OMEN 3366 29.04.2014

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr.  3366/29.04.2014

privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a

 

În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, Direcţia informatizare şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi universitare din Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

ANEXÄ‚:

CALENDARUL

desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a

10 iunie 2014 Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
10-18 iunie 2014 Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
18 iunie 2014 Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online
19-20 iunie 2014 Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la inspectoratul şcolar de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat
23 iunie 2014 Inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora
24-26 iunie 2014 Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MEN
27 iunie 2014 Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor
27 iunie 2014 Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MEN, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar
30 iunie – 4 iulie 2014 Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la MEN
7-8 iulie 2014 Soluţionarea contestaţiilor
8 iulie 2014 Transmiterea de către MEN a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar
9-10 iulie 2014 Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la MEN.
11 iulie 2014 Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

 

 

_________________________

Notă: OMEN nr. 3366/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 5 iunie 2014

Distribuie articolul pe retelele de socializare: