Informare FSE SPIRU HARET discutii Guvern 19 noiembrie 2019

Nr. 579/19.11.2019

Către

SINDICATELE AFILIATE

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

Stimaţi colegi,

       În cursul zilei de azi, 19 noiembrie 2019, a avut loc o întâlnire la Guvernul României între reprezentanții Executivului și cei ai federațiilor sindicale reprezentative din învățământ.

Discuțiile s-au purtat pe baza materialului prezentat de federația noastră în luna octombrie a.c., rezultând următoarele:

 1. Din punct de vedere legislativ: trebuie administrate și rezolvate problemele curente de ordin legislativ, pentru a nu mai schimba regulile în timpul anului școlar, cu consecințe negative asupra elevilor, părinților și cadrelor didactice; se impune păstrarea stabilității și predictibilității, măcar pe parcursul unui ciclu de învățământ. Orice intenție de modificare legislativă trebuie, din punctul nostru de vedere, să îndeplinească 3 condiții: acceptabilitatea din partea actorilor; perioadă de implementare rezonabilă (nu schimbări bruște, intempestive);să nu se suprapună, în mod contradictoriu, peste alte prevederi de ordin legislativ sau administrativ ale sistemului.

Guvernul a agreat propunerea și și-a asumat faptul că nu vor fi modificări care să conducă la schimbarea regulilor în timpul jocului.

 • Stabilitate și coerență legislativă în domeniul educațional, în condițiile în care, în prezent, în mod inadmisibil, se modifică acte normative peste noapte (inclusiv Legea educației naționale nr. 1/2011 lege organică), fără a se avea în vedere consecințele. În plus, există o serie de reglementări contradictorii cuprinse în acte administrative cu caracter normativ.

          Guvernul nu poate garanta decât pentru el, nu și pentru Parlament…

 • Măsuri concrete în vederea implementării prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 privind MASTERUL DIDACTIC pentru noile generații de absolvenți ai învățământului universitar care doresc să urmeze o carieră didactică.

          Se pilotează, începând cu anul universitar următor, pentru care unele universități vor primi cifră de școlarizare.

 • Transparență din partea Ministerului Educației în ceea ce privește accesarea fondurilor europene (în condițiile în care instituția a aplicat pentru proiecte în care beneficiari sunt cadrele didactice, fără a implica și organizațiile care le reprezintă pe acestea), dublată de incapacitatea de a suplimenta finanțarea învățământului prin derularea de proiecte cu finanțare europeană.

Ministrul educației ne-a asigurat de deplina transparență în materia accesării fondurilor europene.

 • Dialog social real – organizațiile sindicale nu au fost consultate întotdeauna, ci numai când a considerat oportun conducerea Ministerului Educației.

        Ministrul educației s-a angajat că nu va promova niciun act administrativ cu caracter normativ fără discutarea lor în prealabil cu partenerii de dialog social, în cadrul comisiilor tehnice și, ulterior avizarea lor în Comisia de dialog social.

 • Este nevoie de un semnal cert că finanțarea învățământului în România va urma un trend ascendent (eventual în etape) până la atingerea a 6% din PIB (în orice caz în marja medie a U.E. 4,7%).

Guvernul ne-a asigurat de creșterea graduală a procentului din PIB alocat educației. Peste două săptămâni vor fi reluate discuțiile pe probleme financiare în prezența ministrului finanțelor și ministrului muncii.

 • Modificarea costului standard per preșcolar/elev.

       Sunt imperios necesare finanțarea corectă a învățământului preuniversitar și instituirea unui cost standard per preșcolar/elev corect, adaptat nevoilor reale [necesitatea introducerii unor coeficienți suplimentari de diferențiere și de corecție actualizați la stabilirea costului standard, care să țină cont inclusiv de structura personalului și specificul activității (valoarea foarte mică a costului standard, ca urmare a inexistenței acestor coeficienți suplimentari de diferențiere și de corecție specifici, a determinat an de an insuficiența fondurilor)].

Costul standard va fi regândit astfel încât să acopere, în integralitate, cheltuielile de personal și cheltuielile materiale.

 • Asigurarea plății corecte și complete a salariilor pentru tot personalul încadrat în sistemul de învățământ (atât a sumelor nete cuvenite salariaților, cât și a contribuțiilor aferente) – atât creșterile salariale reglementate de OUG nr. 114/2018, cât și drepturile salariale suplimentare reprezentând majorări ale salariului de bază în plată (gradația de merit, învățământ special, predare simultană, dirigenție). Acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% în plus la salariul de bază pentru tot personalul din învățământ. Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ.

Aceste probleme vor fi discutate tot peste două săptămâni în prezența ministrului finanțelor și ministrului muncii.

Se încearcă rezolvarea pe cale administrativă a calculului corect a drepturilor constând în majorări/creșteri ale salariului de bază în plată (gradația de merit, învățământ special, predare simultanță, dirigenție, CFP), pentru a evita pe viitor cheltuieli suplimentare generate de eventuale acțiuni în instanță.

 • Plata până la sfârșitul anului 2019 a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând drepturi de natură salarială (tranșa aferentă anului 2019 + restanțe) și/sau daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale penalizatoare stabilite în favoarea personalului din învățământ.

Se rezolvă prin rectificare bugetară, astfel încât să fie achitate până la sfârșitul acestui an (în prezent se lucrează la ordonanța de urgență privind rectificarea bugetară).

 1. Modificarea imediată a programului EDUSAL, în vederea plății tuturor drepturilor prevăzute de legislația în vigoare și pentru eliminarea disfuncționalităților constatate.

Se dorește evitarea modificărilor frecvente ale acestuia.

În ceea ce privește dubla raportare, atât prin EDUSAL, cât și prin FOREXEBUG, promisiunile anterioare date de ministrul finanțelor nu s-au concretizat. Se va aborda problema, din nou, la întâlnirea din decembrie.

 1. Debirocratizarea reală a actului educațional.

       La nivelul M.E.C. s-a înființat grupul de lucru denumit generic „grupul de tăiat hârtii”.

 1. Respectarea prevederilor legale cu privire la efectivele maxime de elevi/preșcolari la clasă/grupă.

Se va analiza și se vor căuta soluțiii pentru normalizarea situației.

 1. Măsuri concrete pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar (prin angajare de paznici, derulare de programe etc., nu doar prin constituire de comisii).

Nu s-a răspuns concret la acest punct. Guvernul este conștient de prezența și gravitatea acestui fenomen și se caută soluții pentru a-l diminua/stopa.

 1. Aprobarea unor noi criterii de normare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, în concordanță cu nevoile reale ale unităților de învățământ și angajarea de personal în sistem.

Se va mai discuta această problemă la nivelul MEC, împreună cu partenerii de dialog social, după întâlnirea din luna decembrie.

 1. Prorogarea aplicării OMEN nr. 4694/2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie și modificarea acestuia.

          Nu se prorogă, dar se va reglementa cost standard inclusiv pentru copiii de vârstă 0-3 ani.

 1. Suplimentarea numărului de consilieri școlari din sistemul de învățământ preuniversitar – în prezent sunt normați 1 la 800 de copii, ceea ce este insuficient, așa cum a demonstrat și realitatea; pentru eficiență, ar trebui normat 1 consilier la cel mult 500 de copii.

       Am primit asigurări că numărul de consilieri școlari va crește gradual, iar universitățile vor primi cifră de școlarizare pentru această specializare.

 1. Dotarea unităţilor de învățământ cu aparatură / tehnică / materiale didactice de ultimă generaţie (ex: truse experimentale pentru electronică, optică, fizică, chimie, biologie, aparatură pentru instalaţii electrice, mecanice; truse de scule în atelierele-şcoală, pentru orele de educaţie tehnologică etc) și cu fond de carte.

Consecință a creșterii procentului din PIB alocat educației și a majorării costului standard.

 1. Reglementarea corectă și coerentă a drepturilor copiilor înscriși în învățământul special.

Am primit asigurări din partea guvernanților că învățământul special nu se va desființa.

 1. Completarea Clasificatorului Ocupațiilor din România, prin introducerea unor ocupații specifice învățământului (ex.: profesor educație antepreșcolară).

Această problemă este strâns legată de reglementarea costului standard pentru copiii de vârstă 0-3 ani.

În plus, ca urmare a promulgării legii de modificare a art. 66 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare – în sensul instituirii unei medii de 20, 25 și 30 de ore/săptămână în învățământul primar, gimnazial și liceal – M.E.C. va constitui, în perioada imediat următoare, grupuri de lucru care să elaboreze noile planuri cadru și noile programe școlare.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Elab.I.V., T.B., D.C.N./11.2019

informarea in format pdf click aici

Distribuie articolul pe retelele de socializare: