OMEN 5451 din 12 noiembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 5451/12.11.2013

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

(forma în vigoare la data de 21.03.2014, astfel cum a fost modificată prin O.M.E.N. nr. 3080/2014)

 

În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99,100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, art. 248 alin. (3)-(6), art. 252, 253, 254, 2541, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280, 281, 282 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. IV-VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

 ANEXA:

METODOLOGIA-CADRU privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

Distribuie articolul pe retelele de socializare: