OMEN nr. 5144 -26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticoruptie in educatie

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie

 

În conformitate cu prevederile:

– Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;

– Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare;

– Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

 

Art. 1 Se aprobă Strategia anticorupţie în educaţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 Secretarul general adjunct, direcţiile generale/ direcţiile/serviciile din Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi instituţiile aflate în subordinea/coordonarea ministerului vor aduce la cunoştinţa personalului prevederile prezentului ordin.

Art. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Strategia anticorupţie în educaţie 2013-2015 in format pdf

Distribuie articolul pe retelele de socializare: