Adresa FSE Spiru Haret 7 ianuarie 2015 – MECS OUG 83 2014

Nr. 1/07.01.2015

 

Către

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETÄ‚RII ŞTIINŢIFICE

 

DOMNULUI MINISTRU,

SORIN CÎMPEANU

 

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Supunem atenţiei dumneavoastră următoarele:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice prevede, între altele, următoarele:

Art. 37 (1) În anii 2015 şi 2016personalul didactic auxiliar şi nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat poate fi transferat între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, într-o funcţie pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la solicitarea conducătorului instituţiei, cu aprobarea consiliului de administraţie al fiecărui angajator, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia cuprinderii în bugetul local a sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul. Finanţarea acestor cheltuieli se va face din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

(3) Cuantumul şi modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

Art. 37 alin. (1) reglementează instituţia transferului personalului didactic auxiliar şi nedidactic din învăţământul preuniversitar, realizabil în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Faţă de această prevedere, vă solicităm respectuos să procedaţi, într-un termen cât mai scurt, la convocarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învăţământ preuniversitar, în vederea discutării metodologiei respective şi a aprobării acesteia prin ordin al ministrului. Formulăm această solicitare pentru a da eficienţă textului citat, dar şi ţinând cont de experienţa anului trecut, când procedurile de transfer au fost întârziate nepermis de mult datorită aprobării normelor metodologice abia spre sfârşitul anului 2014.

 

În plus, în materia decontării cheltuielilor pentru naveta personalului didactic, art. 37 alin. (3) face trimitere la norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Vă rugăm să observaţi că Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, instituie – la art. 105 alin. (2) lit. f) – decontarea navetei independent de existenţa unei metodologii. Însă, pentru a veni în sprijinul salariaţilor îndreptăţiţi la decontarea cheltuielilor de navetă, astfel încât aceştia să poată beneficia de drepturile care li se cuvin, vă solicităm respectuos să procedaţi, într-un termen cât mai scurt, la convocarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învăţământ preuniversitar, în vederea discutării normelor metodologice respective, atât la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a aprobării acestora prin hotărâre de Guvern.

 

În speranţa că veţi da curs prezentei şi veţi declanşa discuţiile pe cele două acte administrative cu caracter normativ, vă asigurăm, stimate Domnul Ministru, de întreaga noastră consideraţie.

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu Nistor

Distribuie articolul pe retelele de socializare: