OMEN 5138 din 15 decembrie 2014 – Regulament examen de promovare personal contractual

ORDIN nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.422/2011*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual îşi încetează aplicabilitatea.

_______

*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.422/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3

Instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Continuarea in format pdf. 

Distribuie articolul pe retelele de socializare: