Adresa FSE Spiru Haret – 26 ianuarie 2015 – Probleme Acord

Nr. 104/26.01.2015

Către

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETÄ‚RII ŞTIINŢIFICE

 

DOMNULUI MINISTRU,

SORIN CÎMPEANU

 

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” vă solicită respectuos convocarea, în regim de urgenţă, a federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, semnatare ale Acordului încheiat cu Guvernul României la 27.10.2014, pentru a analiza stadiul punerii în aplicare a acestuia.

În raport de punctele din Acord, dorim să subliniem următoarele:

• La pct. 1 se stipulează: Stabilirea unui calendar de modificare a programelor şcolare pentru toate ciclurile de învăţământ, precum şi a sistemului de evaluare a elevilor. În noile programe şcolare trebuie să se asigure un echilibru între partea aplicativă şi cea informativă.

Termen: 31.03.2015

Chiar dacă termenul nu a fost depăşit, Ministerul Educaţiei a aprobat deja programe pentru ciclul primar, care au stârnit nemulţumirea cadrelor didactice şi a părinţilor, deoarece sunt în continuare extrem de încărcate, concepute pentru înaltă performanţă, fără asigurarea echilibrului între partea aplicativă şi cea informativă şi fără a ţine cont de realităţile sistemului (de exemplu, de diferenţele dintre copiii din mediul urban şi copiii din mediul rural) .

 

• La pct. 3, 5 şi din Acord se stipulează:

3. Asigurarea finanţării posturilor didactice auxiliare şi nedidactice devenite vacante după data de 1 noiembrie 2014, astfel încât toate unităţile şi instituţiile de învăţământ, indiferent de modul de finanţare, să le poată ocupa prin concurs/examen conform principiului „unu la unu”.

Termen: 01.11.2014

5. Deblocarea a cel puţin 2500 de posturi didactice auxiliare şi nedidactice din unităţile de învăţământ preuniversitar, după cum urmează:

-1250 posturi pe parcursul anului şcolar 2014/2015;

-1250 posturi pe parcursul anului şcolar 2015/2016.

6. Abrogarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 (…), în vederea aplicării unitare a prevederilor punctelor 3 şi 5 din prezentul Acord.                                                                                                                                              Termen: 31.12.2014

Obligaţiile asumate la pct. 3 şi 6 nu s-au realizat nici până în prezent.

În ceea ce priveşte deblocarea posturilor, aceasta – într-adevăr – s-a realizat parţial. Însă deblocarea unui număr de posturi didactice auxiliare şi nedidactice a fost urmată de dispoziţia dată inspectoratelor şcolare în cursul săptămânii trecute de către Ministerului Educaţiei, de a proceda la reducerea a aproximatv 50 de posturi/judeţ.

Despre această măsură federaţiile sindicale au fost informate din teritoriu, ministerul neavând un dialog în acest sens cu noi.

Mai mult, recent am constatat că în unele zone se iau măsuri în mod clar împotriva interesului învăţământului şi contrare prevederilor legale – exemple: desfiinţarea posturilor de bibliotecar din unităţile de învăţământ din mediul rural (deşi era normat doar 0,25 post per unitate), predarea disciplinei educaţie fizică în învăţământul primar de către învăţător/profesor pentru învăţământ primar, iar nu de profesorul de specialitate (ca regulă, nu ca excepţie) etc.

 

• La pct. 4 din Acord se stipulează: Emiterea unui act normativ care să reglementeze transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, de la o unitate de învăţământ la alta, indiferent de perioadă şi de unitatea administrativ-teritorială.

Termen: 01.11.2014

Actul normativ în cauză nu a fost emis.

Din contră, art. 37 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice reglementează transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic numai în anii 2015 şi 2016 şi numai în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale.

În plus, transferul nu se poate realiza decât pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, metodologie a cărei negociere am solicitat-o prin adresa federaţiei noastre nr. 1/07.01.2015, fără a primi o convocare la discuţii din partea ministerului.

 

• La pct. 8 din Acord se stipulează: Creşterea salariilor personalului nedidactic, în medie, cu 35% în următorii 2 ani, urmând ca până la finalul anului 2014 M.F.P., M.M.F.P.S.P.V., M.E.N. (M.E.C.S.) şi Federaţiile semnatare ale prezentului Acord să stabilească modalităţile care să asigure această creştere salarială.

Termen: 31.01.2015

Este adevărat că, începând cu 1 ianuarie, s-a operat creşterea salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Însă, pentru colegii noştri angajaţi pe posturi nedidactice în învăţământul preuniversitar, această creştere este insuficientă şi total nemulţumitoare, în condiţiile în care sunt confruntaţi cu:

–         Includerea sporului de vechime în salariul de bază (ceea ce a dus la egalizarea salariilor debutanţilor cu cele ale salariaţilor cu vechime de peste 20 de ani în sistem).

–         Neacordarea sporurilor pentru condiţii de muncă, în condiţiile în care, prin OUG nr. 83/2014, termenul de aprobare a Regulamentului privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora a fost din nou prorogat până la 01.01.2016. Cu privire la acest aspect, subliniem faptul că, prin C.C.M.U.N.S.A.I.P. s-a stipulat obligaţia de finalizare a Regulamentului în cauză până la jumătatea lunii decembrie, ceea ce nu s-a întâmplat. Mai mult, deşi am solicitat, prin adresa noastră nr. 10/13.01.2015, convocarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învăţământ preuniversitar, în vederea discutării Regulamentului, nici până la această dată întâlnirea respectivă nu a avut loc.

–         Neplata orelor suplimentare – în condiţiile în care majoritatea salariţilor încadraţi pe posturi nedidactic prestează activitate peste program sau străină de fişa postului, pentru a suplini lipsa de personal din unitate.

Acestea sunt numai câteva dintre problemele care i-au determinat pe colegii noştri – personal nedidactic – din 120 de unităţi din judeţul Dolj să intre în grevă japoneză astăzi, 26 ianuarie 2015, acţiunile de protest urmând a se extinde şi în alte judeţe şi municipiul Bucureşti.

 

• La pct. 9 din Acord se stipulează: Adoptarea unui act normativ de modificare a Legii nr. 63/2011 (…) care să ţină cont de dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi de cele ale punctului 7 din prezentul Acord.                                                                 

Termen: 31.01.2015

Modificarea Legii nr. 63/2011 este stipulată şi la art. 35 alin. (2) din C.C.M.U.N.S.A.I.P.

Prin aceeaşi adresă a F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 10/13.01.2015, am solicitat convocarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învăţământ preuniversitar, în vederea discutării actului normativ de modificare a Legii nr. 63/2011, discuţie care nu a avut loc nici până la această dată deşi termenul stipulat în Acord expiră la sfârşitul acestei săptămâni.

 

• La pct. 14 din Acord se stipulează: Introducerea, începând cu data de 1 ianuarie 2015, în hotărârile emise anual de Guvern privind determinarea costurilor standard per elev/student/preşcolar, a unor coeficienţi suplimentari de diferenţiere şi de corecţie a acestora, care să ţină cont inclusiv de structura personalului şi specificul unităţii.

Ori, în data de 7 ianuarie 2015, fără o discuţie prealabilă cu federaţiile sindicale reprezentative semnatare al Acordului, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar. Deşi valoarea costului standard pentru coeficientul 1 a fost majorată de la 2.492 lei la 2.520 lei, nu au fost avuţi în vedere, conform Acordului, coeficienţi suplimentari de diferenţiere şi de corecţie a acestora, care să ţină cont inclusiv de structura personalului şi specificul unităţii.

 

Faţă de cele de mai sus, vă solicităm respectuos să procedaţi la convocarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale semnatare ale Acordului în regim de urgenţă, pentru a discuta atât problemele deja expuse, cât şi alte aspecte a căror soluţionare într-un termen cât mai scurt se impune: degrevarea de normă a personalului didactic de conducere; elaborarea criteriilor de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic; modificarea R.O.F.U.I.P.; elaborarea unui act normativ care să reglementeze pensionarea, la cerere, a personalului didactic de predare cu vechime efectivă în învăţământ de cel puţin 34 de ani, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei; modificarea Legii educaţiei naţionale, în cuprinsul căreia să existe, ca titlu distinct, Statutul personalului din învăţământ (cu drepturile şi obligaţiile salariaţilor din sistem); încheierea Protocolului dintre Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, prevăzut la art. 50 alin. (5) din C.C.M.U.N.S.A.I.P., astfel încât  personalul din învăţământ să beneficieze în mod gratuit de asistenţă medicală în cabinetele medicale şi psihologice şcolare, precum şi în policlinici şi unităţi spitaliceşti stabilite de comun acord.

 

În speranţa că veţi da curs prezentei şi veţi proceda la convocarea federaţiilor sindicale reprezentative în regim de urgenţă, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu Nistor

Distribuie articolul pe retelele de socializare: