Circulara buget 2015 18 septembrie 2014

Nr. 662/18.09.2014

 

Către

SINDICATELE AFILIATE

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

Stimaţi colegi,

La solicitarea unora dintre organizaţiile sindicale afiliate, în urma discuţiilor purtate cu ocazia Colegiului Liderilor Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” din data de 14.09.2014, vă punem la dispoziţie – aşa cum am făcut şi în anii anteriori – un material orientativ pentru elaborarea proiectelor de buget ale unităţilor/instituţiilor de învăţământ, în încercarea de a asigura, pe cât posibil, plata tuturor drepturilor cuvenite personalului din învăţământ potrivit legislaţiei în vigoare şi Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar.

În baza prezentei, vă rugăm să transmiteţi unităţilor/instituţiilor de învăţământ un material similar din care să rezulte că în bugetele acestora trebuie să fie prevăzute şi sume pentru:

1. plata salariului conform prevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare – pentru personalul nedidactic, respectiv ale Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ – pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar (cel mai probabil, acestea vor fi aplicabile şi în anul 2015, astfel cum s-au aplicat şi în anul 2014 – efect al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013), ţinând cont, după caz, de:

– salariu – astfel cum este acesta definit de Legea nr. 63/2011 şi de Legea nr. 284/2010;

– indemnizaţia pentru mediul rural sau localităţi izolate (respectiv sumele compensatorii tranzitorii cuvenite);

– indemnizaţia de 15% pentru învăţământ special;

– sporul de vechime;

– gradaţia de merit (de care va putea beneficia inclusiv personalul didactic auxiliar);

– sumele compensatorii tranzitorii aferente sporului de 15% pentru titlul ştiinţific de doctor;

– sumele compensatorii aferente sporurilor pentru condiţii de muncă avute în plată la data de 31.12.2009, în măsura în care personalul în cauză lucrează în aceleaşi condiţii;

– indemnizaţia de conducere;

– indemnizaţia de 10% pentru personalul didactic de predare care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, institutori, educatoare, profesori pentru învăţământ primar, profesori pentru învăţământ preşcolar, precum şi pentru consilierii şcolari;

– sporul de 10-25% pentru practica pedagogică;

– plata cu ora;

2. plata indemnizaţiei de instalare, în cuantumul prevăzut de art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 (respectiv un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrată persoana în cauză), coroborat cu art. 38 din CCMUNSAIP;

 

3. spor de 7%, 10% şi 15% – după caz – din salariul de bază pentru predare simultană, atât în învăţământul primar, cât şi în cel gimnazial – art. 36 alin. (1) lit. b) din CCMUNSAIP;

 

4. spor de 25% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, cel puţin 3 ore – art. 22 alin. (1) lit. e) din CCMUNSAIP;

 

5. decontarea cheltuielilor de navetă pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar (art. 105 alin. (2) lit. f) şi art. 276 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare); sume necesare decontării navetei şi pentru celelate categorii de personal din unitate – art. 56 alin. (1) din CCMUNSAIP;

6. indemnizaţia de concediu, ce nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent – inclusiv cele care nu sunt incluse în salariul de bază – pentru perioada respectivă; aceasta reprezintă media zilnică a drepturilor salariale mai sus menţionate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu şi se acordă salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă – art. 29 alin. (4) din CCMUNSAIP;

7. sumele necesare remunerării corespunzătoare a personalului care asigură suplinirea salariaţilor ce beneficiază de zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau a personalului aflat în concediu fără plată, trimis la cursuri de formare şi perfecţionare sindicală, stagii de pregătire sindicală – în ţară sau în străinătate – schimburi de experienţă, precum şi alte acţiuni sindicale şi să le sprijine efectiv – art. 30 alin. (3) şi art. 100 din CCMUNSAIP;

 

8. asigurarea cadrului organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii – art. 42 alin. (4) şi art. 46 alin. (1) din CCMUNSAIP;

 

9. achiziţionarea de echipamente şi materiale de protecţie, asigurarea alimentaţiei specifice pentru activitatea prestată în condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea – art. 45 din CCMUNSAIP;

 

10. menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă – art. 48 alin. (1) din CCMUNSAIP;

 

11. efectuarea analizelor medicale şi examenului medical – art. 50 alin. (1) din CCMUNSAIP, Legea nr. 319/2006 a securităţii si sănătăţii în muncă şi H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

12. cheltuieli ocazionate de participarea salariaţilor la cursurile şi stagiile de formare iniţiate de angajator ori necesare completării finanţării formării profesionale a salariaţilor, pentru formele de pregătire profesională solicitate de aceştia, pentru care angajatorul suportă o parte din cost – art. 91 din CCMUNSAIP, precum şi drepturile salariale corespunzătoare în situaţia în care participarea la stagiile/cursurile de formare presupune scoaterea totală sau parţială din activitate – art. 92 CCMUNSAIP, coroborat cu art. 197 din Codul muncii;

 

13. sumele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011: pentru consolidări, investiţii, reparaţii capitale, obţinerea avizului sanitar de funcţionare, pentru organizarea evaluărilor, simulărilor şi examenelor naţionale, pentru bursele elevilor etc.;

 

14. punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti – respectiv plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar – conform O.U.G.  nr. 71/2009, (astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 230/2011), O.G. nr. 17/2012 (aprobată prin Legea nr. 280/2013), art. XI din O.U.G. 92/2012 şi art. 21 din O.U.G. nr. 103/2013, având în vedere şi obligaţiile ce revin unităţilor/instituţiilor în baza art. 36 alin. (4) din CCMUNSAIP;

ATENŢIE: nu intră sub incidenţa dispoziţiilor O.U.G. nr. 71/2009, O.G. 17/2012, O.U.G. nr. 92/2012 şi O.U.G. nr. 103/2013 sumele dispuse de instanţele de judecată reprezentând: ajutorul financiar pentru achiziţionarea de cărţi prevăzut de Legea nr. 315/2006; contravaloarea cheltuielilor de navetădobânda legală aferentă drepturilor băneşti cuvenite conform sentinţelor civile pronunţate de instanţe pe diferenţele salariale cuvenite conform Legii nr. 221/2008, Legii nr. 330/2009, Legii nr. 284/2010 şi Legii nr. 285/2010. Acestea se achită integral, într-o singură tranşă.

 

15. sărbătorirea Zilei Învăţătorului – art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 289/2007 şi art. 8 din CCMUNSAIP;

 

16. sărbătorirea Zilei Internaţionale a Educaţiei – art. 8 din CCMUNSAIP;

 

17. organizarea activităţilor din cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!„; 

 

18. sume pentru orice alte cheltuieli specifice unităţii, necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educaţiv: mijloace de învăţământ (planşe, hărţi etc.), auxiliare didactice, cretă/markere, materiale igienico-sanitare etc.

 

Până la acest moment, nu a apărut nicio modificare legislativă care să determine acordarea din nou a premiului anual, a premiului lunar din suma de 2% din fondul de salarii, a sporul pentru ore suplimentare sau pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi duminică, a sporurilor pentru condiţiile de muncă; în consecinţă, cel puţin pentru moment, acestea nu pot fi avute în vedere la fundamentarea bugetului pentru anul 2015.

 

Reiterăm recomandarea noastră ca unităţile de învăţământ să ÎNREGISTREZE bugetul la autorităţile locale, respectiv centrele de execuţie bugetară, după caz, astfel cum l-au proiectat şi elaborat, fără a accepta să elimine/diminueze anumite sume, pentru a nu li se imputa ulterior că nu şi-au prevăzut şi nu au solicitat sumele respective în proiectul de buget.

 

Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: