ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 8/2021

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 8/2021

privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Dată act: 18-feb-2021

Emitent: Guvernul

 

 

            Având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,

            ţinând seama de faptul că la fundamentarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este necesar ca măsurile fiscal-bugetare să fie aprobate prin acte normative,

            luând în considerare Recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 în vederea încetării situaţiei de deficit public excesiv din România, potrivit căreia România trebuie să pună în aplicare în mod riguros măsurile necesare pentru corectarea deficitului excesiv,

            având în vedere necesitatea creării unui spaţiu bugetar pentru alocarea de sume pentru susţinerea investiţiilor publice majore şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, într-o manieră eficientă, profesionistă şi transparentă, cu efect multiplicator şi aport direct la formarea brută de capital fix,

            luând în considerare faptul că deficitul bugetar excesiv al României a fost determinat de reducerile de taxe şi impozite şi majorarea unor cheltuieli permanente adoptate în ultimii ani,

ţinând cont de faptul că pentru perioada 2021-2023 se impune o construcţie bugetară responsabilă şi credibilă, evitarea politicilor prociclice, crearea de spaţiu fiscal, vital în economii emergente în condiţiile unui cadru internaţional şi intern dificil, pentru evitarea deteriorării stabilităţii financiare, a evaluării riscului suveran, a finanţării şi dinamicii economiei şi pentru susţinerea din partea mediului de afaceri şi a partenerilor externi,

            având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2021-2023, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021,

            având în vedere necesitatea păstrării echilibrelor bugetare prin adoptarea de măsuri menite să limiteze creşterea cheltuielilor bugetare permanente,

            luând în considerare situaţia companiilor active în sectorul transportului feroviar care se confruntă cu deficienţe în aplicarea planurilor de eficientizare a activităţii, precum şi cu o îmbătrânire a forţei de muncă, fenomen care va cauza provocări în a atrage personal specializat nou în următorii ani, când un procent semnificativ din angajaţii care lucrează acum în sector se vor pensiona, iar pentru a aduce la aceleaşi standarde pregătirea profesională în domeniul transportului feroviar a personalului calificat este necesar un interval mai lung de timp, motiv pentru care este imperios modificarea datei de intrare în vigoare a prevederilor Legii 195/2020 privind statutul personalului feroviar,

            în contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19, ţinând cont de condiţiile deosebite în care trebuie să se deruleze activitatea didactică pentru studenţi, sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie pentru aceştia prin modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării posibilităţii ca sumele rămase în sold pentru facilităţile de transport să poată fi alocate în anii următori pentru acordarea de burse pentru studenţi, ca măsuri de protecţie socială şi în sprijinul acestora, avându-se astfel în vedere necesitatea utilizării sumelor în mod judicios şi ţinând cont de principiul autonomiei universitare,

            întrucât modul de utilizare a acestor sume se va stabili de fiecare universitate în parte, cu aprobarea senatelor universităţilor din care fac parte şi studenţii, iar adoptarea acestor măsuri creează o mai mare flexibilitate pentru utilizarea facilităţilor acordate studenţilor, doar pentru sumele rămase în sold din anii precedenţi, fără a crea un impact bugetar suplimentar,

            având în vedere că au încetat contractele de management ale conducătorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar şi având în vedere iminenţa organizării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere, cu consecinţa încheierii unor noi contracte de management, se impun clarificări privind numărul de zile de concediu la care personalul de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din unităţile conexe are dreptul, prin clarificarea şi corelarea cu prevederile ce reglementează numărul de zile de concediu acordat personalului de îndrumare, conducere şi control din inspectoratele şcolare,

            luând în considerare situaţia extraordinară determinată de necesitatea de creştere a capacităţii de vaccinare a personalului din cadrul sistemului naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, precum şi consecinţele pe care le-ar genera nerealizarea acestei cerinţe, respectiv impactul negativ extrem de puternic asupra participării personalului Ministerului Apărării Naţionale la misiunile şi operaţiile în afara teritoriului statului român asumate prin angajamentele internaţionale,

            ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 1% din produsul intern brut în anul 2021, afectând sustenabilitatea finanţelor publice,

            luând în considerare că situaţia prezentată întruneşte premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecinţe negative, în sensul că ar genera:

            a)un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea finanţelor publice,

            b)întârzieri în adoptarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, afectând posibilităţile de finanţare a acţiunilor de limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,

            c)încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice menit să asigure previzibilitatea situaţiilor şi a raporturilor juridice ce vor izvorî din încheierea noilor contracte de management ale conducătorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar,

            neadoptarea în regim de urgenţă a modificării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, poate determina repercusiuni grave, dată fiind necesitatea atingerii imunităţii colective, pentru a permite ca pandemia de COVID-19 să fie sub control şi, în cele din urmă, eradicată,

            în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

            în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

            Art. I. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul 2021, autorităţile şi instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi serviciile publice autonome de interes naţional, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu acordă voucherele de vacanţă prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

            Art. II. Articolul XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1332 din 31 decembrie 2020, se modifică după cum urmează:

            1.Alineatul (3) se abrogă.

            2.Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

            „(4) În cazul personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, decontarea sumelor reprezentând servicii turistice cuvenită în anul 2020 se poate efectua şi pentru serviciile prestate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021 de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita valorică a diferenţei dintre limita valorică prevăzută pentru anul 2020 şi cuantumul decontat efectiv personalului pentru serviciile prestate acestuia în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2020.”

            Art. III. Legea nr. 127/20019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

            1.La articolul 86 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „c) începând cu anul 2022 valoarea prevăzută la lit. b) se majorează cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă cel mult 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. Majorarea şi data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

  1. La articolul 86, alineatele (3)-(8) se abrogă.

            3.La articolul 182 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „Art. 182

            (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2023, cu excepţia:”

  1. La articolul 182 alineatul (1), după litera b) se introduce o literă nouă, litera b1), cu următorul cuprins:

            „b1) art. 86 alin. (2) lit. c) care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022;”

            Art. IV Articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, se abrogă.

            Art. V. Articolul 42 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 7 septembrie 2020, se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „Art. 42. Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022.”

            Art. VI. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 123, alineatul (21) va avea următorul cuprins:

            „(21) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează universităţile ca, pentru creditele bugetare din sold la finanţarea de bază, pentru sumele rămase neconsumate şi reportate din anii precedenţi la obiectivele de investiţii noi, precum şi pentru sumele rămase necheltuite din investiţii finalizate, să le redistribuie pentru obiective de investiţii noi, pentru obiective de investiţii în continuare, precum şi alte cheltuieli de natura investiţiilor. Sumele rămase în sold pentru facilităţi transport studenţi pot fi utilizate în anii următori şi pentru acordarea de burse pentru studenţi.”

  1. La articolul 205, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

            „(2) Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum şi pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.”

            3.La articolul 205, alineatul (21) se abrogă.

  1. Articolul 269 va avea următorul cuprins:

            „Art. 269. Personalul de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, precum şi personalul de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din unităţile conexe beneficiază de concediu de odihnă conform Codului muncii.

            Art. VII. Alineatul (31) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „(31) Unităţile sanitare din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională pot organiza centre de vaccinare împotriva COVID-19 care funcţionează în interiorul acestora sau în unităţi militare, în condiţiile prevăzute în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea centrelor organizate suplimentar peste numărul aprobat prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.”

            Art. VIII. Pentru personalul ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională trimis în misiune permanentă în străinătate, cheltuielile privind testarea şi, după caz, vaccinarea acestuia pe teritoriul statului unde execută misiunea se suportă din bugetele instituţiilor trimiţătoare.

            Art. IX. Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică corespunzător prin hotărâre a Guvernului.

            Art. X. Punctele 2 şi 3 ale articolului VI intră în vigoare la data publicării hotărârii prevăzute la art. IX, dar nu mai târziu de 15 martie 2021.

-****-

 

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎŢU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Peter-Janos Makkai,

secretar de stat

Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul educaţiei,

Sorin-Mihai Cîmpeanu

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Cătălin Drulă

Ministrul finanţelor,

Alexandru Nazare

Ministrul apărării naţionale,

Nicolae-Ionel Ciucă

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,

Cseke Attila Zoltan

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 168 din data de 18 februarie 2021

 

Distribuie articolul pe retelele de socializare: