OMEN 3275 10 aprilie 2014 – metodologie mobilitate

ORDIN nr. 3275 din 10 aprilie 2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

În baza prevederilor art. 252, 253 şi 254 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

 

Art. I

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 şi 717 bis din 21 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

1.Articolul 55 va avea următorul cuprins:

„Art. 55

(1) Cadrele didactice calificate, care au obţinut nota/media de cel puţin 7 (şapte) la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant (ă) şi are viabilitate, cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta metodologie.

(2) În situaţia în care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la mai multe concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, din sesiunile 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sau 2013, repartizarea pe post didactic/catedră prevăzută la alin. (1) se realizează în baza ultimei note/medii de repartizare de cel puţin 7 (şapte) obţinute de cadrul didactic în această perioadă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta metodologie.”

 2.Articolul 56 va avea următorul cuprins:

„Art. 56

(1) Începând cu 1 septembrie 2014 poate fi repartizat, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ în care este angajat, cadrul didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:

a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi se află în una din următoarele situaţii:

(i)a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), la unul din concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat din sesiunile 2008-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte) în perioada 2008-2011, nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

(ii)a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală/inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la următorul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

(iii)a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală/inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

b) a dobândit definitivarea în învăţământ sau va dobândi definitivarea în învăţământ până la data de 1 septembrie 2014;

c) solicită un/o post didactic/catedră, care nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este constituit(ă) sau i se poate constitui în una ori mai multe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar curent, este complet(ă) sau are în componenţă cel mult 4 (patru) ore opţionale, potrivit art. 29 alin. (2), este vacant(ă) şi i se certifică viabilitatea;

d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată, conform prezentei metodologii;

e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii.

(2) Cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care au două sau mai multe specializări pot solicita repartizarea în condiţiile alin. (1), începând cu data de 1 septembrie 2014, şi pe catedre ocupat(e) în anul şcolar curent constituite din două ori mai multe discipline, conform art. 29 alin. (2), în concordanţă cu specializările dobândite potrivit Centralizatorului, în situaţia în care ponderea cea mai mare de ore în catedră o are disciplina pentru care cadrul didactic a susţinut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeaşi pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).

(3) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la repartizarea pe post o are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. Dacă astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la repartizarea postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, atunci prioritate la repartizare are cadrul didactic cu nota/media cea mai mare în baza căreia se realizează repartizarea, conform art. 55 alin. (2). În cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:

a) nota cea mai mare obţinută la proba scrisă în cadrul concursului de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, în baza căruia se realizează repartizarea conform art. 55 alin. (2);

b) gradul didactic.

(4) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (2) se adresează, în scris, inspectoratelor şcolare, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, însoţită de documentele prevăzute în aceasta, în perioada prevăzută de Calendar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică dosarele, întocmeşte lista finală care cuprinde cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) şi le repartizează în şedinţă publică, în perioada prevăzută în Calendar.

(5) Eventualele contestaţii ale cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) se depun la inspectoratul şcolar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, la datele prevăzute în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestata reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2014, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ, limbii de predare şi regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorii unităţilor de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2014, cu personalul didactic repartizat.

(6) Deciziile de repartizare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2014, pentru cadrele didactice debutante înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014, repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se emit, numai în situaţia în care acestea promovează examenul, după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. În situaţia în care aceste cadre didactice debutante nu promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014, rămân angajate în unităţile de învăţământ în care au fost repartizate, prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată şi în anul şcolar 2014-2015.”

3.La articolul 96, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În situaţia în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele şcolare, până la data începerii cursurilor, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, precum şi candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat (e). Directorii unităţilor de învăţământ încheie, cu aceşti candidaţi, contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, începând cu data de la care au fost repartizaţi.”

4.Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

5.La anexa nr. 19 punctul I, subpunctul 7) va avea următorul cuprins:

„7) Repartizarea cadrelor didactice calificate, care au obţinut nota/media de repartizare cel puţin 7 la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza prevederilor art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante şi viabile, depunerea şi înregistrarea cererilor la inspectoratele şcolare;

Până la data de 23 aprilie 2014

b) verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar;

Perioada: 24-28 aprilie 2014

c) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar;

Termen: 29 aprilie 2014

d) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;

Perioada: 29-30 aprilie 2014

e) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 5 mai 2014

f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014″

Art. II

Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

ANEXÄ‚:

(- Anexa nr. 3 la metodologie)

Se certifică exactitatea datelor

Inspector şcolar pentru managementul
resurselor umane

………………………..

(numele şi prenumele)

Avizat Oficiul Juridic …………..

DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui) ……………………………….,

născut(ă) la data de ………………………………………………….,

cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

cu domiciliul în localitatea …………………………,

judeţul (sectorul) …………………………………………….,

str. ………….. nr. ………….., bloc ………….., sc. …, ap. ………….., telefon: ………………….., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …………. nr. ……………., eliberat(ă) de Poliţia ………………. la data de ……………………., vă rog să îmi aprobaţi încadrarea ca TITULAR începând cu anul şcolar 2014-2015, pe postul didactic/catedra …………………………………………………….

de la (unitatea/unităţile de învăţământ) ……………………………………………………..,

localitatea …………………………… .

Prezint următoarea situaţie:

1.În perioada 2008-2013 am obţinut următoarele rezultate la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat:

– nota ………………………… la proba scrisă la disciplina …………………………. şi rezultatul „admis” la proba practică/orală de (*) …………………………, la concursul de titularizare, sesiunea 2008;

– nota …………………………. la proba scrisă la disciplina ………………………….. şi rezultatul „admis” la proba practică/orală de (*) ……………………………., la concursul de titularizare, sesiunea 2009;

– nota …………………………. la proba scrisă la disciplina ……………………………. şi rezultatul „admis” la proba practică/orală de (*) ……………………………, la concursul de titularizare, sesiunea 2010;

– nota …………………………. la proba scrisă la disciplina …………………………… şi rezultatul „admis” la proba practică/orală de (*) ……………………………., la concursul de titularizare, sesiunea 2011;

nota …………………………. la proba scrisă la disciplina …………………………….., nota …………………….., la inspecţia specială la clasă/inspecţia la examenul naţional de definitivare de învăţământ, sesiunea 2012, la disciplina ………………………………, nota ………………………… la proba practică/orală la disciplina ……………………………… şi rezultatul „admis” la proba orală de (*) …………………………………………., la concursul de titularizare, sesiunea 2012;

nota ………………………….. la proba scrisă la disciplina …………………………….., nota ……………………….., la inspecţia specială la clasă/inspecţia la examenul naţional de definitivare de învăţământ, sesiunea 2013, la disciplina ……………………………………,

nota ………………………….. la proba practică/orală la disciplina ……………………………. şi rezultatul „admis” la proba orală de (*) ………………… la concursul de titularizare, sesiunea 2013.

2.Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:

a)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ………………………………………………………………………..,

Facultatea ………………………………………………………,

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ……………………………………………., cu durata studiilor de ………… ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia …………, cu specializarea principală ………………………………….., secundară ………………………….., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ……………, media de departajare ……………………………………………………;

b)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ……………………………………………………….,

Facultatea ………………………………………………………,

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) …………………………………………………., cu durata studiilor de …………… ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ……………, cu specializarea principală ………………………………, secundară …………………………………., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ………………………, media de departajare ………………………….;

c)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ………………..,

Facultatea ……………………………………………….,

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) …………………………………………, cu durata studiilor de ………………. ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ……………….., cu specializarea principală ……………………………………………, secundară …………………………………., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ………………………….., media de departajare …………………………….. .

3.După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/licenţă/masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), după cum urmează:

a)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ……………………………………, specializarea …………………………, cu durata studiilor de ………. ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ……………………., media de absolvire ………………………, media de departajare …………………….;

b)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ………………………………., specializarea …………………………………., cu durata studiilor de ………… ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ………………….., media de absolvire ……………………, media de departajare ……………………..;

c)Instituţia (Universitatea, Institutul. Academia) …………………………………, specializarea ………………………….., cu durata studiilor de ………… ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ……………………….., media de absolvire ……………………, media de departajare ………………………… .

4.Am obţinut definitivatul în anul ……………, cu media ……………., gradul II în anul …………………, cu media ……………, gradul I în anul …………., cu media ……………………., doctoratul în anul ……………………., la specialitatea ………………………….. .

5.În anul şcolar 2013-2014 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadă determinată pe postul/catedra de …………………….., de la ……………………., localitatea ………………………… .

6.La 1 septembrie 2013 am avut …………… ani întregi ……………… vechime în învăţământ.

7.Avize şi atestate:

Tipul avizului de culte: …………………………… .

Tipul avizului de alternativă: …………………….. .

Tipul avizului unităţii de învăţământ militar: ………………………. .

Atestat educaţie specială: |_| Aviz IGP/ARR: |_| Avizul liceului pedagogic: |_|

8.Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul …………………………………, cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar …………………….., prin Decizia nr. ……………………, conform art. …………………. din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

9.Sunt/Nu sunt unic întreţinător de familie. Am …………… copii în întreţinere. Soţul/Soţia este/nu este angajat(ă) în muncă.

10.Prezint Avizul medical nr. …………………. din data de ………………., emis de ……………….., din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 234 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ.

___

(*) Se completează numai de cadrele didactice care au susţinut probe practice/orale în cadrul concursului.

Răspund de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate.

Data ………………….. Semnătura ………………….

– Anexez, în următoarea ordine, actele în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care funcţionez în anul şcolar 2013-2014 sau în copie legalizată, după cum urmează:

1.Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca angajat cu contract individual de perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014

2.Copie de pe buletinul/cartea de identitate din care să reiasă domiciliul

3.Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul)

4.Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă)

5.Copii de pe adeverinţele/certificatele de definitivare în învăţământ şi gradele didactice dobândite, respectiv avize şi atestate

6.Acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul)

7.Copie de pe carnetul de muncă şi copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor

8.Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ.

 

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 270 din data de 11 aprilie 2014

Distribuie articolul pe retelele de socializare: