ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII NR. 4247/13.05.2020

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII NR. 4247/13.05.2020

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011

 

Având în vedere:

– prevederile art. 92 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.135/2020 privind aprobarea Instrucţiunii pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line,

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

 

Art. I. Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 şi 824 bis din 22 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

  1. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) În situaţii excepţionale, calendarul de evaluare, fişele postului şi fişele de autoevaluare/evaluare operaţionalizate/ individualizate pot fi modificate în cursul anului şcolar.”

2.La articolul 7 alineatul (2), literele a), b), c), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) Domeniul Proiectarea activităţii, cu următoarele criterii de performanţă:

(i)respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei;

(ii)implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii;

(iii)folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – TIC în activitatea de proiectare didactică;

(iv)proiectarea activităţilor-suport pentru învăţarea în mediul online şi a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;

(v)proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii.

  1. b) Domeniul Realizarea activităţilor didactice, cu următoarele criterii de performanţă:

(i)utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice;

(ii)utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;

(iii)utilizarea de resurse educaţionale deschise, aplicaţii online, crearea şi susţinerea sesiunilor de învăţare pe platforme educaţionale;

(iv)diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor;

(v)organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, curriculare şi extracurriculare în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online;

(vi)formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de «a învăţa să înveţi»;

(vii)organizarea şi desfăşurarea de activităţi prin participarea la acţiuni de voluntariat.

  1. c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării, cu următoarele criterii de performanţă:

(i)asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare;

(ii)aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;

(iii)utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online;

(iv)promovarea autoevaluării şi interevaluării;

(v)evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali;

(vi)coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării învăţării;

(vii)realizarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare a activităţii online, valorizarea rezultatelor evaluării şi oferirea de feedback fiecărui elev.

……………………………………………………………………

  1. f) Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare, cu următoarele criterii de performanţă:

(i)dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale;

(ii)promovarea ofertei educaţionale;

(iii)promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare realizate în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online;

(iv)realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a bullyingului în mediul şcolar şi/sau în mediul online;

(v)respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de situaţii de urgenţă pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare;

(vi)implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei;

(vii)promovarea de activităţi de învăţare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei.

  1. g) Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanţă:

(i)manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament);

(ii)respectarea şi promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice).”

3.Anexele nr. 2, 3, 30 şi 31 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. II. Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Cristina Monica Anisie

 

 

ANEXA nr. 1:

FIŞA-CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

(- Anexa nr. 2 la metodologie)

ANTET

FIŞA-CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Numărul fişei postului: ……………………………………………………………….

Numele şi prenumele cadrului didactic: ……………………………………….

Specialitatea: ……………………………………………………………………………..

Perioada evaluată: ………………………………………………………………………

Calificativul acordat:…………………………………………………………………..

Domenii ale evaluării Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj maxim Punctaj acordat Validare consiliul profesoral
Autoevaluare Evaluare comisie Evaluare consiliul de administraţie
1. Proiectarea activităţii 1.1. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei            
1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii            
1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare didactică            
1.4. Proiectarea activităţilor-suport pentru învăţarea în mediul online şi a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică            
1.5. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii            
    15        
2. Realizarea activităţilor didactice 2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice            
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice, inclusiv resurse TIC            
2.3. Utilizarea de resurse educaţionale deschise, aplicaţii online, crearea şi susţinerea sesiunilor de învăţare pe platforme educaţionale            
2.4. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate            
2.5. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, curriculare şi extracurriculare în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online            
2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de „a învăţa să înveţi”            
2.7. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi prin participare la acţiuni de voluntariat            
    25        
3. Evaluarea rezultatelor învăţării 3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare            
3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor            
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online            
3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării            
3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali            
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării            
3.7. Realizarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare a activităţii online, valorizarea rezultatelor evaluării şi oferirea de feedback fiecărui elev            
    20        
4. Managementul clasei de elevi 4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi            
4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale            
4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor            
4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică            
    12        
5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 5.1. Participarea la programele de formare continuă/perfecţionare şi valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite            
5.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului            
5.3. Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional şi a dosarului personal            
5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii – familiile elevilor)            
    8        
6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale            
6.2. Promovarea ofertei educaţionale            
6.3. Promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare realizate în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online            
6.4. Realizarea/Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi bullyingului în mediul şcolar şi/sau în mediul online            
6.5. Respectarea normelor, a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de situaţii de urgenţă pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare            
6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei            
6.7. Promovarea de activităţi de învăţare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei            
    15        
7. Conduita profesională 7.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)   2        
7.2. Respectarea şi promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice)   3        
    5        
      100        
Data:

…………………………

Nume şi prenume:

– Cadru didactic evaluat:

– Responsabil comisie:

– Director:

– Membrii consiliului de administraţie:

Semnături:

………………………………………

 
                     

 

ANEXA nr. 2:

FIŞA-CADRU a postului – cadru didactic în învăţământul preuniversitar

(- Anexa nr. 3 la metodologie)

 

(1)_

ANTET

FIŞA-CADRU a postului – cadru didactic în învăţământul preuniversitar

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………………………………………………………….., se încheie astăzi, ………………………………………………………….., prezenta fişă a postului:

Numele şi prenumele: ……………………………………………………………………………

Specialitatea: ………………………………………………………………………………………..

Denumirea postului: ………………………………………………………………………………

Decizia de numire: …………………………………………………………………………………

Încadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat

Număr de ore sarcini de serviciu: ………………………………………………………………

Număr de ore de predare: ………………………………………………………………………….

Profesor diriginte la clasa: …………………………………………………………………………

Cerinţe:

– studii:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

– studii specifice postului ………………………………………………………………………….

– vechime ………………………………………………………………………………………………..

– grad didactic ……………………………………………………………………………………………

Relaţii profesionale:

– ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodică/catedră;

– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;

– de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat.

 

(2)I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

 

1.Proiectarea activităţii – elemente de competenţă

1.1.Analizarea curriculumului şcolar

1.2.Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor

1.3.Stabilirea strategiilor didactice optime

1.4.Elaborarea documentelor de proiectare

1.5.Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC

1.6.Proiectarea activităţilor-suport pentru învăţarea în mediul online

1.7.Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online

1.8.Actualizarea documentelor de proiectare didactică

1.9.Proiectarea activităţii extracurriculare

 

2.Realizarea activităţilor didactice curriculare

2.1.Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare

2.2.Utilizarea materialelor didactice adecvate

2.3.Integrarea şi utilizarea TIC

2.4.Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice curriculare în mediul şcolar şi online

2.5.Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor

2.6.Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei

2.7.Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ)

 

3.Realizarea activităţilor didactice extracurriculare

3.1.Eficientizarea relaţiei profesor-familie

3.2.Organizarea, coordonarea sau/şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online

3.3.Implicarea partenerilor educaţionali – realizarea de parteneriate

3.4.Organizarea şi desfăşurarea de activităţi prin participarea la acţiuni de voluntariat

 

4.Evaluarea rezultatelor învăţării

4.1.Elaborarea instrumentelor de evaluare

4.2.Administrarea instrumentelor de evaluare

4.3.Elaborarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare a activităţii online

4.4.Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor.

4.5.Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării

4.6.Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale ale elevilor

 

5.Managementul clasei de elevi

5.1.Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi

5.2.Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte

5.3.Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor – elevi, elevi – elevi, profesor – familie

5.4.Tratarea diferenţiată a elevilor în funcţie de nevoile lor specifice

5.5.Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedbackului bidirecţional în comunicare

 

6.Managementul carierei şi al dezvoltării personale

6.1.Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

6.2.Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, manifestări ştiinţifice etc.

6.3.Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite

 

7.Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare

7.1.Implicarea în realizarea ofertei educaţionale

7.2.Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul comunităţii locale

7.3.Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale

7.4.Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional

7.5.Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor

7.6.Promovarea de activităţi de învăţare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei

7.7.Implicarea în prevenirea şi combaterea violenţei şi bullyingului în mediul şcolar şi/sau în mediul online

 

(3)II. ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de situaţii de urgenţă, în condiţiile legii:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor comisii funcţionale din şcoală sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul).

Răspunderea disciplinară

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

Director,

…………………………………………………………..

(nume, semnătură, ştampilă)

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă

…………………………………………………………..

Data: …………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 3:

FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de profesor documentarist din învăţământul preuniversitar

(- Anexa nr. 30 la metodologie)

ANTET

FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de profesor documentarist din învăţământul preuniversitar

Numărul fişei postului: …………………………………………………………..

Numele şi prenumele cadrului didactic: …………………………………………………………..

Perioada evaluată: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Calificativul acordat: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Domenii ale evaluării Indicatori de performanţă Punctaj maxim Punctaj acordat Validare consiliul profesoral
Autoevaluare Evaluare comisie Evaluare consiliul de administraţie
1. Proiectarea şi planificarea activităţilor centrului de documentare şi informare (CDI) 1.1. Consecvenţă şi ritmicitate în conceperea, adaptarea, aplicarea şi analiza instrumentelor de analiză a nevoilor beneficiarilor

1.2. Participarea la elaborarea unei politici documentare la nivelul unităţii de învăţământ

1.3. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung, mediu şi scurt în funcţie de planul managerial al şcolii şi de resurse, în raport cu exigenţele la nivel naţional, cu specificul zonei geografice, cu luarea în considerare a dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel instituţional şi zonal şi cu respectarea prevederilor legislaţiei.

1.4. Activitatea CDI este proiectată în conformitate cu obiectivele stabilite pe baza concluziilor diagnozei şi prognozei şi răspunde funcţiilor CDI şi misiunilor profesorului documentarist, este adaptată nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii.

1.5. Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) privind iniţierea în tehnici de cercetare documentară sau educaţie pentru informaţie este elaborat în funcţie de particularităţile grupului instruit.

1.6. Proiectul CDI este elaborat prin consultarea şi în colaborare cu cadrele didactice.

1.7. Realizarea unei proiectări a activităţii care să permită punerea în practică a politicii documentare definite, respectiv să dezvolte serviciile oferite utilizatorilor

1.8. Capacitatea de relaţionare cu cadrele didactice pentru elaborarea proiectului CDI

1.9. În planul managerial al CDI sunt evidenţiate clar obiectivele, activităţile planificate, orizontul de timp, partenerii, indicatorii de eficienţă ai activităţii, modalităţi de corecţie/actualizare a obiectivelor, modalităţile de monitorizare şi evaluare, rezultatele aşteptate.

1.10. Planificarea şi organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare sunt în concordanţă cu obiectivele educaţionale şi gradul de interes al elevilor şi al comunităţii locale.

1.11. Realizarea unei proiectări a activităţilor şcolare şi extraşcolare care să permită desfăşurarea acestora în mediul online

10        
2. Realizarea activităţilor CDI 2.1. Flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate în conceperea activităţilor şi a sarcinilor de lucru, astfel încât să fie valorificate diferitele stiluri de învăţare, să ţină cont de posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit

2.2. Activităţile organizate pun în practică strategiile iniţial elaborate şi sunt cuprinse în proiectul CDI.

2.3. Activităţile organizate valorifică resurse educaţionale deschise.

2.4. Utilizarea platformelor educaţionale şi a altor resurse online pentru eficientizarea activităţii CDI

2.5. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării, formarea competenţelor specifice şi dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor

2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de „a învăţa să înveţi”

2.7. Activităţile desfăşurate favorizează exploatarea resurselor CDI.

2.8. Varietatea resurselor utilizate în cadrul activităţilor CDI

2.9. Varietatea resurselor educaţionale din mediul online utilizate în cadrul activităţilor CDI

2.10. Accesul la noile mijloace de informare şi comunicare este facilitat.

2.11. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ şi CDI în vederea optimizării activităţilor didactice – inclusiv resurse digitale şi TIC

2.12. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate

2.13. Activităţile cu caracter cultural sunt derulate ţinând cont de priorităţile şcolii, politica unităţii de învăţământ, fiind în conformitate cu reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

2.14. Prin activităţile organizate se pun în valoare potenţialul cultural al fondului documentar, producţiile culturale româneşti şi europene, din perspectiva unei identităţi culturale comune.

2.15. Obiectivele infodocumentare din programele şcolare sunt identificate şi dezvoltate, iar activităţile sunt desfăşurate în colaborare cu profesorii de disciplină.

2.16. Identificarea căilor şi modalităţilor de cooperare între arii curriculare şi discipline, regăsirea lor în activităţile desfăşurate în colaborare

15        
3. Formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor specifice 3.1. Modalităţi variate în care au fost utilizate elemente de iniţiere în cercetarea documentară

3.2. Situaţiile de învăţare alese stimulează gândirea elevului şi capacitatea de argumentare, formează deprinderile de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi.

3.3. Gradul de exploatare a noilor tehnologii ale informării şi comunicării (TIC) în activităţile desfăşurate în CDI

3.4. Formele de cercetare documentară sunt diversificate, în concordanţă cu cerinţele învăţării interdisciplinare.

3.5. Formele de cercetare documentară sunt diversificate, oferind şi posibilitatea desfăşurării actului educaţional online.

3.6. Gradul de autonomie al elevilor în utilizarea resurselor CDI

3.7. Realizarea activităţilor desfăşurate implică exploatarea resurselor multimedia, favorizează inovaţia pedagogică şi utilizarea metodelor activ-participative.

3.8. Parteneriatele educative la nivelul unităţii de învăţământ urmăresc atât obiective specifice disciplinelor de studiu, cât şi obiective din domeniul infodocumentar, de dezvoltare de aptitudini şi competenţe specifice.

3.9. Temele transdisciplinare răspund nevoilor de formare ale elevilor.

3.10. Activităţile derulate cresc interesul elevilor pentru studiu.

3.11. Activităţile privind animarea CDI implică şi participarea elevilor.

20        
4. Monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI şi a rezultatelor elevilor 4.1. Metodele de monitorizare şi evaluare a activităţilor stabilite pentru realizarea obiectivelor sunt adaptate specificului aspectelor vizate şi al resurselor disponibile.

4.2. Activităţile organizate în CDI sunt diverse şi răspund funcţiilor CDI.

4.3. Numărul de participanţi la activităţile organizate în CDI

4.4. Numărul de utilizatori

4.5. Numărul de documente consultate în cadrul CDI

4.6. Numărul de volume împrumutate

4.7. Diversitatea modalităţilor de evaluare şi valorizare a muncii elevilor

4.8. Gradul de atingere a obiectivelor şi de realizare a activităţilor planificate

4.9. Gradul de corectare/actualizare a obiectivelor activităţilor planificate, atunci când este necesar

4.10. Promovarea autoevaluării şi interevaluării

4.11. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali

4.12. Participarea la completarea portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării

10        
5. Managementul clasei de elevi 5.1. Stabilirea unui cadru adecvat inclus în regulamentul de organizare şi funcţionare al CDI (reguli de conduită, atitudini, ambient, reguli de utilizare şi exploatare a resurselor CDI, reguli de acces în CDI) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi şi specificul activităţii în structuri infodocumentare

5.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale

5.3. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică

5        
6. Dezvoltarea de parteneriate 6.1. Numărul proiectelor desfăşurate în colaborare

6.2. Varietatea activităţilor desfăşurate în colaborare

6.3. Numărul partenerilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor propuse

6.4. Relevanţa parteneriatelor în calitatea desfăşurării şi conţinutului activităţilor

6.5. Aportul parteneriatelor în atingerea obiectivelor stabilite în proiectul de activitate, respectiv în formarea unei culturi informaţionale a elevilor şi în dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor

10        
7. Comunicare 7.1. Sursele de informare din exteriorul şi interiorul unităţii de învăţământ sunt identificate şi utilizate.

7.2. Informaţia de interes pentru beneficiari este actualizată periodic.

7.3. Mediatizarea rezultatelor obţinute şi multiplicarea experienţelor obţinute la nivelul întregii unităţi de învăţământ

7.4. Activităţile de promovare a imaginii şi activităţii CDI sunt realizate periodic.

7.5. Capacitatea de a se implica în activităţi organizate şi desfăşurate în parteneriat

5        
8. Gestionarea CDI 8.1. Organizarea spaţiului CDI respectă standardele şi criteriile de amenajare ale unui CDI.

8.2. Gradul de funcţionalitate şi respectarea parametrilor tehnici ai echipamentelor

8.3. Prin organizarea CDI şi activităţile propuse accesul liber la informaţie este facilitat şi asigurat.

8.4. Gradul de autonomie a utilizatorilor în reperarea resurselor pluridisciplinare şi multisuport

8.5. Practicarea unei politici documentare prospective

8.6. Realizarea operaţiilor biblioteconomice conform normelor în vigoare

8.7. Gradul de respectare a sistemului de clasificare a documentelor

8.8. Gradul de respectare a criteriilor de selecţie a fondului documentar

8.9. Capacitatea de aplicare a normelor de achiziţii documentare

8.10. Corelarea necesarului de fond documentar cu natura activităţii în CDI şi cu nevoile utilizatorilor

8.11. Stadiul informatizării CDI şi de realizare a bazelor de date

8.12. Asigurarea unui program flexibil care să permită accesul utilizatorilor în CDI atât în cadrul cursurilor, cât şi în afara lor

8.13. Adaptarea orarului CDI, a planului managerial al CDI la realitatea unităţii şcolare

8.14. Regulamentul de ordine interioară al CDI este propus ca parte integrantă a Regulamentului de ordine interioară al unităţii şcolare.

8.15. Utilizatorii şi activităţile derulate în CDI sunt înregistrate ritmic pentru evidenţierea şi valorizarea lor şi pentru remedierea disfuncţionalităţilor.

8.16. Necesarul de achiziţii a fost propus.

13        
9. Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale 9.1. Obiectivitate în autoevaluare şi identificarea propriilor nevoi de formare, în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu

9.2. Număr de cursuri/stagii de formare şi schimburi de experienţă la care a participat în vederea satisfacerii nevoilor personale privind perfecţionarea şi ale organizaţiei prin raportare la standardele de calitate

9.3. Gradul de aplicare a cunoştinţelor şi de utilizare a noilor competenţe dezvoltate în cadrul formărilor în activităţile CDI

9.4. Articole, publicaţii, participarea la schimburi de bune practici, participarea la cercurile pedagogice

9.5. Gradul de utilizare a competenţelor dezvoltate în stagiile de formare

4        
10. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii de învăţământ 10.1. Promovarea ofertei educaţionale

10.2. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online

10.3. Realizarea/Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor deviante în mediul şcolar, familie şi societate

10.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare

10.5. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii şi a unei culturi informaţionale la nivelul organizaţiei

3        
11. Conduita profesională 11.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament) 2        
11.2. Respectarea şi promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice) 3        
TOTAL   100        
Data evaluării: Nume şi prenume:

Cadru didactic evaluat

Responsabil comisie:

Director:

Membrii consiliului de administraţie:

Semnătura  
                   

 

ANEXA nr. 4:

FIŞA-CADRU a postului de profesor documentarist

(- Anexa nr. 31 la metodologie)

 

(1)_

FIŞA-CADRU a postului de profesor documentarist

 

1.În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, se încheie astăzi, ………………., prezenta fişă a postului:

Numele şi prenumele: ………………………………………………………………………………………………..

Specialitatea: ……………………………………………………………………………………………………………..

Denumirea postului: …………………………………………………………………………………………………….

Decizia de numire: ………………………………………………………………………………………………………

Încadrarea titular/suplinitor/cadru didactic asociat: ………………………………………………………….

Număr de ore sarcini de serviciu: …………………………………………………………………………………..

Număr de ore activitate directă cu elevii ……………, din care ……………. număr de ore de punere a centrului de documentare şi informare la dispoziţia utilizatorilor în cadrul activităţilor libere ……………………………………..

Profesor diriginte la clasa: …………………………………………………………………………………………………………..

 

2.Cerinţe:

Studii: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Studii specifice postului: ……………………………………………………………………………………………………………..

Vechime: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grad didactic: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Obligativitatea cunoaşterii legislaţiei şcolare şi a celei specifice, a documentelor care descriu şi reglementează activitatea profesorului documentarist şi a centrelor de documentare şi informare (CDI)

 

3.Relaţii profesionale (comunicare/relaţionare):

a)ierarhice de subordonare: directorul şi directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

b)de colaborare: responsabilii comisiilor metodice, personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din unitatea de învăţământ;

 

c)de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/proiecte/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat;

– relaţii cu utilizatorii CDI;

– relaţii intrainstituţionale;

– relaţii cu editurile, firmele de presă, cu autorii etc.;

– relaţii cu profesorii documentarişti, bibliotecarii şcolari.

 

4.Dificultăţile operaţiilor specifice postului:

– manipulare carte;

– responsabilitate financiară (gestiune);

– solicitare psihică.

 

5.Responsabilitatea implicată de post:

– intelectuală;

– de gestiune;

– morală.

 

6.Aptitudini:

Comunicare eficientă, lucru în echipă, evaluare/autoevaluare critică, capacitate de analiză şi sinteză, tact pedagogic, spirit organizatoric

 

7.Abilităţi:

Se recomandă a avea cunoştinţe de operare PC (Windows, MS Office, internet, poştă electronică), de utilizare a unor programe de gestionare a resurselor CDI. Se recomandă cunoaşterea unei limbi străine.

8.Atitudini şi comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate, echilibru, amabilitate, disponibilitate, iniţiativă, rigoare, perseverenţă, confidenţialitate, onestitate, corectitudine, punctualitate, interrelaţionare, loialitate

 

(2)OBIECTIVE GENERALE

1.Educarea şi formarea copiilor şi tinerilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu idealul educaţional

2.Facilitarea accesului elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale la informaţie, documentaţie şi noi tehnologii, în contextul evoluţiei societăţii

3.Participarea la formarea unei culturi informaţionale a utilizatorilor prin acţiuni specifice, utilizând practici pedagogice adaptate tendinţelor psihopedagogice şi metodice actuale

 

(3)OBIECTIVE SPECIFICE

1.Profesorul documentarist, prin diferite tipuri de activităţi – pedagogice, culturale, de comunicare şi informare -, formează şi dezvoltă elevilor competenţe specifice domeniului infodocumentar, necesare învăţării de-a lungul întregii vieţi, şi participă la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor.

2.Profesorul documentarist se implică în elaborarea şi implementarea politicii documentare la nivelul unităţii de învăţământ, respectiv în dezvoltarea unei culturi informaţionale.

3.Profesorul documentarist gestionează resursele CDI, în vederea facilitării accesului la informaţie, asigurării exploatării şi valorificării cât mai eficiente a informaţiilor şi documentelor pluridisciplinare, multimedia şi multisuport de către utilizatori, din perspectiva egalizării şanselor elevilor din medii culturale şi sociale diferite.

4.Profesorul documentarist iniţiază şi participă la activităţi cu caracter cultural în vederea promovării culturii româneşti şi internaţionale, a recunoaşterii valorilor europene, a identificării modelelor, a acceptării şi valorizării pluralităţii culturale.

5.Profesorul documentarist participă la demersurile de promovare a activităţilor CDI şi a imaginii şcolii, din perspectiva deschiderii către comunitatea educativă şi societate.

(4)Domenii de competenţă: competenţe pedagogice, culturale, de comunicare, de gestionare a CDI

 

(5)I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

 

1.Proiectarea şi planificarea activităţilor CDI

– Participarea la definirea politicii documentare şi a strategiilor de dezvoltare în domeniul „educaţiei pentru informaţie” a unităţii de învăţământ, respectiv a serviciilor oferite prin CDI

– Identificarea şi ierarhizarea nevoilor utilizatorilor în materie de documentare, informare şi formare

– Definirea priorităţilor şi obiectivelor proiectului de activitate al CDI

– Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor şi pe prevederile curriculumului şcolar

– Elaborarea instrumentelor de planificare şi de proiectare didactică pe tipuri de activităţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare a CDI: plan anual şi semestrial de activitate a CDI, proiectarea activităţilor CDI, a CDŞ privind tehnici de iniţiere în cercetarea documentară/educaţie pentru informaţie pentru diferite nivele de învăţământ, a proiectelor disciplinare şi intertransdisciplinare

– Stabilirea strategiilor didactice optime şi a mijloacelor didactice inovatoare, care conduc la dezvoltarea autonomiei în învăţare a elevilor, la dezvoltarea competenţelor-cheie şi a competenţelor infodocumentare ale elevilor, la valorizarea fondului documentar şi a dimensiunii educative a TIC

– Proiectarea activităţilor CDI pentru învăţarea/cercetarea în mediul online

– Actualizarea documentelor de proiectare şi planificare a activităţii CDI

 

2.Realizarea activităţilor CDI

– Organizarea şi coordonarea activităţii pedagogice, a proiectelor pluritransdisciplinare, a activităţii culturale, de comunicare şi de gestiune, conform planului de activitate al CDI, în colaborare cu cadrele didactice

– Organizarea de activităţi de încurajare a lecturii şi dezvoltare a gustului pentru lectură în parteneriat cu alte cadre didactice, personalităţi din lumea cărţii (autori, ilustratori, traducători, editori etc.) şi cu părinţii, utilizând metode şi mijloace moderne de lucru

– Organizarea şi/sau participarea la realizarea de activităţi audiovideo, activităţi legate de mass-media, la expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, ateliere de creaţie, cercuri tematice în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online, realizarea de reviste şcolare

– Asigurarea accesului la CDI, atât în cadrul activităţilor programate, cât şi libere, respectiv în timpul şi în afara programului şcolar al elevilor, în vederea prelungirii activităţii elevilor în şcoală

– Organizarea resurselor CDI în vederea punerii lor la dispoziţia utilizatorilor în cadrul activităţilor CDI

– Asigurarea formării competenţelor specifice domeniului infodocumentar şi dezvoltării competenţelor-cheie ale elevilor prin activităţile desfăşurate în CDI

– Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor CDŞ în domeniul cercetării documentare şi educaţiei pentru informaţie

– Utilizarea materialelor didactice adecvate, inclusiv a resurselor digitale şi a TIC

– Utilizarea resurselor educaţionale din mediul online în desfăşurarea activităţilor CDI

– Colaborarea cu cadrele didactice în vederea identificării obiectivelor infodocumentare din programele şcolare şi urmărirea dezvoltării lor prin activităţile desfăşurate în CDI

– Colaborarea cu cadrele didactice din unitatea de învăţământ şi cu consilierul sau psihologul şcolii în organizarea de activităţi cu caracter educativ (educaţie pentru sănătate, educaţie rutieră, educaţie ecologică etc.), de activităţi de iniţiere a elevilor în planificarea şi orientarea profesională/vocaţională, de activităţi de motivare înspre şcoală şi recuperare a elevilor cu dificultăţi în învăţare şi risc de abandon şcolar

– Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea, în colaborare cu alte cadre didactice, a activităţilor şcolare şi extraşcolare, a activităţilor extracurriculare în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online, inclusiv din sfera activităţilor culturale

– Implicarea partenerilor educaţionali în activitatea CDI.

 

3.Formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor specifice

– Formarea competenţelor specifice domeniului infodocumentar şi participarea la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor prin diferite tipuri de activităţi: pedagogice, culturale şi de comunicare

– Formarea elevilor în domeniul cercetării documentare şi educaţiei pentru informaţie prin desfăşurarea activităţilor planificate în CDŞ specifice şi în alte activităţi prevăzute în programele disciplinelor studiate la clasă

– Integrarea secvenţelor de cercetare documentară în activităţi de învăţare disciplinare şi intertransdisciplinare, dezvoltate în parteneriat cu cadrele didactice

– Participarea la formarea elevilor în vederea dezvoltării autonomiei în învăţare, a competenţelor de căutare, selectare, tratare şi comunicare a informaţiei, respectiv a unei atitudini civice

– Prezentarea noilor utilizatori a funcţiilor, organizării, serviciilor şi resurselor CDI, respectiv a tipurilor de activităţi specifice, a regulamentului de ordine interioară, a rolului şi misiunilor profesorului documentarist

– Organizarea de activităţi inovatoare care presupun exploatarea resurselor multisuport şi a TIC/online

– Îndrumarea iniţiativelor de lectură ale elevilor

– Implicarea elevilor în animarea CDI: mediatizarea activităţilor CDI, participarea la elaborarea propunerilor de achiziţii, ordonarea documentelor, organizarea activităţilor etc.

 

4.Monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI şi a rezultatelor elevilor

– Elaborarea şi aplicarea de instrumente de feedback şi evaluare a activităţilor desfăşurate

– Aprecierea calitativă şi cantitativă a rezultatele elevilor şi impactului activităţilor desfăşurate

– Valorizarea rezultatelor activităţilor desfăşurate cu elevii în CDI

– Notarea, interpretarea şi comunicarea evaluării

– Monitorizarea proiectelor, activităţilor şi serviciilor CDI

– Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor şi a rezultatelor activităţilor planificate

– Evaluarea gradului de exploatare a resurselor CDI

– Participarea la completarea portofoliilor educaţionale ale elevilor

– Întocmirea periodică de statistici şi rapoarte de monitorizare şi evaluare a activităţii CDI

 

5.Managementul clasei de elevi

– Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi prezenţi la activităţile desfăşurate în CDI, fie în cadrul activităţilor programate, fie în cadrul activităţilor libere

– Elaborarea de norme specifice clasei/grupului la care predă sau/şi este diriginte, de norme de acces şi utilizare a spaţiului şi resurselor CDI

– Urmărirea respectării regulamentului de ordine interioară şi orarului CDI

– Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familia elevului

– Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice

– Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedbackului bidirecţional în comunicare

 

6.Dezvoltarea de parteneriate

– Implicarea în realizarea de parteneriate educative naţionale şi internaţionale

– Colaborarea cu cadrele didactice în vederea derulării unor activităţi pedagogice, culturale, şcolare sau extraşcolare

– Colaborarea cu instituţii de cultură, educaţie şi formare, cu organizaţii care activează în sfera societăţii civile, respectiv cu alte organisme sau persoane de interes pentru iniţierea şi realizarea unor proiecte cu caracter educativ şi cultural adresate diferitelor categorii de utilizatori ai CDI

– Implicarea partenerilor educaţionali în realizarea de activităţi în CDI

– Colaborarea la organizarea şi desfăşurarea de întâlniri cu specialişti din diferite domenii

 

7.Comunicare

– Promovarea ofertei de activitate a CDI, a serviciilor oferite, a fondului documentar şi a resurselor CDI în rândul elevilor, comunităţii educative şi în comunităţile locale

– Participarea la facilitarea circulaţiei informaţiei în unitatea de învăţământ

– Colectarea de informaţii de interes pentru utilizatorii CDI de la instituţii şi organizaţii de profil (centre culturale, muzee, teatre, unităţi de învăţământ, biblioteci etc.), prelucrarea şi transmiterea acestora către cei interesaţi

– Dezvoltarea şi exploatarea de servicii şi instrumente de comunicare (e-mail, forumuri, videoconferinţe, blog, site) pentru facilitarea, diversificarea şi eficientizarea comunicării cu utilizatorii

– Realizarea unor puncte de afişaj în spaţiul CDI şi în afara acestuia

– Participarea la promovarea activităţii CDI şi imaginii şcolii în comunitatea educaţională şi în cea locală

– Eficientizarea relaţiei profesor-familie, şcoală-comunitate

– Comunicarea cu utilizatorii şi partenerii

 

8.Gestionarea CDI

– Organizarea şi amenajarea spaţiului CDI conform standardelor şi criteriilor stabilite

– Organizarea resurselor CDI în conformitate cu standardele de funcţionare

– Gestionarea resurselor CDI (mobilierul, materialele, echipamentele şi fondul documentar), respectând normele în vigoare

– Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar multisuport în conformitate cu regulile biblioteconomice şi reglementările specifice în vigoare, în vederea facilitării accesului liber la informaţie şi organizării optime a CDI

– Dezvoltarea fondului documentar în funcţie de nevoilor utilizatorilor, de nevoia de diversificare a fondului documentar pluridisciplinar şi multisuport adecvat vârstei elevilor şi profilului unităţii de învăţământ

– Aplicarea dispoziţiilor şi procedurilor privind informaţia prevăzute în reglementările şi convenţiile legate de activitatea în domeniul informării şi documentării, în special în materie de proprietate intelectuală

– Elaborarea, afişarea şi prezentarea regulamentului de ordine interioară al CDI

– Asigurarea condiţiilor de acces al utilizatorilor la CDI, atât la activităţi programate, cât şi libere, în timpul şi în afara programului şcolar, în vederea dezvoltării ofertei de activitate şi prelungirii activităţii elevului în şcoală

– Identificarea nevoilor financiare pentru dotarea cu fond documentar, mobilier şi echipamente, pentru funcţionarea CDI şi dezvoltarea ofertei de servicii şi activităţi, pe baza indicatorilor cantitativi şi calitativi specifici

– Elaborarea şi înaintarea unor referate de necesitate, în baza nevoilor identificate

– Identificarea surselor suplimentare de finanţare a activităţii CDI

 

9.Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale

– Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesională

– Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, manifestări ştiinţifice, în vederea satisfacerii nevoilor personale şi ale organizaţiei privind formarea continuă, prin raportare la standardele de calitate

– Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite în activitatea CDI

– Manifestarea interesului pentru nou şi consecvenţă în procesul de instruire/autoinstruire, aplicând în activitatea didactică elementele de noutate dobândite în cadrul programelor de formare parcurse sau prin studiu individual

– Participarea la întrunirile echipei pedagogice: cercuri metodice sau şedinţe de specialitate

– Manifestarea preocupării pentru activităţi de formare complementare celor didactice, prin obţinerea de competenţe în domeniul social, IT, comunicare într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi implementarea în activitatea didactică a competenţelor dobândite

 

10.Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii de învăţământ

– Implicarea în realizarea ofertei educaţionale

– Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul comunităţii locale

– Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale

– Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei, la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional

– Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor

– Valorizarea activităţilor CDI în cadrul comunităţii

– Comunicarea şi promovarea activităţilor derulate şi a rezultatelor acestora

 

(6)II. ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de situaţii de urgenţă, în condiţiile legii:

………………………………………….

Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor comisii funcţionale din şcoală sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul).

Răspunderea disciplinară

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

Director,

……………………………….

(nume, semnătură, ştampilă)

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă

………………………………..

Data: ……………………  

 

______________________

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din data de 19 mai 2020

Intră în vigoare la data de 19 mai 2020

Distribuie articolul pe retelele de socializare: