LEGEA nr. 140 din 12 iulie 2016

LEGE nr. 140 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic

1.Articolul 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 277

(1) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.

(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ.”

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

____________________________________

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 529 din data de 14 iulie 2016

 

SCURT COMENTARIU:

 

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar (înregistrat la M.M.F.P.S.P.V – D.D.S. sub nr. 1483/13.11.2014 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5/26.11.2014) prevede:

Art. 57 (3) Copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate în învăţământul preuniversitar sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere, de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente şcolare, precum şi de plata sumelor ce sunt solicitate în vederea constituirii unor fonduri ale clasei/şcolii.

(4) Copiii personalului din învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate în învăţământul preuniversitar (părinte, întreţinător legal) au prioritate şi beneficiază de gratuitate în internate şi cămine studenţeşti. În acest scop, unităţile de învăţământ preuniversitar asigură cazarea în internate şi fac demersurile necesare către consiliile locale/județene pentru alocarea sumelor, iar Ministerul Educaţiei Naționale alocă pentru studenţi sumele necesare, instituţiile de învăţământ superior asigurând cazarea gratuită în cămine studenţeşti.

 

Noul text al art. 277 precizează expres și personalul didactic auxiliar [deși acest lucru rezultă din dispozițiile art. 88 alin. (2) din L.E.N.] și extinde aplicabilitatea textului la copiii personalului didactic pensionat (fără a impune o condiție de vechime în învățământ) și la copiii orfani ai căror părinți au avut calitate de personal didactic.

Referitor la copiii personalului nedidactic, aceștia intră în continuare sub incidența art. 57 alin. (3) și (4) din CCMUNSAIP.

În plus, de scutirea de la plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente şcolare, precum şi de plata sumelor ce sunt solicitate în vederea constituirii unor fonduri ale clasei/şcolii beneficiază în continuare copiii întregului personal din învățământ – teza II a art. 57 alin. (3)

Distribuie articolul pe retelele de socializare: