Ordinul Comun al Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății nr. 4267/841/2020

ORDINUL COMUN AL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘI MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 4267/841/2020

pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 982/SG din 18.05.2020 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

având în vedere prevederile:

– Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 41 şi 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 25 din 18.05.2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– art. 10 alin. (2) lit. b) şi alin. (3), art. 17 alin. (2) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;

– art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– recomandărilor Institutului Naţional de Sănătate Publică din data de 9.05.2020,

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I:Cadrul general

 

Art. 1. Prezentul ordin stabileşte măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unităţi/instituţii de învăţământ, instituţii publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea acestuia.

Art. 2. Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia să ia măsuri pentru organizarea activităţii, astfel:

 1. a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 2. b) să nu fie permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3 0 C;
 3. c) să fie asigurate dezinfectarea suprafeţelor expuse şi măsura distanţării fizice.

Art. 3. Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Sănătăţii stabilesc măsuri pentru desfăşurarea activităţilor în unităţile şi instituţiile de învăţământ, în condiţii de siguranţă sanitară, pentru finalizarea anului şcolar aflat în curs la data instituirii stării de alertă, precum şi pentru pregătirea anului şcolar următor. Prezentul ordin se aplică tuturor activităţilor specifice în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ, instituţiilor publice şi în toate structurile aflate în subordonare sau coordonare pentru prevenirea şi combaterea infectării cu SARS-CoV-2.

Art. 4. În contextul epidemiologic actual, în condiţiile în care este necesară prezenţa fizică a elevilor/studenţilor pentru desfăşurarea de activităţi de pregătire/examinare, se impune respectarea unor măsuri specifice de protejare a acestora şi a întregului personal care participă la acest proces, conform prevederilor prezentului ordin.

CAPITOLUL II:Acţiuni şi măsuri implementate la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti

 

Art. 5. Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti transmit direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu cel puţin o săptămână înainte, perioada de desfăşurare a activităţilor la care participă elevii în unităţile de învăţământ preuniversitar, precum şi intervalul orar.

Art. 6. Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti verifică respectarea de către unităţile/instituţiile de învăţământ a normelor instituite de autorităţile de resort privind asigurarea materialelor de igienă şi de protecţie sanitară necesare atât pentru elevi, cât şi pentru personalul didactic/didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

Art. 7. Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti monitorizează organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul unităţilor de învăţământ.

Art. 8. Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti colaborează cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea instituirii măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor în unităţile/instituţiile de învăţământ, prin triaj epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii) realizat de către un medic sau asistent medical în fiecare unitate de învăţământ, astfel:

 1. a) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc listele nominale cu cadrele medicale desemnate (medic sau asistent medical) pentru acordarea asistenţei medicale, pentru fiecare unitate de învăţământ, şi le transmit inspectoratelor şcolare, care le pun la dispoziţia unităţilor de învăţământ;
 2. b) inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor comunica săptămânal direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti rapoartele de monitorizare privind asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în cadrul unităţilor de învăţământ şi respectarea normelor de către elevi şi personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
 3. c) inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor primi, cu minimum 24 de ore înaintea fiecărei probe de examen/evaluare, următoarele informaţii privind elevii sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic, astfel:

– de la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti lista cu persoanele internate în unităţile/instituţiile sanitare cu suspiciunea sau confirmate cu infecţia cu SARS-CoV-2;

– de la autorităţile administraţiei publice locale lista cu persoanele aflate în izolare la domiciliu sau carantină instituţionalizată.

Art. 9. Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor raporta, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, situaţia privind desfăşurarea activităţilor şi respectarea prevederilor prezentului ordin în unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar.

 

CAPITOLUL III:Acţiuni şi măsuri implementate la nivelul unităţilor/instituţiilor de învăţământ

 

Art. 10. Conducerile unităţilor şi instituţiilor de învăţământ răspund de implementarea acţiunilor şi măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu SARS-CoV-2 şi de organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire a elevilor/examenelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

            Art. 11. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu: reprezentanţii inspectoratului şcolar, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, reprezentanţii organizaţiilor sindicale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic, pentru organizarea în bune condiţii a activităţilor desfăşurate, în contextul actual.

Art. 12. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea instituţiei de învăţământ superior ia deciziile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin cu respectarea principiului autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice.

Art. 13. Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar au următoarele obligaţii:

 1. a) informează direcţiile de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti despre depistarea unor cazuri suspecte de infecţie la elevi sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ şi desemnează o persoană cu atribuţii în menţinerea legăturii permanente cu direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti;
 2. b) transmit inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti lista cu elevii şi personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile/instituţiile de învăţământ care participă la desfăşurarea examenelor.

 

Art. 14. Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar vor elabora şi vor aproba o procedură proprie, prin care stabilesc modalităţile de desfăşurare a activităţilor de pregătire a examenelor naţionale, propriul circuit de intrare şi de ieşire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecţia unităţii/instituţiei de învăţământ, asigurându-se că:

 1. a) la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37,3 0 C) de către cadrul medical care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor;
 2. b) în situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ şi i se va recomanda să se adreseze medicului de familie;
 3. c) participarea elevilor la activităţile de pregătire va fi decisă de părinţii acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora;
 4. d) pregătirea elevilor prevăzuţi la lit. b) şi c) se va realiza online sau prin asigurarea de resurse educaţionale de către unitatea de învăţământ;
 5. e) parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;
 6. f) elevii vor fi însoţiţi de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învăţământ până în sala de clasă şi apoi, după finalizarea activităţilor, vor fi conduşi până la ieşire;
 7. g) la intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.);
 8. h) se realizează curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, scaune), a clanţei uşii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide, înainte şi după fiecare serie de elevi prezenţi la activităţile de pregătire/ candidaţi;
 9. i) în toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii vor fi afişate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;
 10. j) intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă şi alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învăţământ, semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat;
 11. k) există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;
 12. l) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta mască de protecţie pe durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau cu săpun;
 13. m) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanţe biocide, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) şi la finalizarea programului;
 14. n) în perioada 2-12 iunie 2020, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu şi de 2 ore pentru elevii de gimnaziu, iar pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale, activitatea de pregătire nu va dura mai mult de 4 ore pentru elevii de liceu şi 3 ore pentru elevii de gimnaziu;
 15. o) în situaţia unităţilor de învăţământ care vor realiza activităţile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de două ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanţe biocide şi aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puţin o oră;
 16. p) în perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic;
 17. q) grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor de pregătire;
 18. r) colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învăţământ;
 19. s) la sfârşitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu;
 20. t) în sălile de clasă activităţile/examenele se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanţă între elevi/ candidaţi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m unul faţă de altul;
 21. u) pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite şi, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoaşterea şi intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafaţa sălii; personalul didactic/asistenţii care asigură supravegherea va/vor dirija candidatul direct către locul destinat;
 22. v) pe tot parcursul derulării activităţilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur).

Art. 15. Unităţile de învăţământ în colaborare cu autorităţile publice locale pot lua şi alte măsuri suplimentare pentru prevenirea şi combaterea infectării cu SARS-CoV-2 (instalarea de tuneluri de dezinfecţie, lavoare suplimentare pentru spălarea mâinilor, măsuri privind siguranţa elevilor pe traseul de la unitatea de învăţământ la domiciliu şi retur etc.).

Art. 16. Unităţile de învăţământ special sau în care, pentru asigurarea egalităţii de şanse, sunt prezente şi alte persoane (profesor de sprijin, interpret mimico-gestual etc.) vor lua măsuri pentru a nu se depăşi numărul de maximum 10 persoane în sală.

Art. 17. Personalul didactic va supraveghea respectarea cu stricteţe a măsurilor de distanţare fizică dintre elevi şi măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2.

 

CAPITOLUL IV:Acţiuni şi măsuri implementate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior

 

Art. 18. Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să asigure următoarele măsuri pentru studenţii şi personalul din cadrul acestora:

 1. a) la intrarea în instituţie a studenţilor şi cadrelor didactice:

1.asigurarea triajului epidemiologic (care să cuprindă şi termometrizare, şi antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidaţi şi examinatori;

2.prestabilirea circuitului către/şi din sala de examen;

3.candidaţii şi supraveghetorii vor fi protejaţi de mască facială;

4.intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanţă de 2 m; spaţierile necesare se pot marca cu banda colorata în faţa uşii;

5.pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite şi, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală, astfel încât sa se asigure cunoaşterea şi intrarea/locarea fără a parcurge toată suprafaţa sălii; personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul direct către locul destinat;

b)asigurarea condiţiilor igienice în sala de curs/examen:

1.asigurarea curăţeniei şi dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanţei uşii, cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte şi după fiecare serie de candidaţi;

2.aerisirea sălii înainte de examen pentru o perioadă de cel puţin 30 de minute;

3.la intrarea în sală vor fi prevăzute în număr suficient dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini;

4.stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanţă între candidaţi de 2 m pe rânduri şi între rânduri;

5.pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

c)asigurarea condiţiilor igienice a grupurilor sanitare:

1.asigurarea de dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaleta instituţiei;

2.asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;

3.asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare;

4.asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;

5.asigurarea curăţeniei şi dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanţe, pardoseală).

Art. 19. Pentru a participa la admiterea în învăţământul superior, candidatul din afara graniţelor ţării trebuie să prezinte:

1.declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină şi nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile;

 1. adeverinţă medicală din care sa reiasă starea actuală de sănătate a deţinătorului şi eventual antecedente personale legate de boli cronice şi, respectiv, de COVID-19, în limba română.

 

CAPITOLUL V:Dispoziţii finale

 

Art. 20. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti asigură, acolo unde nu este personal medical încadrat, în colaborare cu autorităţile publice locale/judeţene, personalul medical desemnat să acorde asistenţa medicală, pentru fiecare unitate/instituţie de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.

Art. 21 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conducerile unităţilor/instituţiilor de învăţământ şi ale instituţiilor publice aflate în subordonarea/coordonarea acestuia răspund de implementarea acţiunilor şi măsurilor din prezentul ordin în conformitate cu atribuţiile ce le revin.

(2) Măsurile prevăzute în prezentul ordin reprezintă măsuri minimale ce trebuie să fie luate de entităţile prevăzute la art. 1 şi pot fi completate prin dispoziţii emise de conducerile acestora, în colaborare cu autorităţile publice locale, în funcţie de specificul activităţii acestora.

(3) Nerespectarea de către conducerile unităţilor/instituţiilor de învăţământ şi a instituţiilor publice aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a condiţiilor igienico-sanitare menţionate în prezentul ordin se constată, conform competenţelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

            Art. 22. Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 mai 2020, şi Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.259/827/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 16 mai 2020.

Art. 23. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

 

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Cristina Monica Anisie

Ministrul sănătăţii,

Nelu Tătaru

 

__________________

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din data de 19 mai 2020

Intră în vigoare la data de 19 mai 2020

Distribuie articolul pe retelele de socializare: