Adresa modificare OMEN 4827/2018

 

Federaţia Sindicatelor                                              Federaţia Sindicatelor din

Libere din Învăţământ                                               Educație „SPIRU HARET”

 

Nr. 760/31.10.2018                                                    Nr. 801/31.10.2018

 

 

Către

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

 

DOAMNEI MINISTRU

ROVANA PLUMB

 

 

          Stimată Doamnă Ministru,

 

Vă transmitem propunerile comune ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” privind proiectul Ordinului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și unitățile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4827/2018:

 

Articolul I  din proiectul mai sus menționat se modifică și se completează după cum urmează:

  1. NOU La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru calculul tarifului la plata cu ora aferent posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate se utilizează salariul de bază aferent cadrului didactic încadrat, având în vedere treapta de vechime în învăţământ şi gradul didactic corespunzător. Personalul didactic salarizat în sistem de plata cu ora, beneficiază, pentru activitatea desfășurată în baza contractului individual de muncă încheiat potrivit art. 3, și de următoarele drepturi: La salariul de bază se aplică, după caz, următoarele drepturi:: gradația de merit, majorarea salariului de bază pentru învăţământ special, indemnizaţie pentru zone izolate, spor pentru activitatea de predare în sistemul penitenciar, spor pentru predare simultană, majorarea salariului de bază pentru funcţia de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul primar și profesori pentru învăţământul preşcolar; sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare; sporul de suprasolicitare neuropsihică.”

Motivare: includerea gradației de merit în baza de calcul pentru plata cu ora este un drept de care cadrele didactice au beneficiat dintotdeauna, consfințit în legislație și confirmat prin hotărâri judecătorești favorabile + de la 1 Decembrie 2018 toate cadrele didactice vor beneficia de spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% + ce se întâmplă cu cadrele didactice care nu au dirigenție la norma de bază, ci acolo unde au plata cu ora.

 

  1. La articolul 9, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alineatul (4) și alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru activitatea de dirigenţie efectuată de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau cu timp parţial, cu cel puțin jumătate de normă de bază, în una sau mai multe unități de învățământ, majorarea corespunzătoare se calculează la nivelul prevăzut pentru norma întreagă, la unitatea unde efectuează activitatea de dirigenție. 

Motivare: de ce trebuie să fie cel puțin jumătate de normă? Nu există nicio justificare – dreptul se acordă pentru activitatea de dirigenție desfășurată, nu în raport de numărul de ore.

 

(5) Personalul didactic de predare care prestează activitate de dirigenţie şi care îşi desfăşoară activitatea didactică în baza mai multor contracte individuale de muncă poate desfăşura activitate de dirigenţie doar în executarea unui singur contract individual de muncă.”

 

  1. Articolul 10 se abrogă.

 

  1. NOU La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru efectuarea inspecţiilor prevăzute la alin. (1), cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar sunt remunerate conform alin. (1), de unitatea de învăţământ la care efectuează inspecţiile, în baza contractului civil de furnizare servicii încheiat de cadrul didactic metodist cu directorul unităţii de învăţământ la care efectuează inspecţia, în condiţiile în care activitatea se desfăşoară în afara normei didactice de predare-învăţare-evaluare a cadrului didactic metodist.”

Motivare: În condițiile abrogării art. 10, teza finală de la art. 11 alin. (2) nu se justifică.

 

  1. NOU La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru efectuarea activităţilor prevăzute la alin. (1), membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II şi I pentru maiştri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare şi învăţători din unităţile de învăţământ preuniversitar – centre de perfecţionare sunt remuneraţi, conform alin. (1), de unităţile de învăţământ preuniversitar – centre de perfecţionare, în baza contractului civil de furnizare servicii încheiat de cadrul didactic în regim de plata cu ora cu directorul unităţii de învăţământ – centru de perfecţionare, în condiţiile în care activităţile se desfăşoară în afara normei didactice de predare-învăţare-evaluare.”

Motivare: În condițiile eliminării art. 10, teza finală de la art. 12 alin. (2) nu se justifică.

 

Cu deosebită stimă,

 

 

 

 

                               PREŞEDINTE                                                     PREŞEDINTE          

                                  F.S.L.I.                                                  F.S.E. „SPIRU HARET”

         

              Prof. Simion HANCESCU                                Prof. Marius Ovidiu NISTOR      

 

 

adresa in format pdf. FSESH+FSLI – modificare.4827-2018

 

 

 

Distribuie articolul pe retelele de socializare: