HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 370/2020 privind aprobarea Programului naţional ”Şcoala de acasă” şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 370/2020

privind aprobarea Programului naţional ”Şcoala de acasă” şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării

 

În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 111 alin. (1) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 (1) Se aprobă Programul naţional „Şcoala de acasă” în vederea achiziţionării de dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în vederea facilitării activităţilor didactice la distanţă pentru elevii din medii defavorizate, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, care va fi derulat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2020.

(2) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2020 cu suma de 150.000 mii lei, la capitolul 65.01 „Învăţământ”, la titlul 20 „Bunuri şi servicii” din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) va fi utilizată pentru finanţarea Programului naţional „Şcoala de acasă” prevăzut la alin. (1).

Art. 2 (1) Achiziţia bunurilor menţionate la art. 1 se realizează de Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate, potrivit prevederilor art. 3 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 119/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018, prin încheierea de acorduri-cadru, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în baza fundamentării necesarului de către inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

(2) Criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în baza propunerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, centralizate de inspectoratele şcolare.

(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate necesităţile, valoarea estimată pentru fiecare produs în parte, caietul de sarcini şi specialiştii care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare şi derulare a procedurilor de atribuire, precum şi persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare, în termen de maximum 3 zile de la solicitarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.

(4) În cazul în care acordul-cadru centralizat este încheiat cu mai mulţi operatori economici, după caz, reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru se realizează de către Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate.

(5) Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate va pune la dispoziţia Ministerului Educaţiei şi Cercetării acordurile-cadru atribuite, în termen de 2 zile lucrătoare de la semnare.

(6) Monitorizarea acordurilor-cadru şi încheierea contractelor subsecvente pentru achiziţiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art. 3 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2020.

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 111 alin. (1) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

-****-

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Cristina Monica Anisie

Ministrul finanţelor publice,

Vasile-Florin Cîţu

_______________________

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 377 din data de 11 mai 2020

Intră în vigoare la data de 11 mai 2020

Distribuie articolul pe retelele de socializare: