ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR. 4249/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR. 4249/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016

 

 

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 2 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 6/2020;

– prevederile art. 49 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2020 pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României;

– prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

 

Art. I. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 19 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile şi instituţiile de învăţământ se pot suspenda în perioada stabilită, prin hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii.”

 1. La articolul 9 alineatul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) la nivelul unor formaţiuni de studiu – grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi la nivelul unităţii de învăţământ – la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general/al municipiului Bucureşti, respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;”

 1. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de alertă, ministrul educaţiei şi cercetării stabileşte măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional.

(7) Pe perioada suspendării cursurilor, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti sau ministrul educaţiei şi cercetării, după caz, poate decide cu privire la continuarea procesului didactic prin activităţi-suport asistate de tehnologie, denumite în continuare activităţi on-line.”

4.La articolul 115, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în anul şcolar 2019-2020 evaluarea elevilor prin lucrare scrisă pentru semestrul al II-lea (teză) nu se aplică.”

5.După articolul 118 se introduce un nou articol, articolul 1181, cu următorul cuprins:

„Art. 1181 În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale care impun suspendarea cursurilor pentru o perioadă de timp care nu permite încheierea situaţiei şcolare pe semestrul al II-lea, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1)-(8), aceasta se poate încheia după cum urmează:

 1. a) nu se vor mai susţine lucrările scrise pentru semestrul al II-lea (teze), iar mediile vor fi încheiate cu minimum două calificative/note;
 2. b) pentru învăţământul primar:
 3. dacă elevul are cel puţin două calificative pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci situaţia şcolară semestrială se poate încheia doar cu aceste două calificative;
 4. dacă elevul are cel puţin două calificative pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea on-line, atunci situaţia şcolară semestrială se poate încheia şi cu mai mult de două calificative;
 5. dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea desfăşurată on-line, atunci al doilea calificativ va fi considerat calificativul care reprezintă media elevului din primul semestru;
 6. dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea desfăşurată on-line, atunci situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu cel puţin două calificative;
 7. dacă elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului I devine media anuală;
 8. dacă elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea on-line, atunci situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu cel puţin două calificative;
 9. c) pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:
 10. dacă elevul are cel puţin două note pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci situaţia şcolară semestrială se poate încheia doar cu aceste două note;
 11. dacă elevul are cel puţin două note pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea on-line, atunci situaţia şcolară semestrială se poate încheia şi cu mai mult de două note;
 12. dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea desfăşurată on-line, atunci a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru;
 13. dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea desfăşurată on-line, atunci situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu cel puţin două note;
 14. dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului I devine media anuală;
 15. dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea on-line, atunci situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu cel puţin două note;
 16. dacă media primului semestru este mai mică decât 5 şi nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul/părintele/susţinătorul legal data la care acesta poate susţine o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine medie anuală;
 17. dacă media primului semestru este mai mică decât 5 şi se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puţin două note;
 18. d) valorificarea activităţii on-line prin calificativ/notă se face cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/susţinătorului legal;
 19. e) pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic, încheierea situaţiei şcolare la modulele studiate doar în semestrul al II-lea, pentru care nu poate fi valorificată activitatea on-line, se desfăşoară astfel: cadrul didactic decide împreună cu elevul/părintele/susţinătorul legal data la care acesta poate susţine o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine medie anuală.”
 20. La articolul 120, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Prin derogare de la prevederile alin. (4) şi (5), pentru anul şcolar 2019-2020 încheierea situaţiei şcolare se face conform prevederilor art. 1181.”

 1. La articolul 152 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior;”

 1. La articolul 155, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru anul şcolar 2020-2021, transferul copiilor şi al elevilor se va realiza în perioada 25 august-7 septembrie 2020.”

Art. II. Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul – Direcţia Minorităţi, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Cristina Monica Anisie

 

 

_________________________

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 399 din data de 15 mai 2020

Intră în vigoare la data de 15 mai 2020

Distribuie articolul pe retelele de socializare: