Propuneri Metodologie concurs directori 2 septembrie 201

Nr. 640/02.09.2016

 

Către

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 

DOMNULUI MINISTRU

MIRCEA DUMITRU

 

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Având în vedere observațiile primite din partea cadrelor didactice cu privire la prevederile cuprinse în proiectul Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, reiterăm două dintre propunerile și observațiile Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, respinse anterior cu ocazia negocierilor.

 

I. O primă propunere vizează dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. i) din proiect:

Art. 3 alin. (1) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat şi particular, precum şi din Palatul Naţional al Copiilor, pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: (…) i) nu vor împlini vârsta standard de pensionare până la finalul anului şcolar în care se organizează concursul.

Federația noastră solicită din nou eliminarea lit. i), deoarece aceasta instituie o condiție discriminatorie, pe criteriul vârstei.

Cităm din dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată

Art. 1 alin. (2): Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi:

e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special:

(i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare;

Art. 2 (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebireexcludererestricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, VÂRSTĂ, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. (…)

(3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.

 

Prin textul proiectului Metodologiei se produce o îngrădire a dreptului la muncă al cadrelor didactice, cărora li se interzice participarea la concursul pentru ocuparea unnei funcții de conducere pe criteriul vârstei.

Faptul că persoana urmează să îndeplinească ulterior concursului vârsta de pensionare este irelevant. Există dispoziții în legislația muncii care permit încetarea de drept a contractului la împlinirea vârstei de pensionare, dublate de dispozițiile Legii educației naționale.

În raport de dispozițiile art. 16 alin. (1) din Constituție și ale O.G. nr. 137/2000, apreciem că nu se poate interzice pariciparea la concurs pe criterii de vârstă.

În consecință, reiterăm propunerea noastră de eliminare a condiției respective din cuprinsul metodologiei.

 

II. O a doua prevedere care a generat nemulțumirea cadrelor didactice este cea de la art. 25 alin. (1) din proiect – teza finală + lit. a) și b).

Art. 25 (1) În funcţiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcţii de director sau de director adjunct din unităţi de învăţământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, membru al corpului național de experți în managementul educațional, numit prin detaşare în interesul învăţământului sau prin delegarea atribuţiilor specifice funcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin decizia inspectorului şcolar general, la propunerea consiliului profesoral din unităţile de învăţământ respective, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanei solicitate. Nu pot fi numite în funcţiile rămase vacante sau în cele care se vacantează între perioadele de concurs:

a) persoanele care până la organizarea concursului au ocupat funcţii de director sau de director adjunct în unitatea de învăţământ respectivă şi nu au participat la concurs;

b) persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu l-au promovat.

 

Deși inițial am solicitat completarea textului lit. a) prin inserarea sintagmei „din motive de forță majoră” (propunere, oricum, respinsă), analizând situațiile care pot apărea în practică, am ajuns la concluzia că nici această formulare nu este suficientă.

Iată câteva exemple:

–      directorului/directorului adjunct în funcție i se interzice participarea la concurs chiar de către Metodologie pe considerentul vârstei (exemplu valabil, evident, în măsura în care propunerea noastră anterioară este din nou respinsă) – nu va putea ocupa funcția nici prin detașare în interesul învățământului;

–      directorul/directorul adjunct în funcție este în imposibilitate de a participa la concurs deoarece reprezintă unitatea la o acțiune în cadrul unui proiect european (sau altele asemenea) – nu va putea ocupa funcția nici prin detașare în interesul învățământului, deși activitatea desfășurată în perioada concursului a fost strict în interesul învățământului și al unității;

–      directorul/directorul adjunct în funcție este internat/suferă o intervenție chirirgicală – nu va putea ocupa funcția nici prin detașare în interesul învățământului, deși neparticiparea la concurs nu îi este imputabilă;

–      directorul/directorul adjunct în funcție este în imposibilitate de a participa la concurs deoarece este implicat într-un accident – nu va putea ocupa funcția nici prin detașare în interesul învățământului, deși neparticiparea la concurs nu îi este imputabilă;

–      directorul/directorul adjunct în funcție se prezintă la concurs, dar intervine o problemă medicală/urgență familială/altele asemenea în timpul concursului – nu va putea ocupa funcția nici prin detașare în interesul învățământului, deși neparticiparea la concurs nu îi este imputabilă

Și exemplele pot continua, existând riscul ca anumite unități să rămânăn fără director/director adjunct, în situația în care cel care a ocupat funcția nu mai poate fi numit și nimeni altcineva nu a ocupat funcția prin concurs sau nu dorește să fie detașat în interesul învățământului pe funcția de conducere respectivă.

În aceste condiții, propunem:

–      fie eliminarea tezei finale a alin. (1) al art. 25;

–      fie completarea lit. a) și b), la final, cu sintagma „din motive neimputabile” sau o alta acoperitoare pentru situațiile ce pot apărea în practică.

 

În speranța că veți da curs prezentei, vă asigurăm de întreaga noastră stimă.

 

 

PREȘEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: