Informare- Comisie Paritara MEN -18 noiembrie 2013

Nr. 909/19.11.2013

Către

SINDICATELE AFILIATE

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

 

Stimaţi colegi,

 

Luni, 18.11.2013, cu începere de la ora 15:00, a avut loc şedinţa Comisiei Paritare de la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale. Din partea Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” la lucrări au participat domnul preşedinte Marius Ovidiu Nistor, domnul secretar general Tudor Spiridon şi experţi. Ministerul Educaţiei Naţionale a fost reprezentat de domnul secretar general adjunct Gabriel Liviu Ispas, domnul director George Ghelmez, domnul inspector general Gheorghe Vişan, inspectori şi consilieri.

Pe ordinea de zi s-au aflat problemele propuse prin adresa Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” nr. 896/11.11.2013, respectiv:

1. Proiectul de Lege pentru salarizarea personalului din învăţământ;

2. Proiectul Regulamentului privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora;

3. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice auxiliare şi nedidactice din unităţile de învăţământ preuniversitar, în raport de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 77/2013;

4. Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice – devenită, între timp ORDONANŢA DE URGENŢÄ‚ NR. 103/2013 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013

5. Proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar;

6. Proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

7. Probleme privind executarea sentinţelor judecătoreşti având ca obiect plata drepturilor salariale cuvenite personalului din învăţământ;

8. Probleme diverse.

Preşedinte de şedinţă a fost desemnat domnul secretar general adjunct Gabriel Liviu Ispas.

În debutul discuţiilor, s-a semnalat faptul că există riscul unor posibile reduceri de posturi de la palatele şi cluburile copiilor, ca efect al legii privind descentralizarea. Reprezentanţii ministerului au dat asigurări că acest lucru nu se va întâmpla.

De asemenea, faţă de faptul că nici până la această dată nu a fost adoptat un Regulament al comisiei paritare, domnul preşedinte Marius Ovidiu Nistor a propus ca acesta să fie elaborat de experţii federaţiilor sindicale, transmis ministerului şi aprobat în prima şedinţă a comisiei paritare.

În plus, în baza discuţiilor purtate în şedinţele anterioare ale comisiei paritare, se va elabora o hotărâre care va fi transmisă în teritoriu, referitoare la modul de constituire a comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare şi unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar ( acolo unde, evident, nu există contracte colective de muncă ce cuprind prevederi în acest sens).

 

Referitor la pct. 1 şi 4 de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Marius Ovidiu Nistor a propus ca discuţiile privind Legea salarizării să fie purtate în contextul şi în strânsă legătură cu noua Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea nr. 103/2013. Domnul George Ghelmez a precizat că nu au avut cunoştinţă de acest proiect de la început, dar, din momentul în care au aflat de existenţa lui, au reuşit să obţină reglementările de la art. 19 şi 31 (transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic). Nu au reuşit să obţină creşterea salarială de până la 10% pentru cadrele didactice cu vechime de până la 10 ani, ceea ce ar fi redus posibilităţile de depăşire a salariilor personalului didactic cu vechime 6-10 ani de cel cu vechime 2-6 ani. Totodată, se încearcă modificarea Legii nr. 63/2011 (salarizarea personalului didactic) prin ordonanţă de urgenţă, pentru a soluţiona, cu începere de anul viitor, problemele privind salarizarea cadrelor didactice care vor obţine definitivatul. Ni s-a precizat şi  că, datorită ambiguităţii unora dintre textele ordonanţei de urgenţă (de exemplu, art. 6, 7 etc.), Instrucţiunile pe care Ministerul Educaţiei le va transmite în teritoriu în aplicarea O.U.G. nr. 103/2013 vor purta şi avizul Ministerului Muncii şi al Ministerului Finanţelor Publice. De asemenea, reprezentanţii ministerului s-au angajat ca, până la sfărşitul lunii noiembrie 2013, să elaboreze proiectul de metodologie privind transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic, prevăzut de art. 31 din OUG nr. 13/2013, care va fi discutat cu federaţiile sindicale.

În acest context, domnul preşedinte Marius Ovidiu Nistor a propus constituirea unei comisii tehnice, formată din câte 2 specialişti din partea fiecărei federaţii sindicale şi 2-4 experţi ai ministerului, care, în vederea elaborării Legii privind salarizarea personalului din învăţământ, să lucreze efectiv pe grila de salarizare, astfel cum rezultă ea în urma modificărilor operate prin OUG nr. 103/2013, şi să creeze posibile „scenarii” de salarizare. Propunerea a fost acceptată.

 

În ceea ce priveşte pct. 2 de pe ordinea de zi, s-a convenit ca hotărârea privind Regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora să fie adoptată în următoarea şedinţă, în raport de propunerile formulate de federaţiile sindicale (context în care am remis, din nou, ministerului propunerile noastre).

 

Referitor la pct. 3 de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Marius Ovidiu Nistor a solicitat ca, în hotărârea comisiei paritare să fie cuprinse soluţiile propuse de F.S.E. „SPIRU HARET” prin adresa nr. 867/01.11.2013, respectiv:

1. declanşarea, în regim de urgenţă, a procedurilor de concurs/examen în unităţile de învăţământ, pentru ocuparea posturilor vacantate începând cu data de 29 iunie 2013, fără alte proceduri prealabile;

2. începerea, în regim de urgenţă, a procedurilor de concurs/examen în unităţile de învăţământ, pentru ocuparea posturilor vacantate în perioada 1 ianuarie – 29 iunie 2013, contractele individuale de muncă ale câştigătorilor urmând a fi încheiate cu data de 1 decembrie 2013, dată până la care Ministerul Educaţiei Naţionale se angajează să obţină avizul favorabil al Guvernului pentru toate aceste posturi;

3. organizarea, în luna decembrie 2013, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacantate anterior datei de 1 ianuarie 2013, posturi care urmează a fi ocupate de la data de 1 ianuarie 2014 (sau ulterior – în funcţie de momentul finalizării procedurilor de concurs), fiind prinse în bugetul anului 2014 – Ministerul Educaţiei Naţionale angajându-se să întreprindă toate demersurile necesare în acest sens.

Reprezentanţii ministerului au dat asigurări că vor trimite şi o circulară privind pct. 1 din propunerea noastră. Referitor la celelalte puncte, am fost informaţi că există deja, de 2-3 săptămâni trimis la Guvern Memorandumul pentru deblocarea a circa 1000 de posturi didactice auxiliare şi nedidactice şi se aşteaptă ca acesta să primească avizul în decurs de o săptămână.

 

Proiectele regulamentelor de la pct. 5 şi 6 de pe ordinea de zi vor fi transmise în regim de urgenţă federaţiilor sindicale şi vor fi discutate în cadrul unei comisii tehnice din care vor face parte reprezentanţi ai federaţiilor sindicale şi ai ministerului.

 

La pct. 7 de pe ordinea de zi, domnul secretar general Tudor Spiridon a sesizat faptul că se poate ajunge la neplata ultimei tranşe de diferenţe salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti, aferente anului 2013, dacă banii nu se vor regăsi în buget în acelaşi timp cu salariile. Reprezentanţii ministerului au precizat că acestea sunt reglementările din domeniul finanţelor publice, deoarece trezoreriile nu pot face deschideri de credite în aceeaşi lună de două ori pentru acelaşi ordonator de credite – vina aparţine, în acest caz, autorităţilor locale, care nu au pus la dispoziţie fondurile necesare. Domnul preşedinte Marius Ovidiu Nistor a solicitat lămuriri suplimentare şi măsuri urgente pentru a se asigura plata în anul 2013 a tuturor celor 4 tranşe, conform Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013.

 

În final, s-a hotărât ca o nouă şedinţă a comisiei paritare să aibă loc luni, 25 noiembrie 2013, cu începere de la ora 13:00, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Paritare de la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  2. Aprobarea Regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora;
  3. Aprobarea componenţei comisiei de lucru pe salarizare, respectiv pe Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, precum şi a calendarului de lucru al acestora.
  4. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice auxiliare şi nedidactice din învăţământul preuniversitar.

 

Anexăm prezentei Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi Hotărârea Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

 

Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: