Adresa FSE Spiru Haret 29 ianuarie 2015 – MFP – Personal nedidactic regulament sporuri

Către

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

DOMNULUI MINISTRU,

DARIUS-BOGDAN VÂLCOV

 

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a luat act de răspunsurile transmise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în data de 21.01.2015 sindicatelor afiliate organizaţiei noastre, urmare a solicitărilor acestora referitoare la salarizarea personalului nedidactic (anexăm, cu titlu de exemplu, două asemenea răspunsuri). În cuprinsul acestor răspunsuri se arată că „Ministerul Educaţiei urmează să consulte federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ în vederea elaborării regulamentului de sporuri care va fi aplicat în anul 2016”.

 

Stimate Domnule Ministru, cunoaştem faptul că prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 au fost prorogate până la 01.01.2016, conform art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/2014, dar nu înţelegem raţiunea acestei prorogări şi nici nu o acceptăm.

 

După cum am subliniat cu ocazia negocierii Acordului încheiat între federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ şi Guvernul României la 27.10.2014, dar şi prin numeroasele materiale transmise Parlamentului, Guvernului României, Ministerului Muncii, Ministerului Educaţiei şi Ministerului Finanţelor Publice în ultimii 4 ani, situaţia personalului nedidactic este dezastruoasă din punct de vedere al volumului de muncă şi al salarizării, în condiţiile în care această categorie de personal se confruntă cu: prestarea, în mod constant, de activităţi peste norma de muncă legală şi/sau neprevăzute în fişa postului, nefiind recompensat în niciun fel pentru acestea (situaţie interzisă nu doar de legislaţia din România, ci şi de normele europene); aplatizarea grilei de salarizare (astfel încât, practic, nu mai există diferenţe între personalul nedidactic cu vechime mică şi cel cu vechime mai mare în învăţământ); neacordarea sporurilor specifice pentru condiţii de muncă.

 

Referitor la Acord, trebuie observate următoarele:

 

• La pct. 3, 5 şi din Acord se stipulează:

3. Asigurarea finanţării posturilor didactice auxiliare şi nedidactice devenite vacante după data de 1 noiembrie 2014, astfel încât toate unităţile şi instituţiile de învăţământ, indiferent de modul de finanţare, să le poată ocupa prin concurs/examen conform principiului „unu la unu”.

Termen: 01.11.2014

5. Deblocarea a cel puţin 2500 de posturi didactice auxiliare şi nedidactice din unităţile de învăţământ preuniversitar, după cum urmează:

-1250 posturi pe parcursul anului şcolar 2014/2015;

-1250 posturi pe parcursul anului şcolar 2015/2016.

6. Abrogarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 (…), în vederea aplicării unitare a prevederilor punctelor 3 şi 5 din prezentul Acord.                                                                                                                                              Termen: 31.12.2014

Obligaţiile asumate la pct. 3 şi 6 nu s-au realizat nici până în prezent.

În ceea ce priveşte deblocarea posturilor, aceasta – într-adevăr – s-a realizat parţial. Însă, deblocarea unui număr de posturi didactice auxiliare şi nedidactice a fost urmată de dispoziţia dată recent inspectoratelor şcolare de către Ministerului Educaţiei, de a proceda la reducerea a aproximatv 50 de posturi/judeţ.

 

• La pct. 4 din Acord se stipulează: Emiterea unui act normativ care să reglementeze transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, de la o unitate de învăţământ la alta, indiferent de perioadă şi de unitatea administrativ-teritorială.

Termen: 01.11.2014

Actul normativ în cauză nu a fost emis.

Din contră, art. 37 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice reglementează transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic numai în anii 2015 şi 2016 şi numai în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale.

În plus, transferul nu se poate realiza decât pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, metodologie a cărei negociere am solicitat-o prin adresa federaţiei noastre nr. 1/07.01.2015, fără a primi o convocare la discuţii din partea ministerului.

 

• La pct. 8 din Acord se stipulează: Creşterea salariilor personalului nedidactic, în medie, cu 35% în următorii 2 ani, urmând ca până la finalul anului 2014 M.F.P., M.M.F.P.S.P.V., M.E.N. (M.E.C.S.) şi Federaţiile semnatare ale prezentului Acord să stabilească modalităţile care să asigure această creştere salarială.

Termen: 31.01.2015

Este adevărat că, începând cu 1 ianuarie, s-a operat creşterea salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Însă, pentru colegii noştri angajaţi pe posturi nedidactice în învăţământul preuniversitar, această creştere este insuficientă şi total nemulţumitoare, în condiţiile în care sunt confruntaţi cu:

–         Includerea sporului de vechime în salariul de bază (ceea ce a dus la egalizarea salariilor debutanţilor cu cele ale salariaţilor cu vechime de peste 20 de ani în sistem).

–         Neplata orelor suplimentare – în condiţiile în care majoritatea salariaţilor încadraţi pe posturi nedidactice prestează activitate peste program sau străină de fişa postului, pentru a suplini lipsa de personal din unitate.

–         Neacordarea sporurilor pentru condiţii de muncă, în condiţiile în care, prin OUG nr. 83/2014, termenul de aprobare a Regulamentului privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora a fost din nou prorogat până la 01.01.2016. Cu privire la acest aspect, subliniem faptul că, prin C.C.M.U.N.S.A.I.P. s-a stipulat obligaţia de finalizare a Regulamentului în cauză până la jumătatea lunii decembrie, ceea ce nu s-a întâmplat. Mai mult, deşi am solicitat, prin adresa noastră nr. 10/13.01.2015, convocarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învăţământ preuniversitar, în vederea discutării Regulamentului, nici până la această dată întâlnirea respectivă nu a avut loc. În plus, constatăm că în majoritatea sectoarelor bugetare Regulamentul privind condiţiile de muncă există şi se aplică, astfel că nu înţelegem de ce în învăţământ nu se poate şi de ce trebuia din nou blocată aprobarea Regulamentului pentru personalul nedidactic.

Acestea sunt numai câteva dintre problemele care i-au determinat pe colegii noştri – personal nedidactic – din 120 de unităţi din judeţul Dolj să intre în grevă japoneză în data de 26 ianuarie 2015, acţiunile de protest urmând a se extinde şi în alte judeţe şi municipiul Bucureşti.

 

Faţă de cele de mai sus, vă solicităm respectuos să iniţiaţi, în regim de urgenţă, un act normativ de modificare a O.U.G. nr. 83/2014, astfel încât să se poată elabora şi aplica Regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora încă din luna februarie 2015.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu Nistor

Distribuie articolul pe retelele de socializare: