HG nr. 536 din 27 iulie 2016

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 536 din 27 iulie 2016

privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Pentru stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ organizează pentru elevi competiţii şcolare pe discipline, multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare şi competiţii educative extraşcolare şi extracurriculare, la nivel judeţean, interjudeţean, regional, naţional şi internaţional.

Art. 2. Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului . 369/1994 privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, a concursurilor pe obiecte de învăţământ, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi a campionatelor şi concursurilor sportive şcolare naţionale şi internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 12 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare.

-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ:

NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2016 privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor

Art. 1. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi cei din învăţământul particular şi confesional acreditat, care participă la competiţii şcolare pe discipline, multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare şi la competiţii educative extraşcolare şi extracurriculare, denumite în continuare competiţii şcolare, organizate la nivel judeţean, interjudeţean, regional, naţional sau internaţional, şi la pregătirea centralizată a loturilor naţionale ale României pentru competiţiile internaţionale organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare MENCŞ, beneficiază, în regim de gratuitate, pe perioada desfăşurării respectivei activităţi de:

a)cazare şi masă în internatele şi cantinele şcolare, în taberele şcolare, în cabane şi hoteluri de până la trei stele inclusiv, pentru elevii participanţi la competiţiile şcolare organizate în ţară;

b)transport cu trenul, cu mijloace rutiere, maritime sau fluviale şi cu avionul. Pe teritoriul României, transportul cu trenul se poate face la clasa a II-a, pe distanţe mai mici de 300 km, respectiv la clasa I sau cu vagon de dormit pe distanţe de cel puţin 300 km;

c)diurnă cuvenită, fonduri pentru obţinerea vizei, a asigurărilor medicale, pentru transport tur-retur de la locul de sosire în ţara organizatoare la locul de cazare şi pentru eventuale taxe locale pentru elevii care fac parte din loturile României participante la etapa internaţională a competiţiilor şcolare organizate în străinătate, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 2 (1) Cadrele didactice care însoţesc elevii la activităţile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre beneficiază de aceleaşi drepturi pe care le au elevii.

(2) Loturile de elevi, cu vârste de până la 18 ani, participante la competiţiile şcolare organizate în ţară, vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de câte un cadru didactic; loturile care depăşesc 10 elevi vor fi însoţite de un număr corespunzător de cadre didactice, câte un cadru didactic la fiecare grup format din maximum 10 elevi.

(3) La competiţiile şcolare internaţionale elevii participanţi sunt însoţiţi de un număr de cadre didactice corespunzător regulamentelor de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare internaţionale, după caz.

Art. 3. Cadrele didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, membrii comisiilor centrale, ai grupurilor de lucru ale comisiilor centrale ale competiţiilor naţionale şcolare, membrii comisiilor care realizează pregătirea centralizată a loturilor naţionale în vederea participării la etapa internaţională a competiţiilor, membrii comitetelor, juriilor şi arbitrajelor, ghizii şi translatorii participanţi la competiţiile internaţionale organizate de către MENCŞ în ţară beneficiază de cazare şi masă în hoteluri de până la trei stele inclusiv şi de aceleaşi facilităţi de transport pe care le au elevii.

Art. 4. Drepturile elevilor şi ale cadrelor didactice, prevăzute la art. 1, 2 şi 3, precum şi celelalte cheltuieli privind desfăşurarea competiţiilor şcolare: chirii pentru sălile de spectacole, de conferinţe şi pentru bazele sportive, diplome, medalii, afişe, bannere, plachete, trofee, ştampile, suveniruri, materiale promoţionale, excursii, vizite, spectacole, publicitate, publicaţii, închirieri de mijloace de transport şi aparatură electronică, materiale de logistică şi de laborator, materiale consumabile, plata ghizilor şi a translatorilor participanţi la competiţiile şcolare internaţionale organizate de MENCŞ în ţară, precum şi a altor activităţi se suportă după cum urmează:

a) pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, interjudeţeană şi regională, de către unităţile de învăţământ din veniturile proprii ale bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin;

b) pentru etapa naţională, de către MENCŞ, din fondurile alocate inspectoratelor şcolare/unităţilor de învăţământ care organizează această etapă a competiţiilor şcolare, cu excepţia cheltuielilor pentru:

(i) transportul elevilor şi al cadrelor didactice care însoţesc elevii la această etapă a competiţiei şcolare, care se suportă din veniturile proprii ale bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin aceştia;

(ii) transportul, cazarea şi masa pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, membrii comisiilor centrale/grupurilor de lucru ale comisiilor centrale ale competiţiilor şcolare naţionale, care se suportă din fondurile alocate de MENCŞ inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti;

c) pentru pregătirea centralizată a loturilor naţionale, de către MENCŞ din fondurile alocate inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti – organizatorul acestei activităţi; excepţie face transportul elevilor şi al cadrelor didactice care însoţesc elevii la această activitate care se suportă de către unităţile de învăţământ de care aparţin aceştia;

d) pentru etapa internaţională a competiţiilor şcolare organizate în străinătate: taxă pentru centrul coordonator internaţional, taxă de participare, transportul internaţional, cheltuieli pentru viză şi asigurări de sănătate, diurnă cuvenită şi cheltuieli pentru transport tur-retur de la locul de sosire în ţara organizatoare a competiţiei internaţionale la locul de cazare şi pentru eventuale taxe locale de către MENCŞ, iar transportul tur-retur de la locul de reşedinţă a elevilor la locul de plecare la competiţia şcolară internaţională, de către unităţile de învăţământ de care aparţin;

e) pentru etapa internaţională a competiţiilor şcolare organizate în ţară, de către MENCŞ prin inspectoratul şcolar organizator. Instituţiile de învăţământ superior implicate pot contribui financiar la organizarea şi desfăşurarea acestei etape.

Art. 5. Elevii şi formaţiile/echipele de elevi premiaţi potrivit Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, şi regulamentelor competiţiilor internaţionale organizate în ţară sau la care participarea echipelor care reprezintă România sunt finanţate de MENCŞ primesc diplome, medalii şi stimulente financiare în cuantumuri după cum urmează:

A. Cuantumurile stimulentelor financiare, acordate individual, sunt următoarele:

a)la etapa naţională se acordă de către MENCŞ, din fondurile alocate inspectoratului şcolar organizator al acestei etape a competiţiilor:

– premiul I

150 lei;

– premiul II

115 lei;

– premiul III

85 lei;

– menţiune

65 lei;

b)la etapa internaţională a competiţiilor şcolare, categoria I, desfăşurate la nivel mondial, se acordă de către MENCŞ:

– premiul I/medalie de aur cu punctaj absolut

12.550 lei;

– premiul I/medalie de aur

9.720 lei;

– premiul II/medalie de argint

8.330 lei;

– premiul III/medalie de bronz

5.950 lei;

– menţiune

4.065 lei;

c)la etapa internaţională a competiţiilor şcolare, categoria a II-a, desfăşurate la nivel european sau regional, se acordă de către MENCŞ stimulente în valoare de:

– premiul I/medalie de aur

4.440 lei;

– premiul II/medalie de argint

3.785 lei;

– premiul III/medalie de bronz

2.945 lei;

– menţiune

2.550 lei;

d)pentru şcoala unde frecventează elevul/elevii premiat/premiaţi la competiţiile şcolare internaţionale categoria I şi respectiv a II-a se acordă aceleaşi stimulente pe care le-a/le-au obţinut elevul/elevii său/săi. Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate, cu prioritate, disciplinei/disciplinelor corespunzătoare obţinerii performanţei şcolare.

B. Cuantumurile stimulentelor financiare acordate pe echipă/formaţie de elevi sunt următoarele:

a)pentru echipele/formaţiile cu un număr de peste 20 elevi, la etapa naţională se acordă de către MENCŞ din fondurile alocate inspectoratului şcolar organizator:

– premiul I

880 lei;

– premiul II

640 lei;

– premiul III

480 lei;

b)pentru echipele/formaţiile cu un număr de până la 20 elevi, la etapa naţională se acordă de către MENCŞ, din fondurile alocate inspectoratului şcolar organizator:

– premiul I

440 lei;

– premiul II

320 lei;

– premiul III

240 lei.

Art. 6. Cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care au obţinut distincţii la competiţiile şcolare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre reprezintă sumele nete.

Art. 7. Cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care au obţinut distincţii la etapele judeţeană şi interjudeţeană/regională ale competiţiile şcolare sunt stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale şi finanţate din bugetele acestora.

Distribuie articolul pe retelele de socializare: