OMEN 3048 din 11 ianuarie 2016 gestionare alerte diplome false

ORDIN nr. 3048 din 11 ianuarie 2016 privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne – IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false

În baza art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

având în vedere:

– Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”);

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 983/2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

– Legea nr. 13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007;

– prevederile art. 3, art. 124 alin. (1) lit. a), art. 138 alin. (4) şi art. 216 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 931/2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne – IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI;

– dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România,

în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1

(1)Instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare judeţene, denumite în continuare autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false, transmit, în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Coordonatorului IMI de arie legislativă pentru domeniul „recunoaşterea calificărilor profesionale” – Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor datele de identificare şi contact ale utilizatorilor desemnaţi să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne – IMI în scopul gestionării modulului de alerte pentru diplomele false.

(2)Numărul utilizatorilor desemnaţi de către fiecare autoritate competentă în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne – IMI în scopul gestionării modulului de alerte pentru diplomele false este cuprins între minimum 2 şi maximum 5 persoane pentru fiecare autoritate competentă.

(3)Una dintre persoanele desemnate de către fiecare autoritate competentă să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne – IMI în scopul gestionării modulului de alerte pentru diplomele false este secretarul şef al autorităţii competente.

Art. 2

(1)Unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate şi instituţiile de învăţământ superior acreditate din România desemnează o persoană responsabilă pentru înştiinţarea autorităţilor competente să cerceteze reclamarea existenţei unei diplome false.

(2)Persoana responsabilă pentru înştiinţarea autorităţilor competente să cerceteze reclamarea existenţei unei diplome false, angajat al instituţiei de învăţământ superior acreditate din România, este una dintre persoanele desemnate de către fiecare autoritate competentă să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne – IMI în scopul gestionării modulului de alerte pentru diplomele false.

(3)Persoana responsabilă pentru înştiinţarea autorităţilor competente să cerceteze reclamarea existenţei unei diplome false, angajat al unei unităţi de învăţământ preuniversitar acreditate, înştiinţează, în maximum o zi lucrătoare de la data emiterii deciziei judecătoreşti definitive şi irevocabile, inspectoratul şcolar în subordinea căruia se află unitatea de învăţământ preuniversitar privind identificarea unei diplome false.

Art. 3

(1)Utilizatorii IMI înregistraţi, angajaţi ai instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, lansează, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei judecătoreşti definitive şi irevocabile, alerta privind identificarea unei diplome false.

(2)Utilizatorii IMI înregistraţi, angajaţi ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti sau ai inspectoratelor şcolare judeţene, lansează, în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării de la unitatea de învăţământ preuniversitar acreditată privind emiterea deciziei judecătoreşti definitive şi irevocabile, alerta privind identificarea unei diplome false.

Art. 4

Instruirea utilizatorilor IMI înregistraţi se desfăşoară permanent de către Coordonatorul IMI de arie legislativă pentru domeniul „recunoaşterea calificărilor profesionale” – Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

Art. 5

(1)Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 2 şi 3, precum şi a altor obligaţii care decurg din implementarea IMI atrage răspunderea statului român în baza pct. 212) din Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008.

(2)În situaţia menţionată la alin. (1), Guvernul României solicită instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România care nu au respectat termenele prevăzute la art. 2 şi/sau alte obligaţii care decurg din implementarea IMI să suporte eventualele penalităţi stabilite de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Art. 6

(1)Instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu din România transmit, în cel mult 30 de zile de la data primirii acreditării, Coordonatorului IMI de arie legislativă pentru domeniul „recunoaşterea calificărilor profesionale” – Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor datele de identificare şi contact ale utilizatorilor desemnaţi să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne – IMI în scopul gestionării modulului de alerte pentru diplomele false.

(2)Unităţile de învăţământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu din România desemnează, în cel mult 30 de zile de la data primirii acreditării, o persoană responsabilă pentru înştiinţarea autorităţilor competente să cerceteze reclamarea existenţei unei diplome false.

Art. 7

Instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 44 din data de 20 ianuarie 2016

Distribuie articolul pe retelele de socializare: