Adresa FSE SPIRU HARET -MEN – suspendare modificare OMEN 3732

Nr. 194/27.02.2018

 

Către

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

DOMNULUI MINISTRU

VALENTIN POPA

Stimate Domnule Ministru,

Supunem atenției dumneavoastră următoarele:

Prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3732/20.05.2013 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din data de 30 mai 2013), a fost aprobată Metodologia de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar, care stabileşte criteriile de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu, modul de întocmire şi transmitere către Ministerul Educaţiei a documentaţiei ce stă la baza elaborării ordinului de acordare a titlului, precum şi procedura de reconfirmare a statutului de Colegiu de către inspectoratul școlar.

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a primit numeroase sesizări din teritoriu referitoare la riscul real de a-și pierde titulatura cu care se confruntă numeroase colegii naționale de prestigiu și colegii tehnice.

Dorim să subliniem faptul că federația noastră nu a fost consultată cu privire la emiterea ordinului mai sus menționat. Dacă ar fi existat o consultare reală și o discuție concretă pe text, am fi atras atenția asupra multiplelor probleme generate de conținutul actului administrativ cu caracter normativ, în special de criteriile minimale pe care trebuie să le îndeplinească o unitate de învățământ pentru i se acorda/reconfirma titlul de Colegiu.

Art. 10 din Metodologie prevede: „Unităţile de învăţământ care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au inclus în denumire titlul de Colegiu naţional/Colegiu îşi păstrează denumirea acordată, urmând ca în termen de cel mult 5 ani să li se reconfirme sau să li se revoce statutul de Colegiu naţional/Colegiu, conform prevederilor prezentei metodologii.

De asemenea, potrivit art. 7 alin. (1) din Metodologie, „pentru menţinerea denumirii de Colegiu naţional/Colegiuo dată la 5 aniunitatea de învăţământ înaintează inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti o fişă de evaluare/autoevaluare, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la îndeplinirea criteriilor minimale prevăzute la art. 4, însoţită de documentele care atestă îndeplinirea acestor criterii, pe baza cărora se reconfirmă statutul de Colegiu de către inspectoratul şcolar.

 

Textul citat face trimitere expresă la criteriile minimale de la art. 4. În cele ce urmează, ne vom referi punctual la unele dintre aceste criterii, pe care le apreciem ca fiind nejustificat introduse și chiar discriminatorii, respectiv:

 

– Criteriul de la pct. 3 – perioada de activitate relevantă [peste 75 de ani cu statut de liceu teoretic (pentru acordarea titlului de Colegiu naţional), respectiv peste 50 de ani cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar/liceu vocaţional (pentru acordarea titlului de Colegiu)]:

Apreciem acest prim criteriu ca fiind discriminatoriu, deoarece nu toate colegiile naționale au peste 75 de ani de activitate, iar colegiile tehnice cu atât mai puțin nu au cei 50 de ani de activitate. În opinia noastră, statutul nu ar trebui să aibă nicio legătură cu vechimea unității de învățământ.

 

 Criteriul de la pct. 5 lit. b) – rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste media naţională, pe ultimii 3 ani:

Și acest criteriu este discriminatoriu, în special pentru colegiile tehnice, în condițiile în care cei mai mulți dinte elevii care sunt repartizați la unitățile de învățământ cu profil tehnic au medii de absolvire a gimnaziului și la Evaluarea Națională foarte mici (de cele mai multe ori sub 5), față de elevii de la liceele teoretice/ Colegiile naționale care au medii de intrare peste 7 sau chiar peste 9.90, în unele cazuri.

Este evident, în opinia noastră, faptul că, la elaborarea Metodologiei, Ministerul Educației nu a ținut cont de alte dispoziții anterioare, emanând chiar de la instituția în cauză, cum ar fi: OMECTS nr. 4688/29.06.2012 privind aprobarea Ghidului general – Calitate în școala din România prin standarde și standarde de referință, a cerințelor minimale pentru serviciile educaționale, respectiv a standardelor specifice de calitate pentru învățământul preuniversitar și O.M.E.C.T.S. nr. 6517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar

 

 Criteriul de la pct. 6 lit. a) – existenţa a cel puţin două niveluri de învăţământ acreditate care să funcţioneze în unitatea de învăţământ cu statut de liceu teoretic sau liceu vocaţional, în ultimii 5 ani:

Și acest criteriu este discriminatoriu și chiar aberant. Să înțelegem că se intenționează revocarea titlului Colegiului Național „Sf. Sava”, pentru că nu școlarizează și învățământ secundar inferior (gimnazial), ci doar învățământ secundar superior (liceal)?

 

– Criteriul de la pct. 7 – implementarea cel puţin a unui proiect cu finanţare externă relevant pentru dezvoltarea unităţii de învăţământ, în ultimii 5 ani:

În  condițiile în care, în ultimii ani, atragerea de fonduri europene a fost o mare problemă la nivel național, criteriul apare ca fiind complet irelevant.

 

Nu în ultimul rând, subliniem faptul că unitățile de învățământ particular își pot alege orice titulatură – „academie”, „colegiu” etc. – în timp de unitățile de învățământ de stat sunt constrânse să respecte o serie de cerințe, unele discriminatorii, altele imposibil de realizat, în condițiile în care este cunoscut faptul că opțiunea elevilor/părinților se realizează și în funcție de titulatura unității.

 

Pentru toate aceste considerente, apreciem că se impune, în regim de urgență, modificarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate.

Însă, până la modificarea efectivă, este obligatorie SUSPENDAREA aplicării O.M.E.N. nr. 3732/2013 – sau, cel puțin, a art. 7 și art. 10 din Metodologie – pentru ca actualelor Colegii naționale / Colegii să nu li se revoce, în mod nejustificat, statutul.

 

În speranța că veți da curs prezentei într-un termen  cât mai scurt, vă asigurăm de întreaga noastră stimă.

 

 

 

PREȘEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR 

Distribuie articolul pe retelele de socializare: