OMEC 4320 2020 – modificare si completare Metodologie- cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII NR. 4302/2020

pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019

 

 

Având în vedere prevederile art. 40, 41, 42, 43 şi 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative,

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

 

Art. I. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 şi 945 bis din 26 noiembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 4 alineatul (1), literele k) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„k) pretransferul, la cerere, al personalului didactic de predare titular şi al cadrelor didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din prezenta metodologie, înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2020, pe criteriul apropierii de domiciliu sau prin schimb de posturi, urmat de modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui un post didactic complet/o normă didactică de predare-învăţare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră sau prin schimb de posturi între cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

…………………………………………………………………………………..

 1. n) repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, denumit în continuare concurs naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadre didactice titulare, şi a cadrelor didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din prezenta metodologie, care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2020, şi au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, pe posturi didactice/ catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, în condiţiile prezentei metodologii;”

 

2.La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.

 

3.La articolul 4, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum şi cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul la cerere sau prin schimb de posturi, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau clase/grupe speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii moderne/minorităţii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie cadrele didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea sau care au efectuat studiile în limba modernă/minorităţii în care urmează să se facă predarea, respectiv cadrele didactice titulare care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare sau prin detaşare la cerere, conform prezentei metodologii.

(6) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum şi cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în alte state sau în România în limbile minorităţilor naţionale şi care solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă determinată sau nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul la cerere sau prin schimb de posturi, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susţin proba orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române. Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate/ pretransferate/detaşate şi cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea «Limba română» sau «Limba şi literatura română», precum şi cadrele didactice care au efectuat studiile în alte ţări în limba română.”

 

4.La articolul 4, alineatul (7) se abrogă.

 

5.La articolul 4, alineatele (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(8) Evaluarea probelor orale, prevăzute la alin. (5) şi (6), se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte – inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar; membri – câte doi profesori de specialitate titulari care au dobândit gradul didactic I sau II/inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar/ responsabili ai comisiilor metodice cu specializări în profilul postului; secretari – 1-7 inspectori şcolari/directori de unităţi de învăţământ. În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi membri în comisia pentru evaluarea probelor orale profesori titulari din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ ori cadre didactice din învăţământul universitar.

(9) Probele orale eliminatorii, prevăzute la alin. (5) şi (6), se organizează conform prevederilor anexei nr. 20 la prezenta metodologie şi se evaluează prin calificative «Admis/Respins». La aceste probe nu se admit contestaţii, rezultatul stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a probelor orale rămânând definitiv. Inspectoratul şcolar eliberează adeverinţe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul şcolar general şi de preşedintele comisiei de evaluare a probelor orale, în care se consemnează rezultatele obţinute la aceste probe.”

 

6.La articolul 4, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

„(91) Probele orale eliminatorii, prevăzute la alin. (5) şi (6), se pot organiza şi în sistem online. Procedura specifică de organizare şi desfăşurare a acestor probe se elaborează de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic.”

 

7.La articolul 4, alineatele (10), (11), (13) şi (17) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(10) Rezultatul «Admis» obţinut la probele orale eliminatorii de către cadrele didactice în oricare etapă de mobilitate rămâne valabil şi pentru etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, prevăzute la alin. (1), precum şi pentru etapele mobilităţii personalului didactic de predare titular care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2020-2021.

(11) Cadrele didactice titulare care au obţinut la concursurile naţionale, sesiunile 2019 şi/sau 2018, media de repartizare minimum 5 (cinci) în specialitatea postului au acordul de principiu al consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, au calificativul/ calificativele «Foarte bine» şi mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate pot beneficia de continuitate pentru detaşare la cerere. Pentru aceasta se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică/ profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se adresează, în scris, consiliului de administraţie al centrului judeţean/ al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, denumit în continuare CJRAE/CMBRAE, în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Acordul de principiu sau refuzul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ/CJRAE/CMBRAE pentru continuitate prin detaşare la cerere este comunicat inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice solicitante până la data prevăzută în Calendar. Consiliul/Consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ/CJRAE/CMBRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante acordul de principiu şi, după caz, motivele refuzului continuităţii prin detaşare. Pentru a beneficia de continuitate pentru detaşare la cerere, cadrele didactice titulare care participă şi la concursul din 2020 trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă, la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate. Cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere, în anul şcolar 2020-2021, îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.

……………………………………………………………………………………

(13) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au obţinut media de repartizare minimum 5 (cinci) în specialitatea postului la concursurile naţionale, sesiunile 2019 şi/sau 2018, au acordul/acordul de principiu al consiliului de administraţie/ consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, au calificativul/calificativele «Foarte bine» şi mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021. Pentru aceasta se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/acordul de principiu sau refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se adresează consiliului de administraţie al CJRAE/CMBRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Consiliul/Consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ/CJRAE/CMBRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante acordul/acordul de principiu, respectiv motivele refuzului pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, cadrele didactice care participă şi la concursul naţional, sesiunea 2020, conform prezentei metodologii, trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă, la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2020-2021, doar cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică.

……………………………………………………………………………………..

(17) În toate etapele de mobilitate a personalului didactic de predare care presupun încheierea unui nou contract individual de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată la nivelul unei unităţi de învăţământ, cadrele didactice/candidaţii care participă la aceste etape depun obligatoriu la unitatea de învăţământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă, certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală prevăzut(ă) de Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, în situaţia în care nu au prezentat acest document la înscriere pentru etapele respective.”

 

8.La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza, de a publica şi de a comunica inspectoratelor şcolare lista tuturor posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.”

 

9.La articolul 30, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Cadrele didactice titulare care participă la etapele de transfer pentru restrângere de activitate sau de pretransfer pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora, în condiţiile prezentei metodologii, cu excepţia posturilor didactice/catedrelor vacantate de cadrele didactice titulare care au solicitat pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.”

 

10.Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, licee tehnologice, unităţi de învăţământ având clasele I-XII/XIII sau V-XII/XIII, posturile didactice/catedrele vacante se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic. În mod excepţional, în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, pentru etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate pot fi publicate şi catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate cuprinde menţiuni, conform lit. a) din anexa nr. 1 la prezenta metodologie.”

 

11.Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42 (1) Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi au sediul unităţile de învăţământ la care doresc soluţionarea restrângerii de activitate, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri-tip, însoţite de documentele menţionate în aceasta, aprecierea sintetică a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care a intrat în restrângere de activitate şi o adeverinţă, eliberată de conducerea unităţii de învăţământ în care este titular, în care se menţionează cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns în situaţia de restrângere de activitate.

(2) Un cadru didactic titular se poate înscrie la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor la inspectoratele şcolare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinţă de identitate. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită transferul. Cadrele didactice care solicită transferul în municipiul Bucureşti, titulare în învăţământul preuniversitar în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti până la data depunerii dosarelor la inspectoratul şcolar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinţă de identitate.

(3) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate verifică dosarele depuse, îndeplinirea condiţiilor pentru transfer, evaluează dosarele şi afişează, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de transfer, punctajele stabilite în baza anexei nr. 2 la prezenta metodologie, la sediul inspectoratului şcolar şi obligatoriu pe pagina web a inspectoratului şcolar.

(4) Eventualele contestaţii la punctajele stabilite de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate se depun/transmit inclusiv prin poştă electronică, în scris, la inspectoratul şcolar şi se soluţionează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Punctajele finale stabilite după soluţionarea contestaţiilor se afişează la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar prin care au fost soluţionate contestaţiile este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ.

(5) Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate, care nu au susţinut probele orale eliminatorii până la data de 13 martie 2020, pot susţine aceste probe, conform anexei nr. 20 la prezenta metodologie, în etapa de pretransfer, în perioada prevăzută în Calendar. Aceste cadre didactice participă la şedinţa pentru soluţionarea cererilor de restrângere de activitate şi, dacă sunt repartizate pe posturi care necesită probă orală de cunoaştere a limbii, li se va emite decizia de repartizare după susţinerea acestor probe, în condiţiile în care obţin calificativul «Admis”

 

12.La articolul 43, alineatele (1), (2) şi (4) se abrogă.

 

13.Articolele 44 şi 45 se abrogă.

 

14.La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46 (1) Cererile de transfer depuse la inspectoratele şcolare de cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate, în perioada prevăzută de Calendar, se soluţionează în şedinţă de repartizare, organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, cu respectarea condiţiilor din prezenta metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare în şedinţa de transfer, în următoarea ordine:

 1. a) soluţionarea restrângerii de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;
 2. b) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul consorţiului şcolar, în ordinea descrescătoare a punctajului;
 3. c) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi/municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
 4. d) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
 5. e) soluţionarea restrângerii de activitate în alte judeţe, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului.”

 

15.La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47 (1) În şedinţa de repartizare, opţiunile cadrelor didactice sau ale împuterniciţilor acestora se înregistrează conform procedurii stabilite de inspectoratul şcolar.”

 

16.La articolul 47, alineatul (5) se abrogă.

 

17.La articolul 51, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 51 (1) Un cadru didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an care participă şi la concursul naţional, sesiunea 2020, la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care este încadrat în anul şcolar curent poate beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei în condiţiile prezentei metodologii, dacă obţine minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă a concursului.

(2) Beneficiază de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrul didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an, care a dobândit definitivarea în învăţământ şi care a obţinut cel puţin nota sau media 7 (şapte), necesară pentru a ocupa un post/o catedră vacant(ă) publicat(ă) pentru angajare pe perioadă nedeterminată la un concurs naţional, în condiţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Cadrul didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an, care a dobândit definitivarea în învăţământ şi a obţinut cel puţin nota sau media 7 (şapte), necesară pentru a ocupa un post/o catedră vacant(ă) publicat(ă) pentru angajare pe perioadă nedeterminată la mai multe concursuri naţionale, beneficiază de modificarea duratei contractului individual de muncă în baza celei mai mari note/medii de repartizare obţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta metodologie, dacă la ultimul concurs naţional la care a participat nu a obţinut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e).”

 

18.Titlul capitolului VI se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Capitolul VI: Pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră”

 

19.La capitolul VI, secţiunea I se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Secţiunea I: Pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular

Art. 53 (1) La etapa de pretransfer participă cadrele didactice titulare prevăzute la art. 5 alin. (1) – (3) din prezenta metodologie, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezenta metodologie, la cererea acestora, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) din prezenta metodologie, pentru apropiere de domiciliu, pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, în conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (7) din prezenta metodologie.

(3) Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2020, a căror restrângere de activitate a fost soluţionată în etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate, pot participa şi la etapa de pretransfer la cerere, conform prezentei metodologii.

(4) Cadrul didactic titular în unităţi de învăţământ aflate în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) din prezenta metodologie, poate participa la etapa de pretransfer la cerere numai în aceeaşi localitate.

Art. 54 (1) Pentru pretransferul la cerere, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu pentru apropiere de domiciliu, pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, personalul didactic de predare, prevăzut la art. 53 alin. (1) din prezenta metodologie, depune, în perioadele prevăzute în Calendar, o cerere-tip la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are/au sediul unitatea/unităţile de învăţământ la care se solicită pretransferul. Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea cererii de pretransfer la cerere în unităţi de învăţământ din alte judeţe anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă. Un cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer numai într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti. Documentele anexate, în copie, la cererea de înscriere trebuie să fie autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care cadrul didactic este titular sau detaşat.

(2) Pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă funcţie didactică, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (5), (6), (8) şi (9) din prezenta metodologie. Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer la cerere, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii conform Centralizatorului, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (5), (6), (8) şi (9) din prezenta metodologie, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ.

Art. 55 (1) În etapa de pretransfer la cerere, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în această etapă, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie, cu excepţia posturilor didactice/catedrelor vacantate de cadrele didactice titulare care au solicitat pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer la cerere nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură şi design şi nici orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer la cerere pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale. Cadrele didactice titulare într-o singură unitate de învăţământ şi pe o singură disciplină nu pot solicita pretransferul pe o catedră în componenţa căreia intră şi ore din propria normă. Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componenţa căreia intră şi orele din propria normă, la una din unităţile/specializările la/pe care este titular, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2020, a căror restrângere de activitate a fost soluţionată în etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate, care participă şi la etapa de pretransfer, nu pot solicita pretransferul pe o catedră în componenţa căreia intră şi ore din catedra pe care a fost soluţionată restrângerea de activitate.

(2) În etapa de pretransfer la cerere nu pot fi ocupate:

 1. a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezenta metodologie, care participă la etapa de pretransfer;
 2. b) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care pot reveni: cadrele didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, conform art. 23 alin. (2) din prezenta metodologie, cadrele didactice cărora li s-a completat norma didactică, potrivit prevederilor art. 33 alin. (13) din prezenta metodologie, respectiv cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate, conform art. 41 din prezenta metodologie;
 3. c) catedrele complete şi incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluţionat întregirile de normă didactică;
 4. d) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care se pot realiza întregiri de normă didactică sau completări de normă didactică cu ore în specialitate pentru cadre didactice titulare începând cu anul şcolar următor;
 5. e) posturile didactice/catedrele vacantate de cadrele didactice titulare care au solicitat pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c) şi d), posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul etapei de pretransfer pot fi ocupate numai pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar, prin reîncadrarea unui cadru didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar, prin concurs, prin detaşare sau în regim de plata cu ora.

(4) Datele din cererea de înscriere a cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer se înregistrează în sistemul informatic pe parcursul perioadei de înscriere la această etapă, conform Calendarului. Pe pagina web a inspectoratelor şcolare se afişează lista cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum şi a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, conform datelor înregistrate în sistemul informatic.

Art. 56 (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar verifică dosarele depuse, îndeplinirea condiţiilor pentru pretransfer, evaluează dosarele şi afişează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie, la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de pretransfer.

(2) Eventualele contestaţii la punctajele stabilite de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar se depune/se transmit inclusiv prin poştă electronică, în scris, la inspectoratul şcolar şi se soluţionează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Punctajele finale stabilite după soluţionarea contestaţiilor se afişează la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar prin care au fost soluţionate contestaţiile este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ.

(3) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar realizează ierarhizarea cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer conform criteriilor prevăzute la alin. (4), pentru fiecare criteriu, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale stabilite în baza anexei nr. 2 la prezenta metodologie. În situaţia punctajelor egale pentru acelaşi criteriu, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative.

(4) La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta metodologie, cerinţele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba orală, după caz şi, în ordine, de următoarele criterii, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră:

 1. a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
 2. b) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
 3. c) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
 4. d) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate şi are şi domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
 5. e) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
 6. f) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
 7. g) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă).

(5) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor la inspectoratele şcolare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinţă de identitate. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar aflate în situaţia prevăzută la alin. (4) lit. c) şi g) nu sunt condiţionate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar într-un judeţ învecinat judeţului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/ catedre vacante prin pretransfer în judeţul în care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, dacă se justifică apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dacă un post didactic este solicitat de două sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular şi are domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul.

(6) Cadrele didactice care solicită pretransferul în municipiul Bucureşti, titulare în învăţământul preuniversitar în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti până la data depunerii dosarelor la inspectoratul şcolar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinţă de identitate.

(7) Cadrele didactice care solicită pretransferul în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, în conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cadrele didactice care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei nu sunt condiţionate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul. Cadrele didactice care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei trebuie să facă dovada că soţul/soţia are locul de muncă în localitatea în care solicită pretransferul sau într-o localitate apropiată, anexând, în copie, la cererea de pretransfer, după caz, unul dintre următoarele documente: extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor sau contractul individual de muncă, decizia sau ordinul conducătorului instituţiei publice, ordinul de ministru pentru personalul din sistemul de apărare, de informaţii sau de ordine publică şi de securitate naţională.

(8) Pretransferul la propunerea medicului de medicină a muncii se realizează cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. În vederea emiterii avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratul şcolar transmite, în perioada prevăzută în Calendar, Direcţiei generale învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării o adresă în care se precizează explicit informaţii privind numele şi prenumele cadrului didactic, diagnosticul, unitatea/unităţile de învăţământ la care cadrul didactic este titular, unitatea/unităţile de învăţământ la care se solicită pretransferul, însoţită de propunerea medicului de medicină a muncii şi de documentele medicale justificative.

Art. 57 (1) Soluţionarea cererilor de pretransfer se realizează în şedinţa de repartizare organizată de membri ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic care nu poate participa la şedinţa de repartizare pentru soluţionarea cererilor de pretransfer are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.

(2) În baza ierarhizării cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer realizată conform art. 56 din prezenta metodologie, membrii comisiilor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar repartizează cadrele didactice, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta metodologie. Prioritate la ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante au cadrele didactice care solicită pretransferul în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru care s-a comunicat avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Opţiunile cadrelor didactice din şedinţa de repartizare sau ale împuterniciţilor acestora în cadrul şedinţei de repartizare se înregistrează conform procedurii stabilite de inspectoratul şcolar.

(3) Contestaţiile la hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, adoptate în şedinţa de repartizare, se depun la inspectoratul şcolar în termenul prevăzut de Calendar şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer la cerere cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu. În decizia de pretransfer la cerere nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/ structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică.

(5) Personalul didactic de predare titular pretransferat în etapa de pretransfer la cerere, sesiunea 2020, va fi detaşat în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate în situaţia în care, după etapa de pretransfer sau până la data de 1 septembrie 2020, se constată că postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare sau a restructurării reţelei şcolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată în etapa de pretransfer. În situaţia în care, după etapa de pretransfer sau până la data de 1 septembrie 2020, se constată că postul didactic/catedra pe care un cadru didactic s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare sau restructurării reţelei şcolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată în etapa de pretransfer, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat.”

 

20.La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 58 (1) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 53 alin. (1) din prezenta metodologie pot fi pretransferate prin schimb de posturi prin consimţământul scris al cadrelor didactice. În situaţia în care schimbul de posturi/catedre este solicitat de un cadru didactic titular în mediul urban şi de un cadru didactic titular în mediul rural, schimbul se poate realiza numai în situaţia în care cadrul didactic titular în mediul rural respectă condiţia prevăzută la art. 53 alin. (2) din prezenta metodologie. Fiecare cadru didactic titular care participă la schimbul de posturi didactice/catedre trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul să deţină, la data solicitării schimbului, avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere sau să fi promovat proba orală necesară ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere. Pentru posturile didactice/catedrele pe care urmează să se pretransfere prin schimb de posturi/catedre care necesită probe orale, cadrele didactice trebuie să obţină la aceste probe calificativul «Admis», exceptând cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare, conform prevederilor art. 4 alin. (5) şi (6) din prezenta metodologie.”

 

21.La articolul 59, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În vederea modificării repartizării pe alte posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în condiţiile alin. (1) şi (2), în perioadele prevăzute în Calendar pentru etapa de pretransfer la cerere, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun la inspectoratul şcolar cereri-tip însoţite de documentele prevăzute în aceasta. În aceeaşi perioadă transmit, prin poştă electronică, cereri-tip la unitatea/unităţile de învăţământ la care solicită repartizarea. Cadrele didactice care solicită modificarea repartizării pe posturi în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interşcolare transmit cererile-tip, prin poştă electronică, la CJRAE/CMBRAE.”

 

22.La articolul 59, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins

„(31) La cererile-tip care se transmit prin poştă electronică la unităţile de învăţământ şi CJRAE/CMBRAE se anexează, în copie, buletinul/cartea de identitate/adeverinţa de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul. Conducerile unităţilor de învăţământ comunică inspectoratelor şcolare adresa de poştă electronică la care cadrele didactice transmit documentele. Aceste adrese de poştă electronică se fac publice prin afişarea pe site-ul şi la avizierul inspectoratului şcolar, precum şi pe site-ul şi la avizierul unităţilor de învăţământ. Cererile transmise de cadrele didactice prin poştă electronică la unităţile de învăţământ se înregistrează, iar numărul de înregistrare se comunică cadrului didactic prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul şi la avizierul unităţilor de învăţământ.”

 

23.La articolul 59, alineatele (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Comisia de mobilitate de la nivelul unităţii de învăţământ, constituită din cadre didactice titulare, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, la propunerea consiliului profesoral, conform prevederilor art. 43 alin. (3), verifică, pe baza informaţiilor afişate pe pagina web a inspectoratului şcolar, îndeplinirea condiţiilor necesare pentru modificarea repartizării de către cadrele didactice care au transmis cereri şi realizează departajarea candidaţilor care solicită acelaşi post didactic/aceeaşi catedră vacantă, dacă este cazul.

…………………………………………………………………………………..

(8) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învăţământ/CJRAE/CMBRAE sunt analizate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ/ CJRAE/CMBRAE, care selectează şi validează cadrele didactice pentru care se acordă modificarea repartizării. La validarea unui cadru didactic pentru care se emite acordul de principiu pentru modificarea repartizării se ţine seama dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta metodologie. Persoana îndreptăţită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unităţii de învăţământ, în perioada prevăzută de Calendar. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la termenul prevăzut în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ privind contestaţia este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente.”

 

24.La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 60V (1) Două cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut calificativul «Foarte bine» în ultimii 2 (doi) ani şcolari încheiaţi şi calificativul parţial «Foarte bine» în anul şcolar în curs şi nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 2 (doi) ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului şcolar în curs pot solicita, la cerere, schimb de posturi/catedre, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CJRAE/CMBRAE în care cadrele didactice solicită repartizarea. Fiecare cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la schimbul de posturi didactice/catedre trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să obţină repartizarea, conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul să deţină, la data solicitării schimbului, avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să obţină noua repartizare sau să fi obţinut în anul 2020, la proba orală necesară ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să obţină noua repartizare, calificativul «Admis», exceptând cadrele didactice care provin de pe posturi didactice/catedre similare, conform prevederilor art. 4 alin. (5) şi (6) din prezenta metodologie.”

 

25.La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Concursul naţional constă în probă scrisă în profilul postului didactic solicitat, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, conform art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative.”

 

26.La articolul 62, alineatele (4) – (6) se abrogă.

 

27.La articolul 62, alineatele (7), (8), (9) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(7) Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Proba scrisă se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie asigură, la cererea candidaţilor, traducerea subiectelor în limbile minorităţilor naţionale. Imediat după finalizarea înscrierii candidaţilor la concursul naţional şi înregistrării datelor acestora în sistemul informatic, inspectoratele şcolare transmit, în scris, Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi Direcţiei generale învăţământ preuniversitar disciplinele de concurs la care se solicită traducerea, specializarea şi limba maternă pentru care candidaţii au optat, de exemplu: matematică, limba maghiară. Candidaţii care susţin probele scrise în limbile minorităţilor naţionale primesc simultan varianta de subiecte atât în limba maternă, cât şi în limba română.

(8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă.

(9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

………………………………………………………………………………..

(13) Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul naţional, sesiunea 2020, şi obţine minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă susţinută în specialitatea postului didactic/catedrei pe care este angajat poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condiţiile în care consiliul de administraţie/ consiliile de administraţie al/ale unităţilor de învăţământ confirmă, prin adresă scrisă, că postul didactic/catedra respectiv(ă) are o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. Adresa se depune la dosarul de înscriere la concursul naţional de către candidat. În situaţia în care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obţine minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă, dar obţine cel puţin minimum nota 5 (cinci) rămâne angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.”

 

28.La articolul 63, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63 (1) În cazul notelor egale obţinute la proba scrisă, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate au, în ordine:

 1. a) candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregăteşte şi se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;
 2. b) candidaţii cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);
 3. c) candidaţii care au dobândit gradul didactic I;
 4. d) candidaţii care au dobândit gradul didactic II;
 5. e) candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ;
 6. f) candidaţii cu media de departajare cea mai mare, calculată conform anexei nr. 15 la prezenta metodologie;
 7. g) candidaţii cu media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.”

 

29.La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65 (1) Cererile-tip de înscriere la concursul naţional, sesiunea 2020, însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, conform Calendarului. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar poate stabili constituirea mai multor centre de înscriere la concurs, în afara celui din cadrul inspectoratului şcolar. Membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererile-tip de înscriere la concurs.”

 

30.La articolul 65, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Candidaţii care au depus dosare de înscriere la concursul naţional în ultimii 3 ani depun/transmit pentru înscrierea la concursul naţional, sesiunea 2020, la centrul de înscriere cererea-tip însoţită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este cazul.”

 

31.La articolul 65, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Datele din fişa de înscriere a fiecărui candidat sunt înregistrate în sistemul informatic şi se afişează pe site-ul inspectoratelor şcolare la data prevăzută în Calendar, cu respectarea prevederilor anexei nr. 3 la prezenta metodologie. Candidatul care observă erori în datele afişate informează, în scris, prin poştă electronică, inspectoratul şcolar în vederea corectării acestora până cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei scrise. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei curente pot prezenta adeverinţa de absolvire şi valida fişa de înscriere la data susţinerii probei scrise. Absolvenţii promoţiei curente care nu prezintă adeverinţa de absolvire nu pot susţine proba scrisă.

(6) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului poate elabora o procedură specifică de validare a fişelor candidaţilor înregistrate în sistemul informatic.”

 

32.La articolul 65, alineatul (12) se abrogă.

 

33.La articolul 65, alineatele (13) – (16) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(13) Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv sau clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii moderne/ minorităţii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, candidaţii care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, precum şi candidaţii care au efectuat studiile în limba modernă/minorităţii în care urmează să se facă predarea.

(14) Candidaţii care au efectuat studiile în România în limbile minorităţilor naţionale sau în alte ţări şi solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române. Fac excepţie candidaţii pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea «Limba română» sau «Limba şi literatura română», candidaţii care au efectuat studiile în alte ţări în limba română şi candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba şi literatura română.

(15) Probele orale eliminatorii, prevăzute la alin. (13) şi (14), se organizează conform prevederilor anexei nr. 20 la prezenta metodologie şi se evaluează prin calificative «Admis/Respins». La aceste probe nu se admit contestaţii, rezultatul stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a probelor orale rămânând definitiv. Rezultatul «Admis» rămâne valabil şi pentru etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic/concursul judeţean/etapele mobilităţii personalului didactic/concursurile care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2020-2021. Inspectoratul şcolar eliberează adeverinţe candidaţilor, semnate de inspectorul şcolar general şi de preşedintele comisiei de evaluare a probelor orale, în care se consemnează rezultatele obţinute la aceste probe.

(16) Probele orale eliminatorii, prevăzute la alin. (13) şi (14), se pot organiza şi în sistem online. Procedura specifică de organizare şi desfăşurare a acestor probe se elaborează de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare a concursului.”

 

34.La articolul 65, după alineatul (16) se introduc două noi alineate, alineatele (17) şi (18), cu următorul cuprins:

„(17) Candidaţii care depun cereri de înscriere, conform alin. (1), însoţite de fişe de înscriere şi cărora li se înregistrează datele de înscriere, conform alin. (5), într-un judeţ sau în municipiul Bucureşti, se prezintă la proba scrisă în judeţul în care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic.

(18) Candidaţii care solicită repartizarea pe posturi didactice/ catedre vacante/rezervate în alt judeţ sau în municipiul Bucureşti, în care nu a susţinut proba scrisă, depun cereri în acest sens, în perioada prevăzută în Calendar, la inspectoratul şcolar din judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită repartizarea şi informează, în scris, inspectoratul şcolar din judeţul în care a susţinut proba scrisă.”

 

35.La articolul 66, alineatele (3) – (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a probelor orale eliminatorii, numită prin decizia inspectorului şcolar general, are următoarea componenţă:

 1. a) preşedinte – inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar;
 2. b) membri – câte doi profesori de specialitate titulari, cu gradul didactic I sau II/responsabili ai comisiilor metodice/ inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar pentru fiecare limbă modernă/maternă la care s-au înscris candidaţi, pentru cel mult 40 de candidaţi;
 3. c) 1-7 secretari – inspectori şcolari/directori ai unităţilor de învăţământ.

(4) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi membri în comisia pentru evaluarea probei orale eliminatorii, profesori titulari din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ ori cadre didactice din învăţământul universitar.

(5) Evaluarea probei orale se realizează de către membrii comisiei prevăzuţi la alin. (3) lit. b).”

 

36.La articolul 66, alineatele (6), (7) şi (8) se abrogă.

 

37.La articolul 66, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Proba scrisă a concursului are loc în centre de concurs. Arondarea candidaţilor la centrele de concurs se realizează luând în considerare faptul că în sălile de concurs candidaţii se dispun la o distanţă de cel puţin 2 m. Activitatea centrului de concurs este coordonată de o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:

 1. a) preşedinte – inspector şcolar;
 2. b) secretar – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ în care se desfăşoară proba scrisă;
 3. c) 6-18 membri – inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi;
 4. d) 4-6 informaticieni/analişti programatori/ajutori analişti programatori;
 5. e) persoană responsabilă cu derularea şi monitorizarea procesului de supraveghere audiovideo.

La fiecare centru de concurs se repartizează, prin decizie a inspectorului şcolar general, profesori asistenţi.”

 

38.La articolul 68, alineatele (1), (2), (9) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 68 (1) Pentru evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor se constituie centre stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, denumite în continuare centre de evaluare, respectiv centre de contestaţii.

(2) Comisia naţională de monitorizare a concursului:

 1. a) stabileşte modalitatea de organizare a centrelor de evaluare/contestaţii în cadrul concursului;
 2. b) elaborează Procedura specifică privind desfăşurarea activităţilor din centrele de evaluare/contestaţii şi o comunică inspectoratelor şcolare.

………………………………………………………………………

(9) În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 1 punct, preşedintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrării respective, în prezenţa sa, asigurându-se respectarea baremului, în conformitate cu Procedura specifică privind desfăşurarea activităţilor din centrele de evaluare/contestaţii. În funcţie de rezultatele reverificării se decide, prin consens, nota lucrării.

……………………………………………………………………..

(11) Contestaţiile la proba scrisă se depun la inspectoratele şcolare, în perioada prevăzută de Calendar. Contestaţia la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Contestaţia la proba scrisă poate fi transmisă şi prin poştă electronică, situaţie în care candidatul anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidaţi.”

 

39.La articolul 74, alineatele (1) – (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 74 (1) Posturile didactice/catedrele vacante/ rezervate publicate pentru concurs se repartizează de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, conform precizărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

(2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea condiţiilor prezentei metodologii. În cazul notelor egale la proba scrisă se aplică prevederile art. 63.

(3) Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatic, în ordine, astfel:

 1. a) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, pe posturile didactice/ catedrele pe care sunt angajate, conform art. 62 alin. (13);
 2. b) repartizarea candidaţilor care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea condiţiilor prezentei metodologii; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
 3. c) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din prezenta metodologie, respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă, conform prezentei metodologii;
 4. d) repartizarea prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate;
 5. e) repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete, indiferent de viabilitatea acestora, a candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din prezenta metodologie, care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2020, şi au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor şi cu respectarea condiţiilor prezentei metodologii; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.”

 

40.La articolul 80, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În perioada prevăzută de Calendar, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) se discută, se analizează de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, care emit acordul de principiu/refuzul privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021, în funcţie de datele comunicate de inspectoratele şcolare, de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ.”

 

41.La articolul 84, alineatele (5) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluţionarea continuităţilor pentru detaşare la cerere se ocupă de cadrele didactice titulare, precum şi de către cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din prezenta metodologie, care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2020, participante la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020, care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă, prin detaşare la cerere.

…………………………………………………………………………………….

(11) Cadrul didactic care nu poate participa la şedinţa de repartizare prin detaşare la cerere are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. Opţiunile cadrelor didactice din şedinţa de repartizare sau a împuterniciţilor acestora în cadrul şedinţei de repartizare se înregistrează conform procedurii stabilite de inspectoratul şcolar.”

 

42.La articolul 84 alineatul (8), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cadrele didactice din învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. (5) care au participat la concursul naţional, sesiunea 2020, şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă, rămase nerepartizate şi care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs, cu excepţia cadrelor didactice repartizate în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2020, conform prevederilor art. 74 alin. (3);”

 

43.Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 89 (1) Candidaţii care au susţinut proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, se ierarhizează pe listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, până la minimum media 5 (cinci), cu respectarea condiţiilor prezentei metodologii.

(2) Candidaţii care au susţinut proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, depun, la inspectoratul şcolar unde doresc să fie repartizaţi, în perioada prevăzută în Calendar, o cerere însoţită de copii ale actelor de studii şi grade didactice, autentificate de unul dintre secretarii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului. La inspectoratele şcolare se înregistrează şi cererile candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursurile naţionale din 2019, 2018, 2017 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), respectiv cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursurile naţionale din 2016, 2015, 2014 şi care solicită repartizarea pe perioadă determinată în baza acestor rezultate. Pot fi repartizaţi în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile naţionale din perioada 2014-2019 candidaţii care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).

(3) Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (2), într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti. Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatic.”

 

44.La articolul 90 alineatul (1), literele d) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) candidaţi care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional din sesiunea 2020, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, având prioritate candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, şi care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020-2021 în baza mediei de repartizare de minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile prezentei metodologii;

……………………………………………………………………………………..

 1. h) candidaţi care au obţinut minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul concursului naţional din sesiunea 2020, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii;”

 

45.La articolul 90 alineatul (1), litera i) se abrogă.

 

46.La articolul 90 alineatul (1), literele m) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„m) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2020, şi care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notelor;

……………………………………………………………………………………..

 1. o) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul naţional din sesiunea 2020 şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;”

 

47.Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 92. În cadrul şedinţei de repartizare, opţiunile candidaţilor sau ale împuterniciţilor acestora se înregistrează conform procedurii stabilite de inspectoratul şcolar.”

 

48.Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 93. După exprimarea opţiunii, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare. În baza deciziei de repartizare, directorul unităţii de învăţământ încheie, după caz, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată cu candidatul repartizat. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se încheie, de regulă, pentru perioada 1 septembrie-31 august a fiecărui an şcolar sau până la revenirea titularului la post/catedră, dar nu mai târziu de data de 31 august a fiecărui an şcolar. Contractul individual de muncă se încheie în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de repartizare. În cazul neprezentării la post, în perioada menţionată, pentru încheierea contractului individual de muncă, repartizarea se revocă, iar postul didactic/catedra se vacantează. Sunt exceptate situaţiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaţilor: motive medicale, calamităţi naturale etc., care pot fi justificate cu documente.”

 

49.La articolul 94, alineatele (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învăţământ, directorii unităţilor de învăţământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de plată cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae care să conţină elemente relevante cu privire la activitatea profesională în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic de predare titular în altă unitate de învăţământ, specialiştilor consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat, cu respectarea condiţiilor de studii, avizelor şi atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor rămase vacante/rezervate.

…………………………………………………………………………………..

(8) Pentru departajarea personalului didactic de predare prevăzut la alin. (7) lit. c) – g) se aplică, în ordine, următoarele criterii:

 1. a) domiciliul în localitatea în care solicită postul;
 2. b) continuarea activităţii didactice în aceeaşi unitate de învăţământ în care a funcţionat şi în anul şcolar anterior;
 3. c) gradul didactic;
 4. d) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
 5. e) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.”

 

50.La articolul 95, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic de predare calificat în regim de plată cu ora, repartizat prin decizia inspectorului şcolar general, se realizează de către directorul unităţii de învăţământ, după prezentarea curriculumului vitae.

……………………………………………………………………………………..

(3) Cadrele didactice titulare în altă unitate de învăţământ, specialiştii consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare, cadrele didactice asociate angajate în alte domenii de activitate şi cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă), după prezentarea curriculumului vitae, încheie contract individual de muncă în regim de plată cu ora cu directorul unităţii de învăţământ, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

51.La articolul 96, alineatul (2) se abrogă.

 

52.La articolul 96, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În situaţia în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele şcolare, în şedinţă de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după cum urmează:

 1. a) candidaţilor rămaşi nerepartizaţi sau celor repartizaţi în etapele anterioare cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, conform art. 90;
 2. b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
 3. c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut.”

 

53.La articolul 98, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 98 (1) Concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(2) Candidaţii care nu au susţinut probe orale în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2020, conform prevederilor art. 65 alin. (13) şi (14) din prezenta metodologie, pot susţine aceste probe în cadrul concursului organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform Calendarului. Probele orale eliminatorii pentru posturile didactice vacante/rezervate care sunt condiţionate la ocupare de o astfel de probă se organizează, se desfăşoară şi se evaluează prin acordarea de calificative «Admis/Respins», potrivit anexei nr. 20 la prezenta metodologie, de o comisie constituită la nivel judeţean, conform prevederilor art. 66 alin. (3) – (5) din prezenta metodologie. La aceste probe nu se admit contestaţii în cadrul concursului organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, rezultatul stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a probelor orale rămânând definitiv.”

 

54.La articolul 98, alineatul (3) se abrogă.

55.La articolul 98, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, constituită prin decizia inspectorului şcolar general, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaţilor, şi traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Proba scrisă se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca şi proba scrisă din cadrul concursului naţional. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente.

(5) Candidaţii trebuie să aibă minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă. În cazul notelor egale obţinute la proba scrisă, departajarea candidaţilor se realizează conform art. 63.”

 

56.La articolul 102 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul concursului organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 98 alin. (5), în ordinea descrescătoare a notelor;”

 

57.După articolul 110 se adaugă un nou articol, articolul 1101, cu următorul cuprins:

„Art. 1101 (1) Înscrierile la etapele de mobilitate, transmiterea şi preluarea contestaţiilor conform prezentei metodologii se pot realiza şi electronic în sistem online, iar şedinţele de repartizare se pot organiza şi desfăşura şi în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul inspectoratelor şcolare, pe care le comunică persoanelor interesate inclusiv prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalităţile de înscriere, de stabilire a prezenţei candidaţilor sau a împuterniciţilor acestora la şedinţele de repartizare, precum şi de înregistrare a opţiunilor acestora în cadrul şedinţelor de repartizare, în situaţia în care aceste activităţi se organizează şi se desfăşoară în sistem online.

(2) Inspectoratele şcolare elaborează proceduri specifice, machete, tipizate, modele de cereri în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei metodologii.”

 

58.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

 

59.Anexele nr. 4-12, 16 şi 18 se abrogă.

 

60.Anexa nr. 19 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

 

61.După anexa nr. 19 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 20, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

 

Art. II. Modelele de cereri-tip pentru înscrierea la etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar prevăzute în anexa nr. 14 la metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019, se adaptează, conform prevederilor prezentului ordin, la nivelul inspectoratelor şcolare şi se comunică persoanelor interesate inclusiv prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

 

Art. III. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. IV. Direcţiile generale, direcţiile de specialitate şi instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Art. V. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Cristina Monica Anisie

 

ANEXA nr. 1:

LISTA

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care se afişează conţine cel puţin următoarele informaţii

(- Anexa nr. 1 la metodologie)

 

a)Pentru etapele de mobilitate anterioare concursului naţional

Specialitatea ……(Nr. de posturi didactice/catedre vacante pentru etapa ………………)

Nr. crt. Localitate [Mediu] Unitatea de învăţământ (Unitatea de învăţământ cu statut juridic)

(Alte unităţi de învăţământ cu statut juridic)

Nivel de învăţământ Disciplină Număr de ore trunchi comun/ opţionale Detalii Statut Viabilitate Modalitatea de ocupare:

1. pentru angajare pe perioadă determinată

2. pentru angajare pe perioadă nedeterminată

3. Post pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei

Post:

1. complet

2. pentru nevăzători

Probe orale de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea/pentru predarea în regim intensiv sau bilingv Avize şi atestate: 1. de culte

2. de alternativă

3. al unităţii de învăţământ militar

4. seminar teologic

5. Inspectoratul General al Poliţiei (IGP)/Autoritatea Rutieră Română (ARR)

6. educaţie specială

7. HIV

b)Pentru concursul naţional şi etapele de mobilitate ulterioare concursului naţional

Specialitatea …… (Nr. de posturi didactice/catedre vacante/rezervate)

Nr. crt. Localitate [Mediu] Unitatea de învăţământ (Unitatea de învăţământ cu statut juridic)

(Alte unităţi de învăţământ cu statut juridic)

Nivel de învăţământ Disciplină Număr de ore trunchi comun/opţionale Detalii Statut Viabilitate Modalitatea de ocupare:

1. pentru angajare pe perioadă determinată

2. pentru angajare pe perioadă nedeterminată

Post:

1. complet

2. pentru nevăzători

Probe orale de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea/pentru predarea în regim intensiv sau bilingv Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unităţii de învăţământ militar

4. seminar teologic

5. IGP/ARR

6. educaţie specială

7. HIV

 

 

 

ANEXA nr. 2:

CALENDARUL

mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021

(- Anexa nr. 19 la metodologie)

 

I.Ordinea desfăşurării etapelor mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 este următoarea:

(1)Constituirea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin decizia inspectorului şcolar general.

Până la 6 ianuarie 2020

(2)Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră a personalului didactic titular, conform prevederilor art. 19 alin. (3) şi (4) din metodologie, întocmirea, de către unităţile de învăţământ, a listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, precum şi a listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2020, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităţilor de învăţământ şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar:

a)pentru limită de vârstă;

b)la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.

(3)Verificarea situaţiilor privind pregătirea psihopedagogică prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic efectuată de personalul didactic debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6), care a finalizat cu diplomă învăţământul universitar de lungă sau scurtă durată.

(4)Emiterea, de către inspectoratele şcolare, a deciziilor de repartizare pe post/catedră pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioada viabilităţii postului didactic/catedrei.

Până la 31 ianuarie 2020

(5)Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic, soluţionarea cererilor de întregire/ completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ a personalului didactic care beneficiază de aceste drepturi, conform prevederilor metodologiei, şi soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) şi (3) din metodologie:

a)elaborarea ofertei şcolii şi stabilirea disciplinelor opţionale pentru anul şcolar următor;

Până la 22 ianuarie 2020

b)constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare;

Până la 31 ianuarie 2020

c)încadrarea personalului didactic titular, urmată, în ordine, de încadrarea cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din metodologie şi de încadrarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în baza documentelor de numire/transfer/ repartizare pe post/catedră;

d)soluţionarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare pentru personalul didactic titular şi cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din metodologie;

Perioada: 22-31 ianuarie 2020

e)depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din metodologie şi a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la secretariatele unităţilor de învăţământ;

Până la 22 ianuarie 2020

f)comunicarea, la inspectoratele şcolare, a acordului/ acordului de principiu/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din metodologie, respectiv pentru întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare;

Până la 24 ianuarie 2020

g)stabilirea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din metodologie pentru care se acordă transferul;

Perioada: 24-31 ianuarie 2020

h)soluţionarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

Perioada: 3-5 februarie 2020

i)organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Perioada: 22 ianuarie-5 februarie 2020

j)analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar;

Perioada: 6-20 februarie 2020

k)emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă.

Perioada: 6-21 februarie 2020

(6)Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) şi (5) din metodologie şi se menţine în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021:

a)depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ;

Până la 31 ianuarie 2020

b)aprobarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităţilor de învăţământ;

Până la 5 februarie 2020

c)întocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din metodologie şi au solicitat menţinerea în activitate ca titular în anul şcolar 2020-2021, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare;

Perioada: 6-11 februarie 2020

d)înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;

Perioada: 12-13 februarie 2020

e)soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Termen: 14 februarie 2020

(7)Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului şcolar:

a)Afişarea, la inspectoratele şcolare, a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;

Termen: 21 februarie 2020

b)înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar;

Perioada: 24-25 februarie 2020

c)organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Perioada: 25 februarie-3 martie 2020

d)şedinţă de repartizare organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, pentru completarea normei didactice;

Termen: 4 martie 2020

e)emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.

Perioada: 5-13 martie 2020

(8)Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ:

a)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete şi afişarea acesteia la inspectoratele şcolare;

Termen: 5 martie 2020

b)afişarea, la inspectoratele şcolare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2020;

Termen: 5 martie 2020

c)afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;

Termen: 5 martie 2020

d)înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar;

Perioada: 6-11 martie 2020

e)afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate;

Termen: 13 martie 2020

f)înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor la punctajele acordate, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, afişarea punctajelor finale şi a rezultatelor la probele orale la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Până la 27 mai 2020

g)soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă de repartizare şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind soluţionarea restrângerilor de activitate;

Perioada: 27-28 mai 2020

NOTĂ:

Contestaţiile privind soluţionarea restrângerilor de activitate pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23,59 în data de 27 mai 2020, respectiv 28 mai 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate.

 

h)soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 29 mai 2020

i)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 29 mai-9 iunie 2020

NOTĂ:

Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu au susţinut probele orale eliminatorii până la data de 13 martie 2020 pot susţine aceste probe în etapa de pretransfer la cerere. Aceste cadre didactice participă la şedinţa pentru soluţionarea cererilor de restrângere de activitate, iar în situaţia în care vor fi repartizate pe posturi care necesită probe orale, vor primi decizia de repartizare după evaluarea acestor probe, în condiţiile în care obţin calificativul „Admis”.

 

(9)Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat şi concursul naţional de titularizare cu nota/media de cel puţin 7 (şapte), în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi dacă postul este vacant:

a)depunerea, înregistrarea cererilor, însoţite de documentele justificative, la secretariatele unităţilor de învăţământ, analizarea cererilor în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;

b)transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele şcolare;

Până la 27 mai 2020

c)verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia de mobilitate constituită la nivelul inspectoratului şcolar, înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar;

Până la 28 mai 2020

d)soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

Termen: 29 mai 2020

e)emiterea şi comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei.

Perioada: 29 mai-9 iunie 2020

(10)Pretransferul la cerere al personalului didactic titular. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:

a)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;

Termen: 29 mai 2020

b)transmiterea prin poşta electronică, la unităţile de învăţământ, a cererilor însoţite de buletin/carte de identitate/ adeverinţă de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul, de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;

Perioada: 29 mai-3 iunie 2020

c)depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoţite de documentele menţionate în acestea, de către:

(i)cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre, respectiv pretransfer la cerere;

(ii)cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;

d)verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar;

Perioada: 29 mai-4 iunie 2020

e)Afişarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a:

(i)listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informaţii: studiile, postul didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliu, rezultatele obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care au participat, gradul didactic, nota/media obţinută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice, avizele şi atestatele dobândite, calificativele obţinute în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi calificativul parţial în anul şcolar în curs şi sancţiunile disciplinare în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi sau pe parcursul anului şcolar în curs;

(ii)listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, cu precizarea studiilor, gradelor didactice, avizelor şi atestatelor acestor cadre didactice, rezultatelor obţinute la probele practice, unităţilor de învăţământ la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum şi a posturilor didactice/ catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, localităţii de domiciliu şi a altor date relevante, conform datelor înregistrate în sistemul informatic;

Termen: 5 iunie 2020

f)înregistrarea contestaţiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate;

g)organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor;

Zilele: 5 şi 9 iunie 2020

h)soluţionarea contestaţiilor la punctajele acordate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, afişarea punctajelor finale şi a rezultatelor la probele orale, la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Termen: 10 iunie 2020

i)analiza, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice şi comunicarea hotărârii cu privire la emiterea/neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei, cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare;

j)transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, a situaţiilor de pretransfer în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru emiterea avizului;

Termen: 5 iunie 2020

k)înregistrarea contestaţiilor privind acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ, depuse/transmise de către cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării, la consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ;

Zilele: 5 şi 9 iunie 2020

NOTĂ:

Contestaţiile cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer la punctajele acordate, precum şi contestaţiile cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării privind acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23,59 în data de 9 iunie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

 

l)soluţionarea contestaţiilor privind acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării;

Termen: 10 iunie 2020

m)soluţionarea în şedinţă de repartizare, în ordine, a:

(i)cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor metodologiei;

(ii)cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

(iii)cererilor de pretransfer prin schimb de posturi, precum şi a cererilor de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei prin schimb de posturi;

Termen: 11 iunie 2020

(iv)cererilor de pretransfer la cerere;

(v)cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

n)înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor în şedinţele de repartizare;

Perioada: 11-15 iunie 2020

NOTĂ:

Contestaţiile cu privire la modul de soluţionare a cererilor în şedinţele de repartizare din perioada 11-15 iunie 2020 pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23,59 în data de 15 iunie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

o)soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 16 iunie 2020

p)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia pe pagina web şi la sediile inspectoratelor şcolare;

Termen: 17 iunie 2020

q)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 18-26 iunie 2020

(11)Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din metodologie:

a)depunerea şi înregistrarea, la secretariatele unităţilor de învăţământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din metodologie;

Până la 9 iunie 2020

b)discutarea şi analizarea cererilor depuse, precum şi comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din metodologie;

Termen: 10 iunie 2020

c)reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar;

Perioada: 10-15 iunie 2020

d)verificarea şi avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

Perioada: 10-16 iunie 2020

e)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate ca urmare a soluţionării, în ordine, a:

(i)cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din metodologie, rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prevederilor metodologiei;

(ii)cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

(iii)cererilor de pretransfer;

(iv)cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

(v)cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din metodologie.

Termen: 17 iunie 2020

f)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 18-26 iunie 2020

(12)Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar:

a)verificarea şi afişarea, la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;

Termen: 18 iunie 2020

b)înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la inspectoratele şcolare; verificarea şi avizarea dosarelor de înscriere a candidaţilor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului;

Perioada: 18-29 iunie 2020

NOTĂ:

În perioada 18-29 iunie 2020 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate se constată până la data de 28 iunie 2020.

 

c)afişarea pe site-ul inspectoratelor şcolare a datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic a candidaţilor înscrişi la concursul naţional;

Termen: 1 iulie 2020

d)depunerea, la inspectoratele şcolare, a adeverinţelor de absolvire de către absolvenţii promoţiei 2020/absolvenţii 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic şi corectarea datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic la solicitarea candidaţilor;

e)corectarea datelor de înscriere în sistemul informatic, la solicitarea candidaţilor, dacă este cazul;

f)organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar;

Perioada: 1-9 iulie 2020

NOTE:

1.În perioada 1-9 iulie 2020 pot susţine probe orale eliminatorii şi cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesoluţionată, precum şi cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului.

2.Candidaţii care observă erori în datele afişate informează, în scris, prin poştă electronică, inspectoratul şcolar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 9 iulie 2020.

3.În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2020 (ai studiilor medii/postliceale/universitare de licenţă/universitare de masterat/ departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în ziua susţinerii probei scrise. Absolvenţii promoţiei 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

 

g)afişarea, pe site-ul şi la avizierele inspectoratelor şcolare, a listei candidaţilor înscrişi, a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscris(e) la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice, precum şi a rezultatelor la probele orale;

Termen: 10 iulie 2020

h)desfăşurarea probei scrise;

Termen: 15 iulie 2020

i)comunicarea rezultatelor iniţiale;

Termen: 21 iulie 2020

j)înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare;

Perioada: 21-22 iulie 2020

NOTĂ:

Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 21,00, în data de 22 iulie 2020, situaţie în care candidatul anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

 

k)soluţionarea contestaţiilor;

Perioada: 23-27 iulie 2020

l)comunicarea rezultatelor finale;

Termen: 28 iulie 2020

m)înregistrarea cererilor candidaţilor care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în alt judeţ sau în municipiul Bucureşti, în care nu a susţinut proba scrisă, la inspectoratul şcolar din judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită repartizarea şi informarea, în scris, a inspectoratului şcolar din judeţul/municipiul Bucureşti în care a susţinut proba scrisă;

Perioada: 21-23 iulie 2020

n)repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, pe posturile didactice/ catedrele pe care sunt angajate, în condiţiile în care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ au confirmat, prin adresă scrisă, că posturile didactice/catedrele respective au o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată;

Termen: 29 iulie 2020

o)repartizarea candidaţilor care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;

Perioada: 30-31 iulie 2020

p)şedinţă de repartizare, în ordine, a:

(i)cadrelor didactice titulare care au depus dosare în perioada de înscriere la concursul naţional, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor metodologiei, şi a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămas(e) cu norma didactică incompletă din etapele anterioare, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor metodologiei;

(ii)cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iunie 2020, în vederea soluţionării restrângerii de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată şi a cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată din etapele anterioare, în vederea soluţionării restrângerii de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

(iii)candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular, şi a cadrelor didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din metodologie, care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2020, şi au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;

Perioada: 3-4 august 2020

q)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 5 august 2020

r)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 31 iulie-21 august 2020

(13)Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din metodologie şi solicită reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum şi stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) şi (5) din metodologie, care se menţine în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 81 din metodologie:

a)înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ;

Până la 9 iunie 2020

b)discutarea şi analizarea de către consiliile de administraţie a cererilor depuse;

Termen: 10 iunie 2020

c)comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021, în condiţiile prevăzute la art. 80 din metodologie, respectiv a acordului de principiu/refuzului privind menţinerea în activitate, în anul şcolar 2020-2021, a personalului didactic prevăzut la art. 81 din metodologie;

Perioada: 10-12 iunie 2020

d)validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din metodologie şi a solicitat reîncadrarea în funcţia de personal didactic, respectiv a listelor finale cuprinzând personalul didactic prevăzut la art. 81 din metodologie, conform hotărârii comisiei paritare;

Termen: 16 iunie 2020

e)înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;

Perioada: 16-17 iunie 2020

NOTĂ:

Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23,59 în data de 17 iunie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/ adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

 

f)soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 18 iunie 2020

g)ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021, respectiv de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 81 din metodologie, precum şi de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 4 august 2020

h)emiterea şi comunicarea deciziilor.

Perioada: 3-28 august 2020

(14)Detaşarea în interesul învăţământului:

a)înregistrarea acordurilor pentru detaşare în interesul învăţământului, la unităţile de învăţământ;

Până la 5 iunie 2020

b)discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ;

Termen: 10 iunie 2020

c)transmiterea listei cadrelor didactice titulare pentru care sa propus detaşarea în interesul învăţământului, însoţită de acordurile acestora, la inspectoratele şcolare;

Perioada: 10-12 iunie 2020

d)numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;

Până la data de 17 august 2020

e)ocuparea posturilor didactice rămase vacante/rezervate, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din metodologie, precum şi de către cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului, în anul şcolar 2020-2021, şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate;

Termen: 18 august 2020

(15)Soluţionarea cererilor cadrelor didactice a căror reducere de activitate nu a fost soluţionată în etapele anterioare:

a)înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor cadrelor didactice titulare a căror reducere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer/completare de normă didactică, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămas(e) cu norma didactică incompletă din etapele anterioare;

Zilele: 4, 5 şi 17 august 2020

b)organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor;

Perioada: 17-18 august 2020

c)soluţionarea în şedinţă de repartizare, conform prevederilor metodologiei, în ordine, a:

(i)cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;

(ii)cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii)cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;

(iv)cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din metodologie;

Termen: 19 august 2020

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 20-28 august 2020

NOTĂ:

Începând cu data de 19 august 2020, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele şi şedinţele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluţionată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din metodologie.

(16)Detaşarea la cerere:

a)depunerea şi înregistrarea cererilor, la secretariatele unităţilor de învăţământ, cadrelor didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare, la cerere, în anul şcolar 2020-2021;

Până la 9 iunie 2020

b)discutarea şi analizarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a cererilor depuse de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere;

Termen: 10 iunie 2020

c)comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare, la cerere, în anul şcolar 2020-2021;

Termen: 12 iunie 2020

d)înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a dosarelor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detaşarea la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea şi avizarea dosarelor de înscriere a candidaţilor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului;

Perioada: 18-29 iunie 2020

NOTĂ:

În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 18-29 iunie 2020, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în data de 17 august 2020.

e)afişarea punctajelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor şcolare;

Termen: 1 iulie 2020

f)înregistrarea contestaţiilor privind punctajele acordate, la inspectoratele şcolare;

Perioada: 1-2 iulie 2020

NOTĂ:

Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23,59 în data de 2 iulie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

g)soluţionarea contestaţiilor la punctaje;

Termen: 9 iulie 2020

h)organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor;

Perioada: 1-10 iulie 2020

i)soluţionarea în şedinţă de repartizare, conform prevederilor metodologiei, în ordine, a:

(i)cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;

(ii)cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii)cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;

(iv)cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din metodologie;

(v)solicitărilor pentru detaşare la cerere prin continuitate;

(vi)solicitărilor pentru detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 20 august 2020

(vii)solicitărilor pentru detaşare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor;

Termen: 24 august 2020

j)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere;

Termen: 24 august 2020

k)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 27-28 august 2020

(17)Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020:

a)repartizarea în şedinţă, conform prevederilor metodologiei, în ordine, a:

(i)cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/ determinată;

(ii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;

(iii)cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;

(iv)cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din metodologie;

(v)candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/ institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 61 şi 85 din metodologie;

Perioada: 20-21 august 2020

b)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 24 august 2020

c)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 25-28 august 2020

(18)Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din metodologie:

a)stabilirea, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din metodologie;

Perioada: 20-21 august 2020

b)transmiterea hotărârilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la inspectoratele şcolare;

Termen: 24 august 2020

c)emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din metodologie;

Perioada: 25-26 august 2020

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer şi detaşare pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) care au participat la aceste etape de mobilitate şi au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020.

Perioada: 27-28 august 2020

(19)Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 şi 85 din metodologie:

a)depunerea şi înregistrarea, la secretariatele unităţilor de învăţământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din metodologie;

Până la 9 iunie 2020

b)discutarea şi analizarea cererilor depuse, precum şi comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din metodologie;

Termen: 10 iunie 2020

c)reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar;

Perioada: 10-15 iunie 2020

d)verificarea şi avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

Perioada: 10-16 iunie 2020

NOTĂ:

În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu şi nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, în perioada 10-15 iunie 2020, mai pot depune cereri în data de 17 august 2020.

 

e)repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 61 şi 85 din metodologie, şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate;

Perioada: 25-26 august 2020

f)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 26-28 august 2020

(20)Repartizarea şi ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:

a)înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, a candidaţilor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014; verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

Perioada: 18-29 iunie 2020

NOTĂ:

În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, în perioada 18-29 iunie 2020, mai pot depune cereri în data de 17 august 2020.

 

b)organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor;

Perioada: 1-10 iulie 2020

c)repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/ rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, conform art. 90 din metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate;

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 26-28 august 2020

(21)Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plată cu ora:

a)înregistrarea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

Zilele: 28 şi 31 august 2020

b)atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ, acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic titular din alte unităţi de învăţământ, personalului didactic asociat şi personalului didactic pensionat şi depunerea/ transmiterea acestuia la inspectoratele şcolare;

Termen: 1 septembrie 2020

c)transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plată cu ora, precum şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare; atribuirea orelor vacante/ rezervate în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unităţii; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unităţi de învăţământ şi depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele şcolare;

Perioada: 1-2 septembrie 2020

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 2-4 septembrie 2020

(22)Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti:

a)depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea şi revalidarea fişelor de înscriere;

Perioada: 26-27 august 2020

b)organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor;

Zilele: 28 şi 31 august 2020

c)desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor;

Termen: 1 septembrie 2020

d)înregistrarea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale.

Perioada: 1-3 septembrie 2020

(23)Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:

a)depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;

Perioada: 27-28 august 2020

b)desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor;

Perioada: 31 august-1 septembrie 2020

c)înregistrarea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale.

Perioada: 1-3 septembrie 2020

(24)Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13) care solicită detaşare la cerere în baza hotărârii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului şcolar şi a punctajului:

a)depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaţilor;

Termen: 2 septembrie 2020

b)afişarea punctajelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor şcolare;

Termen: 3 septembrie 2020

c)înregistrarea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;

Perioada: 3-4 septembrie 2020

d)soluţionarea contestaţiilor, afişarea punctajelor finale la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor şcolare, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare şi transmiterea listelor cuprinzând candidaţii pentru care se solicită avizul în vederea detaşării la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Termen: 7 septembrie 2020

(25)Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului şcolar, în ordine, după cum urmează:

a)repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 94 alin. (7) din metodologie;

b)repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 96 alin. (3) din metodologie;

Perioada: 2-3 septembrie 2020

c)repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din metodologie;

d)ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/ rezervate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din metodologie;

Perioada: 4-8 septembrie 2020

e)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 3-10 septembrie 2020

NOTE:

1.În perioada 31 august-4 septembrie 2020 se pot efectua detaşări în interesul învăţământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1) -(5) din metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020, precum şi pentru cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din metodologie, care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2020. Aceste detaşări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detaşări nu este necesar avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

2.În situaţia în care anumite perioade prevăzute în prezentul Calendar includ şi zile nelucrătoare sau zile libere stabilite prin lege, activităţile prevăzute în perioadele respective se organizează şi se desfăşoară în zilele lucrătoare din perioadele respective.

 

II.Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate

Termen: 25 septembrie 2020

 

 

ANEXA nr. 3:

PROBA ORALĂ ELIMINATORIE

de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv sau din unităţi de învăţământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor sau în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile

(- Anexa nr. 20 la metodologie)

(1)_

I.Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba orală constă într-un interviu în cadrul căruia se testează, în limba de predare pentru care se organizează această probă, competenţele de receptare şi comunicare ale candidatului cel puţin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL).

II.Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din arii curriculare, în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile, proba orală constă într-un interviu, în limba de circulaţie internaţională/limba modernă/limba maternă/limba română pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului, în limba respectivă, cel puţin la nivelul B2 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL), precum şi capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate pentru disciplina care urmează să fie predată în limba de circulaţie internaţională/limba modernă/limba maternă/limba română.

III.Pentru predarea la învăţământul preşcolar şi primar, în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile, proba orală de cunoaştere a limbii constă într-un interviu, în limba română/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului cel puţin la nivelul B2 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL).

(2)_

NOTĂ:

Proba orală eliminatorie de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea se evaluează prin calificative „Admis”/”Respins”.

 

 

_____________________

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din data de 26 mai 2020

Intră în vigoare la data de 26 mai 2020

Distribuie articolul pe retelele de socializare: