OMEN 4925 29.08.2013 admitere liceu

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAÅ¢IEI NAÅ¢IONALE nr. 4925/29.08.2013

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru

anul şcolar 2014-2015 *)

 

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 (1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012.

(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.

(4) Comisia Naţională de Admitere poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.

Art. 3 (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2014-2015 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

(2) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2014-2015 în clasele de la profilul pedagogic, Specializarea educator – puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea învăţători-educatoare în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

(3) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2014-2015 în clasele de la profilul pedagogic, specializările mediator şcolar şi instructor de educaţie extraşcolară, sunt cele stabilite pentru profilul pedagogic, specializările bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar, în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

Art. 4. Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2014-2015 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi modeme de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

Art. 5. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Direcţia informatizare şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi universitare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

ANEXA nr. 1:

CALENDARUL

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

Data-limită/Perioada Evenimentul
Pregătirea admiterii
31 ianuarie 2014 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
1 martie 2014 Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1 mai 2014 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

7 mai 2014 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

16 mai 2014 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
12-30 mai 2014 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare
18 iunie 2014 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi
20 iunie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a
3 iulie 2014 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene
4 iulie 2014 Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a

7 iulie 2014 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ
Probele de aptitudini
22-23 mai 2014 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
26-27 mai 2014 Înscrierea pentru probele de aptitudini
28-30 mai 2014 Desfăşurarea probelor de aptitudini
2 iunie 2014 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini

20 iunie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi

3 iulie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere
4 iulie 2014 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă
7 iulie 2014 Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
22-23 mai 2014 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
26-27 mai 2014 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
28-30 mai 2014 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
2 iunie 2014 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

4-5 iunie 2014 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
10 iunie 2014 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
11 iunie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
15 mai 2014 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
20 iunie 2014 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
7-9 iulie 2014 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
10-12 iulie 2014 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special
Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015
4-8 iulie 2014 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

4-8 iulie 2014 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere
5-9 iulie 2014 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fiselor corectate din calculator
10 iulie 2014 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

11 iulie 2014 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere
12-13 iulie 2014 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
14 iulie 2014 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
15 iulie 2014 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015
16 iulie 2014 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
16 iulie 2014 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
17 iulie – 25 iulie 2014 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015
16 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
17-18 iulie 2014 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă
19 iulie 2014 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii
16-21 iulie 2014 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
21 iulie 2014 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16-22 iulie 2014 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori
23 iulie 2014 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere
24 iulie 2014 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
24 iulie 2014 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă, şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă

24-25 iulie 2014 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua
25 iulie 2014 Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii
28-31 iulie 2014 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate
A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015
1 august 2014 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
1 septembrie 2014 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
2-3 septembrie 2014 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
4-6 septembrie 2014 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare ori nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare
8 septembrie 2014 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
1 mai 2014 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015
15 iulie 2014 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015
22-23 iulie 2014 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015
23-25 iulie 2014 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

ANEXA nr. 2:

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2014-2015

1.Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2.Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = ABS + 3EN/4,

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

 

__________________________

*) Notă: O.M.E.N. nr. 4925/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  570 din 6 septembrie 2013

Distribuie articolul pe retelele de socializare: