că veți da curs prezentei și veți adopta Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2014 cu toate modificările și completările propuse mai sus, vă mulțumim anticipat și vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

 

PREȘEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu Nistor

 

Distribuie articolul pe retelele de socializare: