Lege nr. 12 din 20 ianuarie 2015 completare Codul Muncii

LEGE nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 16, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.

(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156.”

2.La articolul 56 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II;”

Continuarea in format pdf.

Distribuie articolul pe retelele de socializare: