FSE Spiru Haret – Informare noutati Contractul Colectiv

Către

SINDICATELE AFILIATE

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

Stimaţi Colegi,

Urmare a finalizării negocierilor dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi federaţiile sindicale reprezentative privind noul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, vă prezentăm în continuare principalele prevederi din noul C.C.M.U.N.S.A.I.P. cu caracter de noutate faţă de contractul colectiv de muncă anterior:

Art. 23 (1) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 20 minute, care se include în programul de lucru. – faţă de 15 minute în contractul anterior.

Art. 28 (4) Sunt zile nelucrătoare: (….) prima, a doua şi a treia zi de Paşti; (…) – faţă de contractul anterior, care prevedea doar prima şi a doua zi de Paşti.

Art. 28 (6) În situaţiile în care nu se acordă sporurile prevăzute la alin. (3) şi alin. (5), salariaţii beneficiază de 2 zile libere pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare legală. – alineat nou, de natură să compenseze neacordarea sporului pentru lucrul în în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare legală conform legislaţiei în vigoare în prezent în materia salarizării.

Art. 29 (2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către consiliul de administraţie al unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4, împreună cu reprezentantul organizaţiei sindicale, afiliate la una dintre federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, al cărei membru este salariatul, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, în primele două luni ale anului şcolar. La programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor, se va ţine seama şi de specificul activităţii celuilalt soţ. – completare necesară în raport de situaţiile întâlnite în practică.

Art. 30 (1) h) îngrijirea sănătăţii copilului – 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii) – text nou, în raport de prevederile Legii nr. 91/2014.

Art. 30 (3) Ziua liberă prevăzută la alin. (1) lit. h) se acordă la cererea unuia dintre părinţi/reprezentanţi legali ai copilului, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat; cererea se depune cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita. – reglementare nouă, în raport de lit. h) a alin. (1), nou introdusă

Art. 30 (5) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, fără a putea desfăşura în acest interval activităţi didactice retribuite în regim de plată cu ora. – alineat nou, îăn raport de prevederile legale aplicabile

Art. 31 (4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ / inspectoratului şcolar (în cazul personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control), cu rezervarea postului didactic/catedrei pe perioada respectivă.

(5) Concediul prevăzut la alin. (4) poate fi acordat şi anterior împlinirii a 10 ani de vechime. Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime în învăţământ, care nu şi-a valorificat acest drept, poate beneficia de concediul fără plată şi cumulat, în doi ani şcolari, în baza unei declaraţii pe proprie răspundere că nu i s-a acordat acest concediu de la data angajării până la momentul cererii.

– alineate noi, în raport de prevederile aplicabile şi de situaţiile întâlnite în practică.

Art. 32. (1) Pe lângă concediul paternal prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. b) din prezentul contract, tatăl are dreptul la un concediu de cel puţin o lună din perioada totală a concediului pentru creşterea copilului, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare. De acest drept beneficiază şi mama, în situaţia în care tatăl este beneficiarul concediului pentru creşterea copilului. – reglementare nouă, în raport de prevederile legale aplicabile

(2) În cazul decesului părintelui aflat în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului, celălalt părinte, la cererea sa, beneficiază de concediul rămas neutilizat la data decesului. – modificări operate pentru corectitudinea reglementării, în raport de situaţiile existente în practică.

Art. 33 (3) Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, împreună cu federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract, să elaboreze, până la 31 ianuarie 2015, un proiect de act normativ de modificare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care să ţină cont şi de dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, începând cu data de 1 ianuarie 2015, să introducă coeficienţi suplimentari de diferenţiere şi de corecţie, care să ţină cont  inclusiv de structura personalului, specificul activităţii etc. în hotărârile emise anual de Guvern privind determinarea costurilor standard per elev/preşcolar 

(5) Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, împreună cu federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, să finalizeze în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea prezentului contract, Regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora. Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă să depună diligenţele necesare în vederea aprobării acestui Regulament prin hotărâre de Guvern până la data de 15 ianuarie 2015.

(7) Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract se obligă ca, în termen de 30 de zile de la înregistrarea prezentului contract, să facă demersuri la nivelul Ministerului Finanţelor Publice pentru adoptarea actului normativ privind plata, în primul semestru al fiecărui an, a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti,având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială pentru personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar.

– alineate modificate în raport de Acordul încheiat între Guvern şi federaţiile sindicale reprezentative.

Art. 35 (2) Personalul didactic şi didactic auxiliar cu o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% inclus în salariul de bază. Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract, să facă demersurile necesare pentru ca, în actul normativ de modificare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, perioadele în care personalul didactic sau didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prezentului contract colectiv de muncă, şi concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani, după data de 12 mai 2011 (data intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011), precum şi perioada stagiului militar să nu întrerupă vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate. – corelare cu modificările de la art. 33 alin. (3), faţă de necesitatea reglementării unui drept existent anterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011.

Art. 35 (3) Personalul didactic care desfăşoară activitate de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii profesorii pentru învăţământul preşcolar şi profesorii pentru învăţământul primar primesc o indemnizaţie de 10% din salariul de bază. Pentru învăţământul primar special, indemnizaţia de 10% se acordă astfel încât pentru fiecare clasă de elevi să se plătească o singură indemnizaţie de dirigenţie unuia dintre cadrele didactice care desfăşoară activităţi specifice de diriginte. Indemnizaţia se include în salariul de bază şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază. De acest drept beneficiază şi personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte la clasele de învăţământ forma seral/frecvenţă redusă, pentru lunile în care se organizează sesiunile de predare-evaluare, precum şi cel aflat în situaţie de cumul de norme. – modificări necesare în raport de prevederile aplicabile şi de situaţiile întâlnite în practică.

Art. 36 (2) Personalul din învăţământ beneficiază şi de următoarele drepturi: b) o indemnizaţie de instalare, în condiţiile legii; – pentru a clarifica acordarea acestui drept pentru tot personalul din învăţământ.

Art. 36 (3) Ministerul Educaţiei Naţionale va face demersurile necesare pentru reglementarea următoarelor drepturi: (…) c) acordarea unei sume forfetare, pentru dezvoltare profesională, reprezentând echivalentul în lei a minimum 100 euro, pentru personalul didactic. – ţinând cont de drepturi de care personalul didactic a beneficiat anterior.

Art. 67. Desfăşurarea activităţii didactice în regim de plata cu ora se face potrivit dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Încadrarea personalului didactic în regim de plata cu ora sau prin cumul de norme se face prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, între instituţia/unitatea de învăţământ prevăzută în Anexa nr. 4, reprezentată prin director, şi salariat. Remunerarea activităţii astfel desfăşurate se face conform prevederilor legale în vigoare şi a prezentului contract colectiv de muncă. – faţă de dispoziţiile art. 262 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 49/2014.

Art. 71 (3) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile prevăzute în Anexa nr. 4 poate fi transferat, în condiţiile legii, la cerere sau în interesul învăţământului, de la o unitate de învăţământ la alta. – alineat nou, introdus în raport de dispoziţiile O.U.G. nr. 103/2013 şi de Acordul încheiat între Guvern şi federaţiile sindicale reprezentative.

Art. 78 (5) În vederea acordării plăţilor compensatorii prevăzute la alin. (2) şi alin. (3), Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, până la data de 31 martie 2015, să facă demersuri în vederea elaborării unui proiect de lege, cu consultarea federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract.

Art. 91 (2) Unitatea/instituţia va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea personalului nedidactic la instruirea periodică în vedere însuşirii noţiunilor fundamentale de igienă, în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 1225/5031/2003, cu modificările ulterioare. – reglementare nouă, necesară ca urmare a situaţiilor apărute în practică, pentru a veni în sprijinul colegilor noştri, personal nedidactic.

Art. 97 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă să invite delegaţii desemnaţi de federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă să participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural. Această prevedere se aplică şi unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, care au obligaţia de a invita la şedinţele consiliului de administraţie reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor semnatare. Aceşti reprezentanţi sunt desemnaţi de organizaţiile sindicale afiliate, în baza împuternicirilor acordate acestora de federaţiile semnatare ale prezentului contract. Procesul verbal încheiat cu această ocazie va consemna şi punctele de vedere ale reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi va purta, în mod obligatoriu, semnătura acestora. – completare necesară în vederea simplificării procedurii de desemnare a reprezentanţilor sindicali.

Art. 100. Unitatea/instituţia se obligă să asigure derularea în condiţii normale a procesului de învăţământ prin suplinirea personalului aflat în concediu fără plată, trimis la cursuri de formare şi perfecţionare profesională/sindicală, stagii de pregătire profesională/sindicală – în ţară sau în străinătate – schimburi de experienţă, precum şi alte acţiuni sindicale şi să le sprijine efectiv. Persoanele care suplinesc vor fi remunerate corespunzător pentru activitatea suplimentară efectuată. – completare necesară faţă de situaţiile întâlnite în practică.

Art. 105. Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare consiliază unităţile de învăţământ în vederea accesării de către acestea a fondurilor europene. – articol nou, introdus în ideea accesării de către unităţile de învăţământ a fondurilor europene.

Art. 117. (1) Salariaţii din învăţământ beneficiază de egalitate de şanse, înţeleasă ca acces nediscriminatoriu la:

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;

c) venituri egale pentru munca de valoare egală;

d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;

e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;

 f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;

h) organizaţii sindicale şi profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea.

(2) Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:

a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentul de organizare şi funcţionare şi în regulamentul intern;

b) să prevadă în regulamentul intern sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru salariaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a) -e) şi la art. 11 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată;

c) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă;

d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

(3) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; stabilirea remuneraţiei; beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională; evaluarea performanţelor profesionale individuale; promovarea profesională; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

(4) Salariaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi pe baza criteriului de sex, să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale ai cărei membri sunt pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă.

(5) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile semnatare ale prezentului contract din unităţile prevăzute în Anexa nr. 4, cu atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă, primesc de la persoanele care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex sesizări/reclamaţii, aplică procedurile de soluţionare a acestora şi solicită angajatorului rezolvarea cererilor angajaţilor. Opinia reprezentanţilor sindicali se menţionează în mod obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002.

(6) În cazul în care sesizarea/reclamaţia nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, pe baza prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, are dreptul să sesizeze secţia/completul pentru conflicte de muncă şi drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.

– articol nou, introdus în raport de dispoziţiile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată.

În final, facem precizarea că, în cuprinsul contractului colectiv, există şi alte modificări faţă de cel anterior, însă acestea nu vizează în mod deosebit fondul reglementării, ci forma – exemple: modificarea denumirii instituţiilor publice, corelarea termenilor şi altele asemenea.

 

Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE

 Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: