Adresa FSE SPIRU HARET 30 08 2016 – Probleme HG 582 salarizare

Nr.  595/30.08.2016

 

Către

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 

DOMNULUI MINISTRU,

DUMITRU MIRCEA

         

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Supunem atenției dumneavoastră următoarele:

 

După cum, desigur, cunoașteți, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641/22.VIII.2016, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

Lecturând textul publicat, am constatat următoarele:

 

I. La art. 4 din Normele metodologice există diferențe semnificative față de forma negociată cu reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative. Astfel:

Textul publicat în Monitorul Oficial este:

Art. 4. Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ necesară.

Ori, în forma discutată și aprobată în cadrul ședințelor de negociere, cu participarea reprezentanților Ministerului Educației, Ministerului Muncii, Ministerului Finanțelor și federațiilor sindicale reprezentative, textul art. 4 era următorul:

Art. 4. – (1) Prin vechime în învăţământ se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate / instituţie de învăţământ, unitate conexă învățământului preuniversitar ori într-un inspectorat şcolar, indiferent de perioadele când vechimea a fost realizată. Constituie vechime în învățământ și perioadele în care personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control  s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic de predare a avut catedră rezervată în învăţământ.

(2) Constituie vechime în învățământ activitatea desfășurată de profesorii sau maiştrii instructori în perioada 1984 – 1990, cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.

 (3) Constituie vechime în învățământ și perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, numai în cazul în care ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate.

          (4) Nu constituie vechime în învățământ perioadele în care personalul didactic de predare s-a aflat în concediu fără plată, cu excepția situației în care se rezervă catedra pentru formarea profesională solicitată în condițiile art.155-156 din Codul Muncii.

(5) Trecerea personalului didactic de predare într-o tranșă superioară de vechime în învățământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învățământ necesară.

(6) Trecerea personalului didactic de predare într-o gradație superioară se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea necesară în muncă, respectiv la împlinirea a 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15 ani și  20 de ani de vechime în muncă.

 

Stimate Domnule Ministru, vă rugăm să observați că atât textul O.U.G. nr. 57/2015, cât și textul H.G. nr. 582/2016 operează, în materia salarizării cadrelor didactice cu 2 „tipuri” de vechime – vechimea ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT și vechimea în MUNCĂ.

Prin eliminarea alin. (1) – (4) ale art. 4 nu mai avem în prezent nicio definire a vechimii în învățământ, Legea nr. 63/2011 fiind abrogată. Este adevărat că, potrivit art. 3 alin. (4) din Norme, vechimea stabilită anterior nu poate fi afectată. Însă fără precizări exprese cu privire la perioadele care constituie vechime în  învățământ, ținând cont și de experiența ultimilor 5 ani, la nivelul unităților de învățământ vor apărea numeroase probleme privind calculul vechimii în învățământ și, pe cale de consecință, de stabilire corectă a salariilor cadrelor didactice.

 

În aceste condiții, apreciem că se impune emiterea de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în regim de urgență, a unei CIRCULARE prin care să se aducă la cunoștința unităților de învățământ că la stabilirea vechimii în învățământ se au în vedere următoarele:

1. Prin vechime în învăţământ se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate / instituţie de învăţământ, unitate conexă învățământului preuniversitar ori într-un inspectorat şcolar, indiferent de perioadele când vechimea a fost realizată.

2. Constituie vechime în învățământ și perioadele în care personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control  s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic de predare a avut catedră rezervată în învăţământ.

3. Constituie vechime în învățământ activitatea desfășurată de profesorii sau maiştrii instructori în perioada 1984 – 1990, cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.

4. Constituie vechime în învățământ și perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, numai în cazul în care ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate.

5. Constituie vechime în învățământ și perioadele în care personalul didactic de predare s-a aflat în concediu fără plată cu rezervare de catedră pentru formarea profesională solicitată în condițiile art.155-156 din Codul Muncii.

 

Facem precizarea că, la capitolele II și III din Normele metodologice (referitoare la salarizarea personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, respectiv a personalului didactic de predare, didactic auxiliar și de conducere din învățământul superior/universitar) dispozițiile din proiect referitoare la calculul vechimii în învățământ au fost menținute și în forma publicată – art. 11 și art. 28.

 

II. La același art. 4, eliminarea alin. (6) din proiectul discutat cu federațiile sindicale a generat confuzie.

Textul în  cauză reglementa trecerea în gradații superioare a personalului didactic: „Trecerea personalului didactic de predare într-o gradație superioară se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea necesară în muncă, respectiv la împlinirea a 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15 ani și  20 de ani de vechime în muncă.”

În absența acestuia, pentru personalul didactic de predare nu există stipulat expres că gradațiile 1, 2, 3, 4 și 5 din Anexa nr. 1 pct. 2 înseamnă 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15 ani și  20 de ani de vechime în muncă. Subliniem faptul că, și în materia trecerii într-o gradație superioară, la personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar dispozițiile din proiect au fost menținute în forma finală – art. 13 alin. (2) din Capitolul II.

 

În consecință, apreciem că se impune ca, în circulara la care am făcut referire anterior să se prevadă expres că, și pentru personalul didactic de predare, trecerea într-o gradație superioară se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea necesară în muncă, respectiv la împlinirea a 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15 ani și  20 de ani de vechime în muncă.

 

III. O altă problemă o reprezintă diminuarea salariilor pentru unii dintre colegii noștri de la data de 01.08.2016, față de salariile avute în luna iulie.

Concret, este vorba despre acei colegi – personalul didactic auxiliar – care, la data intrării în vigoare a H.G. nr. 582/2016, erau încadrați pe funcții de secretari-șefi, respectiv contabili-șefi (administratori financiari), dar care nu mai pot fi menținuți în prezent în funcțiile de conducere respective, efect al dispozițiilor cuprinse în anexele nr. 4a (2) și 4b (2) la Norme.

Stimate Domnule Ministru, negocierile privind salarizarea au pornit de la principiul – acceptat de toate părțile – că NICIUNUI SALARIAT DIN SISTEMUL DE  ÎNVĂȚĂMÂNT NU ÎI VA SCĂDEA SALARIUL CU ÎNCEPERE DE LA 1 AUGUST 2016.

De altfel, în acest sens sunt și dispozițiile exprese ale art. 34 din O.U.G. nr. 57/2015, astfel cum a fost completată prin O.U.G. nr. 20/2016: „(1) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.

Dispoziții similare se regăsesc și la art. 10 alin. (6) și art. 11 alin. (4) din Norme unde se stipulează expres că, în situația în care salariile stabilite începând cu luna august 2016  sunt mai mici decât salariul de bază din luna iulie 2016, se păstrează acesta din urmă.

Contrar acestor dispoziții și deși membrii de sindicat desfășoară aceeași activitatea, având aceleași responsabilități/atribuții/obligații, salariile de la 1 august 2016, calculate prin intermediul aplicației Edusal, sunt inferioare celor din luna iulie 2016, diferențele fiind de cel puțin 400 de lei în minus. În plus, avem sesizări că acest lucru se întâmplă și la unele funcții didactice.

 

În aceste condiții, vă solicităm ca, în cuprinsul Circularei respective, să precizați expres că salariile în cauză nu scad începând cu luna august 2016 sub nivelul celor din iulie 2016 și să dispuneți măsurile necesare pentru ca aplicația Edusal să permită menținerea salariilor respective cel puțin la nivelul celor din luna iulie 2016.

IV. O altă problemă sesizată este aceea a personalului de conducere din învățământul preuniversitar cu studii superioare de scurtă durată.

Astfel, în Anexele nr. 4a și 4b la Normele metodologice, salariile de bază pentru funcțiile de conducere didactice și didactice auxiliare din unitățile de învățământ preuniversitare sunt reglementate doar în raport de studii superioare (S) sau studii medii (M). În sistem există însă și au existat dintotdeauna persoane încadrate pe funcții de conducere cu studii superioare de scurtă durată (SSD), care au fost salarizate pornind de la salariul de încadrare pentru SSD, la care s-a adăugat indemnizația de conducere, în procent. Odată cu dispariția indemnizației de conducere și cu reglementarea salariului de bază aferent funcției de conducere, în  absența unei prevederi exprese sau măcar a unei Note în subsolul grilelor, salariile persoanelor în cauză nu se pot calcula – sunt respinse de aplicația Edusal.

Se impune, deci, și remedierea acestei situații.

 

Pentru toate aceste considerente, vă solicităm să procedați, în regim de urgență, la emiterea Circularei solicitate, în sensul precizărilor de mai sus, și la remedierea deficiențelor semnalate în programul de salarizare, cu informarea federației noastre.

 

Cu stimă,                   

PREȘEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR 

Distribuie articolul pe retelele de socializare: