Informare FSE Spiru Haret 08 aprilie 2015

Nr. 351/08.04.2015

 

Către

SINDICATELE AFILIATE 

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

 

Stimaţi colegi,

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233/06.04.2015, a fost publicată Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Supunem atenţiei dumneavoastră câteva texte din Legea nr. 71/2015, prin raportare la articolele pe care le completează din O.U.G. nr. 83/2014, respectiv:

I. Art. I pct. 1 din Legea nr. 71/2015 prevede:

1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

Art. 1 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 83/2014 prevăd:

(1) În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(2) În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Din interpretarea prevederilor art. I. pct. 1 din Legea nr. 71/2015, rezultă că personalul salarizat între limite va fi salarizat la nivel maxim.

II. Art. I pct. 6 din Legea nr. 71/2015 prevede:

6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii – medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.”

Art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/2014 prevede:

(1) În anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.

Din interpretarea prevederilor art. I. pct. 6 din Legea nr. 71/2015, rezultă că o serie de salariaţi vor beneficia de salarizare la un nivel superior, prin adăugarea sumelor compensatorii de care beneficiază alţi angajaţi. Un exemplu concret este cel al acordării echivalentului sporului de 15% pentru titlul ştiinţific de doctor pentru cadrele didactice care     l-au obţinut ulterior datei de 31.12.2009 (drept de care cadrele didactice care îl aveau în plată la data de 31.12.2009 beneficiază sub formă de sumă compensatorie). Dispoziţiile se pot aplica însă şi altor drepturi – indemnizaţia pentru zone izolate, sporul pentru condiţii de muncă –  de care salariaţii au beneficiat până la data de 31.12.2009 şi au fost acordate ulterior acestei date sub formă de sume compensatorii.

Punctul nostru de vedere, mai sus prezentat, exprimat astăzi de domnul preşedinte Marius Ovidiu Nistor în cadrul discuţiilor de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a fost confirmat de reprezentanţii Direcţiei Resurse Umane şi Salarizare din cadrul ministerului.

Se aşteaptă însă şi un punct de vedere din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după care Ministerul Educaţiei va trimite instrucţiuni în teritoriu.

 

Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE

 Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: