OU 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Ordonanta urgenta 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Ordonanta urgenta 3/2020 din 2020.01.20

Status: Acte în vigoare

Versiune de la: 20 ianuarie 2020

 

Intră în vigoare:

20 ianuarie 2020

 

Ordonanta urgenta 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Dată act: 16-ian-2020

Emitent: Guvernul

 

Luând în considerare Decizia Curţii Constituţionale nr. 387/2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,

ţinând cont de prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2019, ce permit salariatei să opteze în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, până la împlinirea vârstei de 65 de ani de către aceasta,

având în vedere faptul că statutul personalului didactic este reglementat de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, lege specială în raport cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ţinând cont de necesitatea unei reglementări exprese privind posibilitatea femeilor din rândul personalului didactic de a continua raporturile de muncă în condiţii identice cu bărbaţii, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani,

pentru prevenirea oricăror dificultăţi în aplicare, dar şi pentru a asigura o egalitate de tratament între femei şi bărbaţi cu privire la înţelesul sintagmei „vârsta standard de pensionare” şi aplicarea efectivă a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018,

luând în considerare necesitatea ca menţinerea ca titular în funcţia didactică sau reîncadrarea în funcţia de personal didactic să fie corelate şi cu opţiunea continuării executării contractului de muncă până la împlinirea de către femei a vârstei de 65 de ani,

dispoziţiile art. 284 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează norme specifice aplicabile personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi derogări de la dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, coroborând cele de mai sus cu dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se impune unitatea de reglementare în materia pensionării personalului didactic în cadrul aceluiaşi act normativ.

Urgenţa adoptării prezentului act normativ se impune şi din perspectiva faptului că în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019:

– începând cu data de 22 ianuarie 2020 debutează etapa încadrării unităţilor de învăţământ cu personal didactic titular, ceea ce presupune stabilirea personalului didactic titular care îşi poate continua activitatea şi în anul şcolar 2020-2021;

– în perioada ianuarie-februarie 2020 se analizează cererile de menţinere în activitate a personalului didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, ca titular, în funcţia didactică, până la trei ani peste vârsta de pensionare, ceea ce presupune stabilirea clară, fără echivoc, a personalului didactic titular care trebuie pensionat, respectiv a personalului didactic titular care îşi poate continua activitatea în baza prevederilor art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– în perioada aprilie-mai 2020 se derulează etapa privind reîncadrarea personalului didactic care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi a fost pensionat şi care nu a depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta de pensionare, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării, conform prevederilor art. 284 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în situaţia neadoptării în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul didactic de predare de gen feminin nu ar putea exercita, în mod clar şi lipsit de echivoc, drepturile subiective legitime recunoscute ca atare de Curtea Constituţională a României, iar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în calitate de autoritate de stat cu atribuţii în domeniu, ar fi în imposibilitatea obiectivă de a asigura premisele personalului care intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018 de a beneficia de dreptul de a rămâne în activitate sau de a fi menţinut în activitate ca titular peste vârsta de pensionare, respectiv dreptul de a fi reîncadrat în funcţia de personal didactic, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării, similar cu personalul didactic de gen masculin. Pe de altă parte, faptul că personalului didactic de predare de gen feminin care nu şi-ar putea continua activitatea didactică ar trebui înlocuit, ar genera dificultăţi suplimentare în procesul de încadrare a unităţilor de învăţământ cu personal didactic calificat.

Lipsa unei astfel de intervenţii legislative este de natură să genereze, pe de o parte, situaţii discriminatorii pentru personalul didactic de gen feminin şi, pe de altă parte, o aplicare neunitară a dispoziţiilor legale, aspecte ce constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic

După alineatul (1) al articolului 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:

„(11)În termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege pentru bărbaţi, respectiv vârsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita acest drept.

(12)Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (11) se face în scris, prin cerere adresată consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi depusă la secretariatul acesteia.

(13)Personalul didactic care a optat pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condiţiile alin. (11) beneficiază de toate drepturile personalului didactic.

(14)Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condiţiile alin. (11) i se aplică, în mod corespunzător prevederile alin. (6)-(8).”

-****-

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Raluca Turcan

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Cristina Monica Anisie

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Victoria Violeta Alexandru

_____________________

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2020

Distribuie articolul pe retelele de socializare: