FSE Spiru Haret Informare 15 03 2016- executare sentinte legea bugetului

Nr. 143/11.03.2016

Către

 

SINDICATELE AFILIATE

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

 

 

Stimaţi colegi,

 

După cum, desigur, cunoașteți, prin adresa nr. 15/14.01.2016, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a sesizat Guvernului României faptul că în Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 nu există dispoziții referitoare la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti (cum au existat în legile bugetului din anii anteriori), existând astfel riscul ca, în anul 2016, să nu se efectueze plăți în executarea sentințelor prin care s-au acordat diferențe salariale personalului din învățământ – ne referim, de exemplu, la: hotărârile pronunțate în anul 2015; hotărârile din primele luni ale anului 2016; hotărârile privind acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale; diferențe din tranșa aferentă anului 2016 neexecutată anticipat în anul 2015.

În raport de argumentele detaliate în respectiva adresă, am solicitat modificarea, în regim de urgență, a Legii nr. 339/2015, astfel încât din bugetul anului 2016 să se poată realiza plata sumelor prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din O.U.G. nr. 83/2014, la art. 15 alin. (1) alin. (1) lit. a) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2015, precum și a eventualelor restanțe la plățile efectuate în anul 2015.

 

Solicitarea noastră a fost redirecționată, spre competentă soluționare Ministerului Finanțelor Publice, care ne-a răspuns prin adresa nr. 424.572/26.02.2016, înregistrată la Federația „Spiru Haret” cu nr. 110/02.03.2016 (anexată prezentei). Se arată în respectivul document, raportat la prevederile O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare [art. 1 alin. (1), potrivit căruia creanțele stabilite prin titluri executorii în sarcina intituțiilor și autorităților publice se achită de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă], că: „lipsa unor reglementări speciale în legea bugetară anuală nu exonerează ordonatorii principali de credite de la obligația punerii în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare care stabilesc plata eșalonată a titlurilor executorii”.

Din finalul răspunsului rezultă în mod clar și faptul că, pentru moment, nu se poate da curs solicitării noastre de modificare a Legii bugetului de stat pe anul 2016; cel mult, „cu ocazia primei rectificări bugetare pe anul 2016, poate fi analizată necesitatea suplimentării creditelor bugetare ale ordonatorilor principali de credite ai autorităților publice locale, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata titlurilor executorii aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat”.

În aceste condiții, ținând cont de poziția exprimată neechivoc de Ministerul Finanțelor Publice, vă rugăm să întreprindeți demersurile necesare la nivelul unităților/instituțiilor de învățământ, în vederea plății diferențelor salariale cuvenite membrilor de sindicat în baza hotărârilor judecătorești, respectiv a următoarelor categorii de sume:

 

1. cele prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare:

Art. 34 (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015, se va realiza astfel:

a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu; (…)

(2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2015, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

 

2. cele prevăzute la art. 15 alin. (1) alin. (1) lit. a) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare: 

Art. 15 (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, se va realiza astfel:

a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu; (…)

(2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, având ca obiect acordarea de daune-interese moratoriisub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. 

 

3. eventualele restanțe la plățile efectuate în anul 2015.

 

În măsura în care vor exista probleme în efectuarea plăților, vă rugăm să ni le sesizați în scris și detaliat, pentru a putea întreprinde demersurile necesare la nivelul administrației publice centrale.

 

Cu deosebită stimă,

 

 

PREȘEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

 

Distribuie articolul pe retelele de socializare: