Legea 229/2019

Legea 229/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

Dată act: 25-nov-2019

Emitent: Parlamentul

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 14 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1.La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

«Art. 101

„(1) ARACIP realizează evaluarea externă în vederea autorizării provizorii/acreditării/menţinerii acreditării în învăţământul preuniversitar de stat, prevăzută la art. 10 pct. A lit. b), fără verificarea existenţei autorizaţiei de securitate la incendiu şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai imobilelor din domeniul public local sau judeţean, după caz, au obligativitatea de a asigura obţinerea şi menţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sau componentele organizatorice ale acestora.»”

2.La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) ARACIS exercită şi atribuţiile conferite de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

3.La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins:

„101. La articolul 18, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«a) să folosească colaboratori externi, din ţară sau din străinătate, angajaţi pe bază de contract civil, experţi în domeniul de activitate al ARACIS, remuneraţi conform legii;»”

4.La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:

„141. La articolul 23, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(2) ARACIS are obligaţia de a îndeplini şi respecta standardele privind asigurarea calităţii pe baza cărora funcţionează entităţile membre ale Registrului european al agenţiilor de asigurare a calităţii, precum şi de a dobândi calitatea de membru al acestui registru.

(3) Nerespectarea obligaţiilor stabilite la alin. (2), pentru o perioadă de 2 ani, se sancţionează cu suspendarea dreptului ARACIS de a realiza evaluări externe până la redobândirea calităţii de membru în EQAR.»”

5.La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 18, cu următorul cuprins:

„18. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Desfăşurarea activităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, precum şi eliberarea actelor de studii în alte condiţii decât cele prevăzute prin prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal.»”

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

________________

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 26 noiembrie 2019

Distribuie articolul pe retelele de socializare: