Legea 221/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Legea 221/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Dată act: 18-nov-2019

Emitent: Parlamentul

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violenţa psihologică – bullying.”

2.La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În vederea asigurării accesului la învăţământul general obligatoriu prevăzut la alin. (1), unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal.”

3.După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins:

„Art. 561 În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare/teme/cursuri de perfecţionare asupra problemelor legate de violenţa psihologică – bullying, în vederea dobândirii de competenţe în identificarea acestora şi a capacităţii de aplicare a unor strategii educaţionale potrivite.”

4.La articolul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 66 (1) Numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învăţământ este în medie de 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar, în medie de 25 de ore pe săptămână la învăţământul gimnazial şi în medie de 30 de ore pe săptămână la învăţământul liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor predate.”

5.La articolul 205, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Instituţiile de învăţământ superior de stat acordă cel puţin 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate, absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, universităţile le redistribuie către ceilalţi candidaţi.”

6.La anexă, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. Violenţa psihologică – bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale.”

Art. II. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Afacerilor Interne elaborează normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, care se aprobă prin ordin comun.

Art. III. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, care se aprobă prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării.

Art. IV. Prevederile art. I pct. 4 intră în vigoare începând cu anul şcolar 2020-2021.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

__________________________

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 19 noiembrie 2019

Distribuie articolul pe retelele de socializare: