Informare FSE SPIRU HARET 01 oct 2019 – indemnizatie instalare

Către

SINDICATELE AFILIATE

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

Stimaţi colegi,

            Având în vedere semnalele primite din teritoriu, referitoare la neplata indemnizației de instalare, facem următoarele precizări:

Temeiul acordării indemnizației de instalare este reprezentat de art. 23 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 34 alin. (1) lit. b) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate Învățământ Preuniversitar, (înregistrat la M.M.J.S. – D.D.S. sub nr. 435/17.04.2019și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 2/14.05.2019). Textele respective prevăd:

            HG nr. 281/1993Art. 23 (1)La încadrarea într-o unitate din ALTĂ localitate decât cea de domiciliu, în PRIMUL an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o INDEMNIZAȚIE DE INSTALARE echivalentă cu UN SALARIU DE BAZĂ corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat; în cazul medicilor si farmaciștilor, indemnizația de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs.”

CCMUNSAIPArt. 34(1) Personalul din învăţământ beneficiază, conform prevederilor legale în vigoare, şi de următoarele drepturi: (…) b) o indemnizație de instalare;”.

Subliniem faptul că dispozițiile contractului colectiv sunt aplicabile [conform art. 144 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare] de la data înregistrării sale la Ministerul Muncii (respectiv 17.04.2019) și sunt obligatorii în întregul sector de activitate învățământ preuniversitar, potrivit art. 133 alin. (1) lit. c) și art. 148 din aceeași Lege a dialogului social și art. 14 din contract.

O dovadă în plus a valabilității dreptului respectiv este și aceea că textul art. 34 alin. (1) lit. b) s-a regăsit și în contractul colectiv de muncă la nivel de sector de activitate anterior (înregistrat la M.M.J.S. – D.D.S. sub nr. 78/22.02.2017 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 1/28.02.2017, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional înregistrat la M.M.J.S. – D.D.S. sub nr. 335/29.06.2018, ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice).

În raport de dispozițiile mai sus citate, prima de instalare trebuie acordată, în condițiile art. 23 alin. (1) din HG nr. 281/1993.

Anexăm prezentei un model de Cerere pentru acordarea indemnizației de instalare, ce urmează a fi depus de solicitanți la unitățile de învățământ.

Cu stimă,

PREŞEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Elab.I.V./27.09.2019

CERERE

pentru acordarea indemnizației de instalare

            Subsemnata/Subsemnatul, ____________________________, încadrat(ă) la ___________________________________________________ pe funcţia de ___________________________,

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 34 alin. (1) lit. b) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate Învățământ Preuniversitar, (înregistrat la M.M.J.S. – D.D.S. sub nr. 435/17.04.2019și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 2/14.05.2019),

Vă solicit respectuos să îmi aprobaţi plata indemnizației de instalare, în cuantum de un salariu de bază.

            Declar pe proprie răspundere că nu am mai beneficiat de plata acestui drept salarial.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. (3) din H.G. nr. 281/1993, în situația în care voi demisiona sau mi se va desface contractul individual de muncă din motive imputabile mie înainte de împlinirea unui an de la instalare, mă angajez să restitui indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă pâna la expirarea termenului de un an.

            Anexez prezentei: copie de pe actul de identitate și copie de pe actul de studii, certificate pentru conformitate cu originalul.

            Vă mulţumesc anticipat.

            Data _____________

Numele în clar ___________________

Semnătura_____________

ÎN ATENŢIA CONDUCERII UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

informarea in format pdf

Distribuie articolul pe retelele de socializare: