Adresa FSE SPIRU HARET 27 februarie 2019 Sporuri

adresa in format pdf click aici

Nr. 122/27.02.2019

Către

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

Stimată Doamnă / Stimate Domnule Deputat,

Supunem atenției dumneavoastră următoarele:

După cum, desigur, cunoașteți, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a generat – și generează în continuare – o serie de nemulțumiri în rândul personalului din învățământ.

Pentru a soluționa măcar o parte dintre acestea, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” vă supune atenției o serie de propuneri pentru modificarea și completarea textului Legii-cadru nr. 153/2017 (prezentate în tabelul anexat), pe care vă adresăm respectuoasa rugăminte de a le cuprinde în textul legii de aprobare a uneia dintre ordonanțele/ordonanțele de urgență aflate în procedură avansată de legiferare.

Propunerile noastre au în vedere: eliminarea unor discriminări și a unor interpretări eronate ale prevederilor legale, care au determinat diminuarea drepturilor salariale cuvenite anumitor categorii de salariați din învățământul preuniversitar,  recunoașterea – din punct de vedere salarial – a calificărilor deținute și importanței activității prestate etc.

În speranța că veți da curs prezentei, vă asigurăm de întreaga noastră stimă.

PREȘEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Elab. I.V.,T.B./27.02.2019

Nr. crt. Text în vigoare Propunere de modificare Motivare
1. Anexa I – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ÎNVĂȚĂMÂNT”, Capitolul I, Subcapitolul II.B: Reglementări specifice personalului didactic din învățământ Art. 4: Personalul didactic din învăţământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.           Art. 4. Personalul didactic din învăţământul special și special integrat, precum și din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională și din structurile coordonate, monitorizate și evaluate de către acestea, beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază. Până la data de 1 septembrie 2018, de dreptul salarial menționat a beneficiat tot personalul didactic din învățământul special, inclusiv cel din CJRAE/CMBRAE. Începând cu drepturile salariale aferente lunii septembrie 2018, fără nicio justificare, în condițiile în care nu a intervenit nicio modificare legislativă, personalul didactic încadrat la CJRAE/CMBRAE nu a mai beneficiat de plata sporului de 15% pentru învățământ special. Față de rolul și atribuțiile CJRAE/CMBRAE, astfel cum sunt acestea reglementate în actele normative și administrative cu caracter normativ în vigoare – respectiv: Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 5573/2011; Ordinul nr. 5574/2011; Ordinul comun nr. 1985/5805/1305/2016; Ordinul nr. 5086/2016; Ordinul nr. 6134/2016; Ordinul nr. 3124/2017; Hotărârea Guvernului nr. 889/2016; Hotărârea Guvernului nr. 502/2017se impune reluarea plății acestui drept salarial.
2. Anexa I – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ÎNVĂȚĂMÂNT”, Capitolul I, Subcapitolul II.B: Reglementări specifice personalului didactic din învățământ Art. 16: Pentru personalul didactic de predare din învăţământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018.           Art. 16. Pentru personalul didactic din învăţământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018. În aplicarea actualului text, personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control, cât și personalul didactic auxiliar din sistem nu beneficiază de acest spor. Ori, personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control are obligație de predare, ceea ce îl îndreptățește la acordarea dreptului respectiv. Mai mult, toate persoanele încadrate în funcții didactice de conducere sunt în primul rând personal didactic de predare (conform contractelor individuale de muncă) și abia în al doilea rând personal didactic de conducere, de îndrumare și de control (cu contracte de management educațional pe maxim 4 ani). În egală măsură, inclusiv personalul din Centrele Județene / al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și din Casele Corpului Didactic, precum și personalul didactic auxiliar desfășoară efectiv activitate cu preșcolarii/elevii. În condițiile în care, intenția legiuitorului a fost aceea de a remunera suplimentar activitatea desfășurată cu preșcolarii/elevii și nu se pot face discriminări în cadrul aceleiași categorii de personal – respectiv personalul didactic, astfel cum este acesta definit la art. 88 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare – sporul de suprasolicitare neuropsihică trebuie acordat întregului personal didactic.
3. La anexa nr. VIII FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRAŢIE”, Capitolul II, Subcapitolul 3: C. Alte funcţii comune din sectorul bugetar, litera b), nr. crt. 12 din tabel: Nr. crt. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Nivelul studiilor Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient An 2022 12 Muncitor calificat, I M;G 3850 1,54 Muncitor calificat, II M;G 3750 1,50 Muncitor calificat, III M;G 3610 1,44 Muncitor calificat, IV M;G 3550 1,42   Nr. crt. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Nivelul studiilor Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient An 2022 12 Muncitor calificat, I / Bucătar calificat M;G 3850 1,54 Muncitor calificat, II M;G 3750 1,50 Muncitor calificat, III M;G 3610 1,44 Muncitor calificat, IV M;G 3550 1,42 Deși în forma inițială, salarizarea bucătarilor din unitățile de învățământ preuniversitar s-a realizat ca personal calificat, conform pct. 12, începând cu 01.01.2019, efect al modificărilor operate prin O.U.G. nr. 91/2017, salariul a fost diminuat la nivelul bucătarului prevăzut la pct. 8. Practic, deși sunt muncitori calificați (3850 lei), salariul a fost diminuat la nivel de lenjereasă – muncitor necalificat (2950 lei), cu aproape 1000 lei Ținând cont de importanța activității acestei categorii de personal și de calificarea obținută, trebuie remunerați ca bucătari calificați.  
Distribuie articolul pe retelele de socializare: