Strategie

STRATEGIA

Federaţiei Sindicatelor din Educație  „SPIRU HARET”

pentru perioada 2017-2022

 SCOP

Federaţia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” îşi propune îmbunătăţirea capacităţii organizaţiei de a apăra drepturile prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale ratificate de România sau la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă aplicabile, şi de a promova interesel profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi.

În condiţiile în care societatea românească se află într-o continuă şi profundă schimbare, Federaţia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” îşi propune adaptarea acţiunilor sindicale la noile realităţi.

OBIECTIVE

O1 Promovarea unui dialog social real la toate nivelurile.

O2 Creşterea capacităţii de dialog şi negociere la toate nivelurile (internaţional, naţional, judeţean/al municipiului București, local), precum și creșterea capacității de reacție a organizațiilor sindicale, în cazul promovării de către factorii decizionali a unor acte normative și/sau administrative cu caracter normativ fără consultarea acestora.

O3 Colaborarea şi consultarea reciprocă, pe principii de egalitate, cu toate forţele sociale şi politice pentru promovarea intereselor membrilor de sindicat, mai ales în plan legislativ.

O4 Modificarea legislației muncii și a dialogului social, în acord cu directivele internaționale, cu interesele membrilor de sindicat și ale organizațiilor sindicale, ținându-se cont de specificul fiecărui sector de activitate.

O5 Susținerea acelui PROIECT DE ȚARĂ PENTRU EDUCAȚIE, care va avea drept scop stabilirea unei viziuni și a unei strategii în domeniu și care va ține cont de Proiectul național „ROMÂNIA EDUCATĂ”, inițiat de Președintele României, și de actualul Program de Guvernare. 

O6 Modificarea cadrului legislativ, prin adoptarea unei noi LEGI A EDUCAȚIEI NAȚIONALE și a STATUTULUI PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT, precum și a LEGII-CADRU PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE, în acord cu principiile şi recomandările internaţionale și ținând cont de necesitatea:

● redefinirii statutului socio-profesional al salariatului din învăţământ, într-o societate care pune accentul pe calitatea actului educaţional;

● menţinerii titularizării în sistem;

● finanţării sistemului de învăţământ preuniversitar de stat, în sistem descentralizat, prin alocarea fondurilor de la bugetul de stat direct la unitatea de învăţământ, prin eliminarea verigilor intermediare și a sistemului de finanțare per elev/preșcolar;

● dezvoltării şi modernizării sistemului educaţional, ţinând cont şi de tradiţiile învăţământului românesc;

● modificării adecvate a programelor şcolare şi a curriculum-ului;

● creării şi dezvoltării unui sistem de formare iniţială şi continuă a forţei de muncă specifice sistemului de învăţământ;

● diminuării, până la eliminare, a birocraţiei din învăţământ;

● depolitizării sistemului de învățământ.

O7 Asigurarea stabilităţii forţei de muncă din învăţământ, prin repoziţionarea socială şi materială a acesteia în sistemul bugetar.

O8 Reorganizarea departamentelor profesionale ale federaţiei, pentru eficientizarea activității acestora.

O9 Inițierea, organizarea și derularea de proiecte și programe pentru îmbunătăţirea nivelului de informare şi pregătire al membrilor de sindicat în ceea ce priveşte problemele sindicale şi cele profesionale. Derularea de către Federaţia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, în colaborare cu partenerii interni și internaționali, a unor cursuri de perfecţionare sindicală și profesională.

O10 Promovarea unor raporturi deschise între organizaţiile sindicale afiliate; dezvoltarea şi consolidarea colaborării cu alte organizaţii sindicale din ţară şi din străinătate.

O11 Implementarea politicilor de egalitate de șanse și de gen la toate nivelurile.

O12 Asigurarea resurselor financiare; identificarea unor surse de finanțare suplimentare, care să permită abordarea unor proiecte realizabile.

O13 Dezvoltarea bazei materiale a federației pentru creşterea calităţii activităţii sindicale, inclusiv prin dobândirea unui sediu corespunzător.

O14 Creşterea numărului membrilor de sindicat.

O15 Promovarea organizației sindicale, ca element esențial al unei societăți democratice.

 

MIJLOACE DE REALIZARE – ACŢIUNI

A1 Participarea reprezentanţilor Federaţiei Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” la toate formele de dialog.

A2 Declanşarea unor acţiuni sindicale, inclusiv de protest, în cazul în care transpunerea în practică a Strategiei nu poate fi realizată pe calea dialogului și negocierilor. Participarea la acţiunile organizate de alte structuri sindicale din țară sau din străinătate.

A3 Colaborarea și realizarea unor schimburi de experienţă cu structuri similare din țară și din străinătate, precum şi între sindicatele afiliate.

A4 Organizarea de campanii de conștientizare de către salariații din învățământ a rolului și importanței organizațiilor sindicale.

A5 Elaborarea de proiecte de acte normative și/sau acte administrative cu caracter normativ.

A6 Elaborarea de materiale, observații și propuneri privitoare la legislația în vigoare sau la proiectele inițiate.

A7 Adaptarea structurii organizatorice a federației, în funcție de necesități.

A8 Angajarea de personal de specialitate sau încheierea de contracte de colaborare.

A9 Întâlniri periodice, ori de câtre ori este nevoie, ale structurilor de conducere ale Federaţiei Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”.

A10 Organizarea corespunzătoare a şedinţelor de sindicat, la toate nivelurile – naţional, judeţean/al municipiului București, local – în vederea asigurării transmiterii corecte a informaţiilor, în ambele sensuri.

A11 Susținerea editării Revistei „ȘCOALA ROMÂNEASCĂ”, precum și crearea unor puncte/mijloace de informare sindicală la toate nivelurile.

A12 Informarea permanentă a membrilor de sindicat prin materiale scrise şi prin intermediul internetului, pe teme profesionale, sindicale, legislative.

A13 Organizarea unor sondaje de opinie, anchete sociologice, referendum-uri și altele asemenea, pentru o mai bună cunoaştere a punctelor de vedere ale membrilor de sindicat.

A14 Organizarea unor cursuri de educaţie şi formare profesională și sindicală prin care se vor realiza instruirea şi ridicarea nivelului de pregătire teoretică şi practică a liderilor sindicatelor organizaţiilor afiliate şi a personalului angajat. 

A15 Amenajarea corespunzătoare a sediilor federației și dotarea acestuia cu tehnica și aparatura necesare desfășurării activității în condiții optime.

A16 Demararea, împreună cu organizațiile sindicale afiliate, a unui program de amenajare a unor centre de perfecţionare şi spaţii pentru petrecerea timpului liber şi a concediilor de odihnă. Încheierea unor contracte cu furnizori de servicii turistice, în condiții avantajoase pentru membrii de sindicat.

A17 Atragerea unor sponsorizări/donaţii.

A18 Elaborarea unor elemente de imagine: pliante, broşuri, afişe etc.

A19 Organizarea de evenimente (mese rotunde, simpozioane, conferinţe, congrese etc.) pentru dezbaterea unor probleme de interes sindical și profesional.

A20 Diversificarea serviciilor oferite de federație și organizaţiile afiliate, în scopul atragerii  de noi   membri  de sindicat.