OMEN nr. 3608 18 06 2014

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 3608/18 06.2014

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.555/2011

 

În baza prevederilor art. 94 şi art. 99 alin. (2) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

 

Art. I. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 27 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 14 din anexa nr 1 la regulament, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Norma didactică aferentă postului de profesor consilier şcolar din cabinetele de asistenţă psihopedagogică cuprinde un număr de 40 de ore/săptămână, repartizate astfel:

a) 18 ore/săptămână care constau în: activităţi de asistenţă psihopedagogică, desfăşurate individual şi colectiv cu preşcolarii/elevii, orientare, reorientare şcolară şi profesională, activităţi de consiliere a preşcolarilor, elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, din care 4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia şcolii din ariile curriculare om şi societate ori consiliere şi orientare, în acord cu planul-cadru, conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

b) 22 de ore/săptămână care constau în: activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară, stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie psihoeducaţională, activităţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu comunităţile locale, participarea la şedinţe şi lectorate cu părinţii, la comisiile metodice şi consiliile profesorale cu tematică specifică, respectiv activităţi de diriginte la solicitarea conducerilor unităţilor de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea.”

2. La articolul 14 din anexa nr. 1 la regulament, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Fiecare profesor consilier şcolar care desfăşoară activităţi de diriginte beneficiază de o singură indemnizaţie de dirigenţie, calculată conform prevederilor legale.”

Art. II. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Distribuie articolul pe retelele de socializare: