Adresa FSE SPIRU HARET nr. 70 din 08.02.2019 – Prbleme CJRAE/ CMBRAE

Nr. 70/08.02.2019

Către

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

DoAmnEi MINISTRU

ECATERINA ANDRONESCU

Stimată Doamnă Ministru,

Supunem atenției dumneavoastră o serie de probleme privind salarizarea personalului didactic din Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională / Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE):

1. După cum, desigur, cunoașteți, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, reglementează acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihicăart. 16 din Anexa nr. I, Capitolul I, Subcapitolul II B: „Pentru personalul didactic de predare din învăţământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018.”

            Printr-o interpretare eronată a textului respectiv, personalul didactic din CJRAE/CMBRAE este lipsit de beneficiul dispozițiilor mai sus citate – aceasta în condițiile în care desfășoară efectiv activitate cu copiii/elevii.

Ori, în condițiile în care, intenția legiuitorului a fost aceea de a remunera suplimentar activitatea desfășurată cu copiii/elevii și nu se pot face discriminări în cadrul aceleiași categorii de personal – respectiv personalul didactic, astfel cum este acesta definit la art. 88 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare – apreciem că sporul de suprasolicitare neuropsihică trebuie acordat și personalului didactic din CJRAE/CMBRAE, sens în care se impune modificarea de urgență a programului Edusal.

2. Aceeași Lege nr. 153/2017, în Capitolul I, Subcapitolul II.B al anexei, la art. 4, prevede: „Personalul didactic din învăţământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.”

Până la data de 1 septembrie 2018, de dreptul salarial menționat a beneficiat tot personalul didactic din învățământul special, inclusiv cel din CJRAE/CMBRAE. Aceasta deoarece Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat (aprobat prin OMECTS nr. 5573/2011) care, la art. 22 alin. (3) lit. k), reglementează expres funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională în învățământul special integrat. (reluându-le pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 – Anexa nr. 2, Capitolul I, art. 1 alin. (3) lit. i).

Începând cu drepturile salariale aferente lunii septembrie 2018, fără nicio justificare, în condițiile în care nu a intervenit nicio modificare legislativă, personalul didactic încadrat la CJRAE/CMBRAE nu a mai beneficiat de plata sporului de 15% pentru învățământ special.

Față de rolul și atribuțiile CJRAE/CMBRAE, astfel cum sunt acestea reglementate în actele normative și administrative cu caracter normativ în vigoare – respectiv: Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat; Ordinul nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă; Ordinul comun nr. 1985/5805/1305/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vedetea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; Ordinul nr. 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale; Ordinul nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar; Ordinul nr. 3124/2017 privind metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare; Hotărârea Guvernului nr. 889/2016 privind aprobarea Strategiei naționale pentru sănătate mintală a copilului și adolescentului 2016-2020; Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copiluluise impune plata acestui drept salarial și întregului personal didactic din CJRAE/CMBRAE.

3. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011, prevede, între altele, următoarele:

Art. 7 (1) Categoriile de personal care funcţionează în cadrul CJAP/CMBAP sunt: a) personal de conducere; b) personal didactic; c) personal didactic auxiliar.

(2) Personalul de conducerecoordonatorul CJAP/CMBAP – poate fi profesor cu specializarea în pedagogie, psihopedagogie, psihologie, sociologie ori psihopedagogie specială sau, în mod excepţional, profesor absolvent al Facultăţii de Filosofie-Istorie, promoţiile 1978-1989, grupe opţionale de psihologie, pedagogie, sociologie, având cel puţin gradul didactic II şi o vechime de minimum 5 ani în activitatea de asistenţă psihopedagogică.

(3) Ocuparea funcţiei de coordonator al CJAP/CMBAP se face prin concurs organizat de consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE, conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ.

(…) (5) Salarizarea coordonatorului CJAP/CMBAP se face conform legislaţiei în vigoare.

Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică (CJAP), respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă Psihopedagogică (CMBAP) funcționează în continuare în cadrul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE), respectiv al Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE). Coordonatorii CJAP/CMBAP sunt cuprinși în continuare în organigramele CJRAE, respectiv CMBRAE.

Contrar dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Regulamentul-cadru, mai sus citate, dispozițiile în vigoare în materia salarizării personalului din învățământ nu conțin nicio reglementare privitoare la coordonatorul CJAP/CMBAP. Aceasta în condițiile în care vechiul Statut al personalului didactic (Legea nr. 128/1997) prevedea expres – la art. 51 alin. (31) – faptul că salarizarea personalului de conducere al unităţilor conexe se face în mod corespunzător salarizării directorilor adjuncţi din unitățile de învăţământ.

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a formulat, în fiecare an, începând cu anul 2016, propuneri de completare cu funcția de coordonator CJAP/CMBAP a anexelor la hotărârile de Guvern cuprinzând nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de conducere didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar. Propunerile noastre au fost ignorate, astfel că în prezent suntem în situația unui vid legislativ în materia salarizării acestei funcții de conducere din sistem.

Față de situația prezentată, ținând cont de faptul că există colegi încadrați pe funcțiile de conducere de coordonatori ai centrelor de asistență psihopedagogică, având atribuții și responsabilități specifice, vă solicităm respectuos să dispuneți măsurile necesare în vederea completării corespunzătoare a dispozițiilor în materia ocupării și salarizării funcțiilor de conducere didactice cu reglementări privind coordonatorul CJAP/CMBAP.

În aceste condiții, vă solicităm să dispuneți în regim de urgență măsurile necesare, pentru a asigura plata sporului de suprasolicitare neuropsihică și a majorării salariale de 15% inclusiv personalului didactic din CJRAE/CMBRAE, precum și salarizarea corespunzătoare a coordonatorilor CJAP/CMBAP.

Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Elab.T.B.,I.V./08.02.2019

Adresa in format pdf

Distribuie articolul pe retelele de socializare: