ORDIN nr. 4.259/827/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

ORDIN nr. 4.259/827/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

EMITENT:

    MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Nr. 4.259 din 15 mai 2020

  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 827 din 15 mai 2020

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 16 mai 2020

Văzând Referatul de aprobare nr. 982 din 15.05.2020 al Ministerului Educației și Cercetării și având în vedere prevederile:– Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;– art. 10 alin. (2) lit. b)art. 17 alin. (2) și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;– recomandărilor Institutului Național de Sănătate Publică,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării și ministrul sănătății emit prezentul ordin.

Articolul 1Prezentul ordin stabilește măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 pentru Ministerul Educației și Cercetării, unități/instituții de învățământ, instituții publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea acestuia.

Articolul 2Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să ia măsuri pentru organizarea activității, astfel:

 1. a)accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 2. b)să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3^°C;
 3. c)să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane.

Articolul 3În contextul epidemiologic actual, în condițiile în care este necesară prezența fizică a elevilor/studenților pentru desfășurarea de activități/examinare, se impune respectarea unor măsuri specifice de protejare a acestora și a întregului personal care participă la acest proces, conform prevederilor prezentului ordin, Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, recomandărilor și dispozițiilor autorităților de resort.

Articolul 4(1) Unitățile de învățământ preuniversitar au obligația respectării măsurilor de prevenire și protecție pe perioada desfășurării activităților de pregătire pentru elevii claselor terminale, precum și pe perioada organizării examenelor naționale și de certificare și calificare.

(2) Activitatea de pregătire se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi, cu pauză de cel puțin 10 minute la fiecare oră pentru aerisirea încăperilor. Prin excepție de la prevederile art. 9 lit. (n) din Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale, activitatea de pregătire nu va dura mai mult de 4 ore.

(3) Pauzele se vor programa astfel încât simultan să nu fie în pauză mai mult de două grupe de maximum 10 elevi fiecare.

(4) Înainte de începerea activităților de pregătire/examinare, în spațiile unde acestea urmează a se desfășura se va realiza dezinfecția suprafețelor cu substanțe biocide, pe bază de clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute.

(5) Accesul în interiorul unității de învățământ preuniversitar se va realiza doar după dezinfecția mâinilor, verificarea temperaturii care nu trebui să depășească 37,3°C și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii.

(6) Pe toată durata activităților desfășurate în școală, atât elevii, cât și și profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală din diverse materiale textile, iar elevii vor fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și dreapta și un rând liber în față și spate. Măștile purtate de elevi și profesori vor fi colectate în vederea eliminării în locuri special destinate.

(7) Activitatea de examinare se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor mai sus prezentate.

Articolul 5(1) Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior au obligația să asigure următoarele măsuri pentru elevi, studenți și personalul din cadrul acestora:

 1. a)la intrarea în instituție a elevilor/studenților și cadrelor didactice:
 2. asigurarea triajului epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) – candidați, examinatori;
 3. prestabilirea circuitului către/și din sala de examen;
 4. candidații și supraveghetorii vor fi protejați de masca facială;
 5. intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 m; spațierile necesare se pot marca cu bandă colorată în fața ușii;
 6. pupitrele vor fi individualizate/prestabilite și de asemenea se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală, astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/locarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul ce asigură supravegherea va dirija candidatul direct către locul destinat;
 7. b)asigurarea condițiilor igienice în sala de curs/examen:
 8. asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanță ușă, cremon geamuri, pervaz fereastră, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și după fiecare serie de candidați;
 9. aerisirea sălii înainte de examen pentru o perioadă de cel puțin 30 se minute;
 10. la intrarea în sală vor fi prevăzute dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini în număr suficient;
 11. stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanță între candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m;
 12. pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);
 13. c)asigurarea condițiilor igienice ale grupului sanitar care deservește sala de curs/examen:
 14. asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaleta unității;
 15. asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;
 16. asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare;
 17. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;
 18. asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseală).

(2) Pentru a participa la admiterea în învățământul superior, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte:

 1. declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile;
 2. adeverința medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice, și respectiv, de COVID-19, în limba română.

Articolul 6Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București verifică respectarea de către unitățile/instituțiile de învățământ a dispozițiilor prezentului ordin și a normelor instituite de autoritățile de resort pe parcursul stării de alertă, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

Articolul 7(1) Ministerul Educației și Cercetării, conducerile unităților/instituțiilor de învățământ și instituțiilor publice aflate în subordonarea/coordonarea acestuia răspund de implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea activităților, conform atribuțiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Măsurile prevăzute în prezentul ordin reprezintă măsuri minimale ce trebuie să fie luate de entitățile prevăzute la art. 1 și pot fi completate prin dispoziții emise de conducerile acestora, în colaborare cu autoritățile publice locale, în funcție de specificul activității fiecărei unități/instituții.

Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,

Cristina Monica Anisie

Ministrul sănătății,

Nelu Tătaru–-

ORDIN nr. 4.259 827 2020

Distribuie articolul pe retelele de socializare: