OMEN 5108 12 decembrie 2014 Metologie mobilitate prsonal didactic

ORDIN nr. 5108 din 12 decembrie 2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014

În baza prevederilor art. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

 

Art. I. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 şi 861 bis din 26 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1.La articolul 28, alineatele (4), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) În anul şcolar 2015-2016, poate fi menţinut în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare cadrul didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2);

b) postul didactic/catedra pe care este titular, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, este complet/completă şi este viabil/viabilă în anul şcolar 2015-2016, luând în considerare şi prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menţinut în activitate ca titular peste vârsta de pensionare, nu există reducere de activitate la disciplina/disciplinele pe care cadrul didactic respectiv este titular.

(5) Cadrele didactice care au depus cereri conform alin. (3) şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (4) rămân în activitate ca titulare în funcţia didactică peste vârsta de pensionare. Validarea îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute la alin. (4) se realizează în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

(6) Directorii unităţilor de învăţământ întocmesc o situaţie centralizată cuprinzând cadrele didactice pentru care consiliile de administraţie au validat îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi care rămân în activitate ca titulare în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2015-2016. Situaţia centralizată cuprinde: numele şi prenumele cadrului didactic, vârsta cadrului didactic la data de 1 septembrie 2015, gradul didactic, postul didactic/catedra pe care este menţinut în activitate peste vârsta de pensionare şi se transmite inspectoratului şcolar, însoţită de copiile deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră ale cadrelor didactice incluse în această situaţie.

(7) În condiţiile în care, până la data de 28 august 2015, la nivelul unităţilor de învăţământ se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la anumite discipline, nu mai este posibilă menţinerea în activitate ca titulare peste vârsta de pensionare a unor cadre didactice, conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a informa aceste cadre didactice cu privire la încetarea contractului individual de muncă în vederea pensionării.”

2.La articolul 28, alineatele (8), (9) şi (10) se abrogă.

3.La anexa nr. 19, la punctul I, subpunctul 3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3) Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2015 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2015-2016, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015:

a) depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ;

Termen: 26 ianuarie 2015

b) validarea condiţiilor cumulative pentru menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare;

Termen: 2 februarie 2015

c) transmiterea documentelor prevăzute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele şcolare.

Perioada: 3-6 februarie 2015.”

Art. II.Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 919 din data de 17 decembrie 2014

Distribuie articolul pe retelele de socializare: