FSE Spiru Haret – Informare 9 februarie 2015 – Discutii MECS

 Nr. 138/09.02.2015

 

Către

SINDICATELE AFILIATE 

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

 

Stimaţi colegi,

 

Urmare a celor convenite în cursul săptămânii trecute cu conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, astăzi, 9 februarie 2015, cu începere de la ora 14:00, a avut loc o nouă întâlnire la sediul ministerului, la care au participat: din partea M.E.C.S. – domnul secretar de stat Vasile Şalaru, doamna director general Corina Marin, domnul director general Mihai Păunică, domnul director George Ghelmez, inspectori generali; din partea F.S.E. „SPIRU HARET” – domnul preşedinte Marius Ovidiu Nistor, domnul secretar general Tudor Spiridon, domnii prim-vicepreşedinţi Ionel Barbu şi Teodor Fîrţonea, consilierii juridici Ioana Voicu şi Ştefan Militaru; din partea F.S.L.I. – domnul secretar general Constantin Rada, doamna vicepreşedinte Cornelia Popa-Stavri şi doamna consilier juridic Liliana Glinţă.

În cadrul întâlnirii, s-au stabilit comisii de lucru şi calendarul întâlnirilor pentru:

 

1. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar: comisia se va întruni începând de săptămâna viitoare, după ce se va publica în Monitorul Oficial în format letric textul Regulamentului aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115/2014. Textul în forma modificată va intra în vigoare de la data de 01.09.2015, dată până la care este aplicabil O.M.E.N. nr. 5115/2014.

2. Aprobarea Criteriilor de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic, a Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi a Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta personalului didactic:

Proiectele Criteriilor de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic vor fi transmise federaţiilor sindicale până marţi, 10.02.2015, ora 12:00, urmând a fi discutate în comisie joi, 12.02.2015, cu începere de la ora 10:00.

Proiectul Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta personalului didactic urmează a fi elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi prezentat federaţiilor sindicale până joi, 12.02.2015, astfel încât să poată fi discutat şi aprobat în cel mai scurt timp.

3. Proiectul Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar: textul va fi definitivat de minister şi pus în dezbatere publică în cursul acestei săptămâni, urmând ca întâlnirea comisiei de lucru să aibă loc peste alte două săptămâni.

 

Separat de problemele înscrise pe ordinea de zi, reprezentanţii F.S.E. „SPIRU HARET” au ridicat următoarele probleme:

1. modificarea, în regim de urgenţă, a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ (solicitată M.E.C.S. prin adresa federaţiei nr. 10/13.01.2015) cel puţin în ceea ce priveşte salarizarea cadrelor didactice care au obţinut definitivatul şi au vechime doar 1 an (stagiul de practică); reglementarea salarizării prin cumul; eliminarea discriminării, din punct de vedere al indemnizaţiei de conducere, existente între director şi director adjunct, ambii proveniţi din rândul educatoarelor/învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământ preşcolar şi primar; reglementarea concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului ca vechime efectivă în învăţământ; eliminarea discriminării, din punct de vedere al indemnizaţiei de conducere, create între inspectorul de specialitate şi inspectorul şcolar etc. – problema va fi rediscutată marţi, 17.02.2015;

2. modificarea, în regim de urgenţă, a Normelor Metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 5559/2011, astfel cum au fost modificate prin OM.E.C.T.S. nr. 5411/2012, în acord cu modificările operate în Codul muncii prin Legea nr. 12/2015 în materia concediului de odihnă (solicitată M.E.C.S. prin adresa federaţiei nr. 112/27.01.2015) – şi această problemă va fi rediscutată marţi, 17.02.2015;

3. elaborarea şi transmiterea în teritoriu a grilelor de salarizare pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, aplicabile cu începere de la 01.03.2015 şi 01.09.2015 în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 83/2014 (solicitată M.E.C.S. prin adresa federaţiei nr. 136/09.02.2015) – la acest punctul domnul director George Ghelmez a precizat că nu este necesară elaborarea grilelor, modoificarea salariilor urmând a se opera direct în Edusal, prin aplicarea procentului de 5% la salariile reglementate de Legea nr. 63/2011;

4. normele metodologice privind obligaţia de catedră pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar – şi această problemă va fi rediscutată marţi, 17.02.2015;

5. reţinerile operate din diferenţele salariale plătite în luna decembrie 2014 reprezentând contribuţii de asigurări sociale, peste limita prevăzută de art. 36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice („Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.”) – şi această problemă va fi rediscutată marţi, 17.02.2015, însă domnul director George Ghelmez a precizat că cei în cauză sunt liberi să solicite caselor de pensii restituirea diferenţelor de contribuţii reţinute în plus;

6. salarizarea personalului nedidactic (sesizată din nou în acest an Ministerului Educaţiei, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Guvernului prin adresele federaţiei din data de 29.01.2015) – M.E.C.S. nu a oferit niciun răspuns.

 

Cu deosebită stimă,

 

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: